Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu ứng dụng mô hình toán thông số phân bố đánh giá ảnh hưởng của việc sử dụng đất đến bồi lắng hồ chứa nước Đại Lải

Được đăng lên bởi Trang Nguyen
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 252 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nghiên cứu ứng dụng mô hình toán thông số phân bố
đánh giá ảnh hưởng của việc sử dụng đất
đến bồi lắng hồ chứa nước Đại Lải
TS. Ph¹M ThÞ H­¬ng Lan
Bộ môn Chỉnh trị sông và Bờ biển - Trường §HTL

Tóm tắt: Một trong những nguyên nhân gây nên bồi lắng hồ chứa là do tác động của con người
đến thảm phủ trên bề mặt lưu vực. Vì vậy, việc đánh giá ảnh hưởng của việc sử dụng đất đến bồi
lắng hồ chứa là cần thiết để từ đó đề xuất được các biện pháp giảm thiểu bồi lắng lòng hồ. Báo cáo
này giới thiệu một công cụ mạnh hiện nay, đó là nghiên cứu ứng dụng mô hình toán thông số phân
bố SWAT để đánh giá ảnh hưởng của việc sử dụng đất đến bồi lắng hồ chứa nước, ứng dụng tính
toán cho lưu vực hồ chứa nước Đại Lải.
1. Mở đầu
Lâu nay chúng ta chỉ quan tâm đến việc tính
toán bồi lắng hồ chứa mà chưa có nhiều nghiên
cứu cụ thể về việc đánh giá ảnh hưởng của các
yếu tố khác như việc sử dụng đất đến bồi lắng,
do đó các biện pháp giảm thiểu bồi lắng mới chỉ
đưa ra ở mức độ chung chung, chưa cụ thể. Các
nghiên cứu trước đây cũng chỉ nghiên cứu đánh
giá hiện trạng xói mòn bề mặt lưu vực, chưa
tính toán tổng lượng bùn cát vận chuyển đến hồ
chứa. Do đó, việc nghiên cứu đánh giá ảnh
hưởng của việc sử dụng đất đến bồi lắng hồ
chứa là cần thiết.
Hå chøa n­íc §¹i L¶i n»m ven ch©n nói Tam
§¶o thuéc ®Þa phËn huyÖn Mª Linh tØnh VÜnh
Phóc (tr­íc kia lµ tØnh VÜnh Phó) ®­îc x©y dùng
trong nh÷ng n¨m 1960 - 1970 víi nhiÖm vô
chÝnh lµ cÊp n­íc t­íi cho 2700 - 3000 ha ®Êt
canh t¸c cña huyÖn Tam §¶o, Mª Linh (VÜnh
Phóc) vµ Sãc S¬n (Hµ Néi). L­u vùc hå §¹i L¶i
n»m trong vïng nhiÖt ®íi giã mïa cã c¸c h×nh
thÕ diÔn biÕn thêi tiÕt diÔn biÕn phøc t¹p, m­a
víi c­êng ®é lín nªn dÉn ®Õn hiÖn t­îng xãi
mßn bÒ mÆt l­u vùc t­¬ng ®èi lín. MÆt kh¸c c¸c
ho¹t ®éng khai th¸c l­u vùc v× môc ®Ých kinh tÕ
cµng lµm gia t¨ng hiÖn t­îng xãi mßn bÒ mÆt
l­u vùc. L­îng bïn c¸t bÞ xãi mßn lµm gia t¨ng
l­îng dßng ch¶y bïn c¸t ®Õn hå, do ®ã lµm t¨ng
l­îng bïn c¸t båi l¾ng trong hå. Víi lý do ®ã,
bµi b¸o ®i s©u giíi thiÖu viÖc øng dông m« h×nh
to¸n th«ng sè ph©n bè SWAT dù tÝnh l­îng
dßng ch¶y bïn c¸t ®Õn hå chøa, tõ ®ã ph©n tÝch
c¸c nguyªn nh©n ¶nh h­ëng ®Õn viÖc gia t¨ng

