Ktl-icon-tai-lieu

NGOẠI ỨNG và CÁC GIẢI PHÁP

Được đăng lên bởi phamdinhvuqb
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1102 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Part II
(continued)

Chapter 2
NGOẠI ỨNG và
CÁC GIẢI PHÁP
Externalities:
Problems and Solutions

1. Introduction





Hiệu ứng nhà kính, mưa axit, ô nhiễm môi
trường, tiếng nhạc quá to, tiếng gà của hàng xóm
gáy không đúng lúc là ngoại ứng tiêu cực
Nghiên cứu và phát triển, cải tạo vệ sinh, những
câu hỏi hay trên lớp là ngoại ứng tích cực

This table shows the global
temperature during the 20th century.

Figure 1

Global Average Temperature Over Time



oF

58

There has been a distinct trend
upward in temperature

57.5

57

56.5

2000

1990

1980

1970

1960

1950

1940

1930

56
1920

Global average temperature

58.5

1910

Ví dụ về sự nóng lên của trái đất, một ngoại
ứng tiêu cực. Nhiều nhà khoa học cho là xu
hướng này gây ra bởi họat động của con người,
nhất là do việc khai thác các mỏ nhiên liệu.
 Các nhiên liệu này như than đá, dầu mỏ, khí
thiên nhiên tạo ra cacbon dioxit giữ lại nhiệt
lượng của mặt trời làm nóng lên bầu khí quyển.
 Hình 1 chỉ ra xu hướng nóng lên của trái đất
trong thế kỷ qua.

Ngoại ứng có thể là tích cực hoặc tiêu cực

1900

Introduction



1890



Ngoại ứng - Externalities xuất hiện khi
hành động của người này làm cho tình trạng
của người khác trở nên tốt hơn hoặc tồi tệ
hơn mà người làm hành động đó không phải
bồi thường hoặc thu lợi nhuận.
Đây là một dạng thất bại của thị trường,
chính phủ cần có các biện pháp can thiệp
phù hợp để làm gia tăng phúc lợi, giảm bớt
thiệt hại.

1880



Introduction

Year

1

2. LÝ THUYẾT VỀ NGOẠI ỨNG

Introduction

Ngoại ứng có thể là tích cực hoặc tiêu cực, và chúng cũng
có thể sinh ra bởi phía cung (ngoại ứng SX- production
externalities) hoặc từ phía cầu (ngoại ứng TDconsumption externalities).
Ngoại ứng tiêu cực do SX là khi việc SX của một hãng
làm thiệt hại đến người khác mà hãng đó không phải bồi
thường.
Ngoại ứng tiêu cực do TD là khi việc tiêu dùng của một
cá nhân làm thiệt hại đến người khác mà cá nhân đó không
phải bồi thường.
Ngoài ra chúng ta sẽ bàn đến các khái niệm về ngoại ứng
tích cực.





Về tổng thể, việc nóng lên của trái đất có những tác
động xấu tới xã hội, nhưng hậu quả lại không phải
lúc nào cũng như nhau.






Tại nhiều vùng đất của Hoa Kỳ và một số nước xứ lạnh,
nhiệt độ nóng lên sẽ cải thiện chất lượng cuộc sống và
năng suất lao động trong nông nghiệp.
Nhưng tại Hà Lan hoặc Bangladesh, thậm chí tại Việt nam
nhiều vùng đất sẽ chịu cảnh ngập lụt do nước biển dâng
lên.

Trong trường hợp này, ngoại ứng tiêu cực là chủ yếu.







2.1. Các vấn đề kinh tế của...
1
Part II
(continued)
Externalities:
Problems and Solutions
Chapter 2
NGOI NG và
CÁC GII PHÁP
1. Introduction
Ngoi ng - Externalities xut hin khi
hành đng ca ngưi này làm cho tình trng
ca ngưi khác tr nên tt hơn hoc ti t
hơn mà ngưi làm hành đng đó không phi
bi thưng hoc thu li nhun.
Đây là mt dng tht bi ca th trưng,
chính ph cn có các bin pháp can thip
phù hp đ làm gia tăng phúc li, gim bt
thit hi.
Introduction
Ngoi ng có th là tích cc hoc tiêu cc
Hiu ng nhà kính, mưa axit, ô nhim môi
trưng, tiếng nhc quá to, tiếng gà ca hàng xóm
gáy không đúng lúc là ngoi ng tiêu cc
Nghiên cu và phát trin, ci to v sinh, nhng
câu hi hay trên lp là ngoi ng tích cc
Introduction
Ví d v s nóng lên ca trái đt, mt ngoi
ng tiêu cc. Nhiu nhà khoa hc cho là xu
hưng này gây ra bi hat đng ca con ngưi,
nht là do vic khai thác các m nhiên liu.
Các nhiên liu y như than đá, du m, khí
thiên nhiên to ra cacbon dioxit gi li nhit
lưng ca mt tri làm nóng lên bu khí quyn.
H
H
ì
ì
nh
nh
1
1 ch ra xu hưng nóng lên ca trái đt
trong thế k qua.
Figure 1
Global Average Temperature Over Time
56
56.5
57
57.5
58
58.5
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
Year
Global average temperature
This table shows the global
temperature during the 20
th
century.
There has been a distinct trend
upward in temperature
o
F
NGOẠI ỨNG và CÁC GIẢI PHÁP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGOẠI ỨNG và CÁC GIẢI PHÁP - Người đăng: phamdinhvuqb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
NGOẠI ỨNG và CÁC GIẢI PHÁP 9 10 813