Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu xử lý thuốc nhuộm xanh metylen bằng bùn đỏ từ nhà máy alumin Tân Rai Lâm Đồng

Được đăng lên bởi Hoàng Thảo
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 4450 lần   |   Lượt tải: 13 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI

C ĐÀ NẴNG

OÀNG T

NG I N C
T

T

T

T

N B NG B N Đ
T N

I-

O

CN
T

Ộ

N À

N

Á

IN

Đ NG

Chuyên ngành: Hóa hữu cơ
Mã ngành:

60.44.27

ẬN VĂN T ẠC SĨ K O

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS

Đà Nẵng, Năm 2013

C

Ạ

C

N

ỜI C

ĐO N

Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi.
Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng
được ai công bố trong bất kỳ công trình nào.

Tác giả luận văn

OÀNG T

T

T

O

ỤC ỤC
Ở ĐẦ ............................................................................................................... 1
1. Lý do chọn đề tài ....................................................................................... 1
2. Mục đích nghiên cứu ................................................................................. 3
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................. 3
4. Phương pháp nghiên cứu ........................................................................... 3
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài ................................................... 4
6. Kết cấu luận văn ........................................................................................ 4
C ƯƠNG 1 TỔNG Q

N ................................................................................ 5

1.1. TỔNG QUAN VỀ THU C NHUỘM TRONG CÔNG NGHỆ DỆT
NHUỘM ................................................................................................................ 5
1.1.1. Khái quát về thuốc nhuộm [9] ............................................................. 5
1.1.2. Phân loại thuốc nhuộm [14]................................................................. 5
1.1.3. Xanh metylen [37] ............................................................................... 8
1.1.4. Tác hại của ô nhiễm nước thải dệt nhuộm do thuốc nhuộm..............10
1.2. GIỚI T IỆ VỀ

ƯƠNG

Á

Ấ

Ụ .......................................11

1.2.1. Các khái niệm [1], [7], [8] .................................................................12
1.2.2. Hấp phụ trong môi trường nước ........................................................14
1.2.3. Các mô hình cơ bản của quá trình hấp phụ .......................................15
1.3. QUÁ TRÌNH FENTON [4], [13]................................................................ 20
1.3.1. Cơ chế tạo thành gốc hydroxyl HO và động học các phản ứng
Fenton ..............................................................................

 



-
Chuyên ngành: Hóa h
Mã ngành: 60.44.27

PGS.TS
, 2013
Nghiên cứu xử lý thuốc nhuộm xanh metylen bằng bùn đỏ từ nhà máy alumin Tân Rai Lâm Đồng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu xử lý thuốc nhuộm xanh metylen bằng bùn đỏ từ nhà máy alumin Tân Rai Lâm Đồng - Người đăng: Hoàng Thảo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
Nghiên cứu xử lý thuốc nhuộm xanh metylen bằng bùn đỏ từ nhà máy alumin Tân Rai Lâm Đồng 9 10 690