74

l­îng dßng ch¶y bïn c¸t ®Õn hå, ®Ò ra c¸c biÖn
ph¸p lµm gi¶m thiÓu l­îng bïn c¸t ®Õn hå.
2. Ứng dụng mô hình toán thông số phân
bố SWAT tính toán lượng dòng chảy bùn cát
đến hồ chứa nước Đại Lải
Giới thiệu chung về mô hình SWAT
M« h×nh “C«ng cô ®¸nh gi¸ ®Êt vµ n­íc“
SWAT (Soil and Water Assement Tools) lµ mét
m« h×nh vËt lý ®­îc x©y dùng tõ nh÷ng n¨m
90’...
74
Nghiên cứu ứng dụng mô hình toán thông số phân bố
đánh giá ảnh hưởng của việc sử dụng đất
đến bồi lắng hồ chứa nước Đại Lải
TS. Ph¹M ThÞ H¬ng Lan
Bộ môn Chỉnh trị sông và Bờ biển - Trường §HTL
Tóm tắt: Một trong những nguyên nhân gây nên bồi lắng hồ chứa là do tác động của con người
đến thảm phủ trên bề mặt lưu vực. vậy, việc đánh giá ảnh hưởng của việc sử dụng đất đến bồi
lắng hồ chứa là cần thiết để từ đó đề xuất được các biện pháp giảm thiểu bồi lắng lòng hồ. Báo cáo
này giới thiệu một công cụ mạnh hiện nay, đó nghiên cứu ứng dụng hình toán thông số phân
bố SWAT để đánh giá ảnh hưởng của việc sử dụng đất đến bồi lắng hồ chứa nước, ứng dụng tính
toán cho lưu vực hồ chứa nước Đại Lải.
1. Mở đầu
Lâu nay chúng ta chỉ quan tâm đến việc tính
toán bồi lng hồ chứa chưa nhiều nghiên
cứu cụ thể về việc đánh giá nh hưởng của c
yếu tố khác như việc sử dụng đất đến bồi lắng,
do đó các biện pháp giảm thiểu bồi lắng mới chỉ
đưa ra mức độ chung chung, chưa cụ thể. Các
nghiên cứu trước đây cũng chỉ nghiên cứu đánh
giá hiện trạng xói mòn bề mặt lưu vực, chưa
tính toán tổng lượng bùn cát vận chuyển đến hồ
chứa. Do đó, việc nghiên cứu đánh giá ảnh
hưởng của việc sử dụng đất đến bồi lắng hồ
chứa là cần thiết.
Hå chøa níc §¹i L¶i n»m ven ch©n nói Tam
§¶o thuéc ®Þa phËn huyÖn Linh tØnh VÜnh
Phóc (tríc kia lµ tØnh VÜnh Phó) ®îc x©y dùng
trong nh÷ng n¨m 1960 - 1970 víi nhiÖm
chÝnh cÊp níc tíi cho 2700 - 3000 ha ®Êt
canh t¸c cña huyÖn Tam §¶o, Linh (VÜnh
Phóc) Sãc S¬n (Hµ Néi). Lu vùc §¹i L¶i
n»m trong vïng nhiÖt ®íi giã mïa c¸c h×nh
thÕ diÔn biÕn thêi tiÕt diÔn biÕn phøc t¹p, ma
víi cêng ®é lín nªn dÉn ®Õn hiÖn tîng xãi
mßn bÒ mÆt lu vùc t¬ng ®èi lín. MÆt kh¸c c¸c
ho¹t ®éng khai th¸c lu vùc v× môc ®Ých kinh
cµng lµm gia t¨ng hiÖn tîng xãi mßn bÒ mÆt
lu vùc. Lîng bïn c¸t xãi mßn lµm gia t¨ng
lîng dßng ch¶y bïn t ®Õn hå, do ®ã lµmng
lîng bïn c¸t båi l¾ng trong hå. Víi do ®ã,
bµi b¸o ®i s©u giíi thu viÖc øng dông h×nh
to¸n th«ng sè ph©n bè SWAT dù tÝnh lîng
dßng ch¶y bïn c¸t ®Õn chøa, ®ã ph©n tÝch
c¸c nguyªn nh©n ¶nh hëng ®Õn viÖc gia t¨ng
lîng dßng ch¶y bïn c¸t ®Õn hå, ®Ò ra c¸c biÖn
ph¸p lµm gi¶m thiÓu lîng bïn c¸t ®Õn hå.
2. Ứng dụng mô nh toán thông sphân
bố SWAT nh toán lượng dòng chảy bùn cát
đến hồ chứa nước Đại Lải
Giới thiệu chung về mô hình SWAT
M« h×nh “C«ng cô ®¸nh gi¸ ®Êt vµ níc“
SWAT (Soil and Water Assement Tools) mét
h×nh vËt ®îc x©y dùng nh÷ng n¨m
90’s do tiÕn Dr. Jeff Arnold thuéc trung t©m
nghiªn cøu ®Êt n«ng nghiÖp USDA- Agricultural
Research Service (ARS) x©y dùng nªn. nh
nµy ®îc x©y dùng ®Ó m« pháng ¶nh hëng cña
viÖc qu¶n dông ®Êt ®Õn nguån níc, bïn
c¸t hµm lîng chÊt h÷u trong ®Êt trªn
thèng lu vùc s«ng trong mét kho¶ng thêi gian
nµo ®ã. TiÒn th©n cña h×nh SWAT
h×nh SWRRB ((Simulator for Water Resources
in Rural Basins) (Williams et al., 1985; Arnold
et al., 1990)) h×nh ROTO ((Routing
Outputs to Outlet) (Arnold et al., 1995)). M«
h×nh chia lu vùc ra lµm c¸c vïng hay c¸c lu
vùc nhá. Ph¬ng ph¸p dông c¸c lu vùc nhá
trong h×nh khi m« pháng dßng ch¶y rÊt
tiÖn lîi khi c¸c lu vùc nµy ®ñ liÖu
sö dông ®Êt còng nh ®Æc tÝnh cña ®Êt...
XÐt tn lu vùc t m« h×nh SWAT lµ mét
m« nh ph©n bè. M« h×nh y chia dßng cy
thµnh 3 pha: pha mÆt ®Êt, pha díi mÆt ®Êt (s¸t
mÆt, nm) pha trong s«ng. ViÖc m« t¶ c¸c qu¸
tr×nh th v¨n ®îc chia lµm hai phÇn chÝnh: PhÇn
t nhÊt pha lu vùc i chu tr×nh th v¨n
Nghiên cứu ứng dụng mô hình toán thông số phân bố đánh giá ảnh hưởng của việc sử dụng đất đến bồi lắng hồ chứa nước Đại Lải - Trang 2
Nghiên cứu ứng dụng mô hình toán thông số phân bố đánh giá ảnh hưởng của việc sử dụng đất đến bồi lắng hồ chứa nước Đại Lải - Người đăng: Trang Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Nghiên cứu ứng dụng mô hình toán thông số phân bố đánh giá ảnh hưởng của việc sử dụng đất đến bồi lắng hồ chứa nước Đại Lải 9 10 371