Ktl-icon-tai-lieu

Nguồn gốc của Agar

Được đăng lên bởi Đức Anh Lê
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 595 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1. Nguồn gốc của agar
Agar là phycocolloid đầu tiên phát hiện ( giữa thế kỉ 17) Nhật Bản. Có nhiều tên gọi khác nhau.

Ví dụ: kanten(Nhật Bản), dongfen(Trung Quốc)
Agar có nhiều trong tế bào vây trụ của các loài rong đỏ ( loại Rhodophyceae). Có nhiều trong các
loại Gelidium, Gracilaria, Pterocaladia, Ahnfeltia… Hàm lượng agar trung bình của rong Đỏ trên
thới giới dao động từ 20-40%. Trong khi đó thì rong Đỏ của Việt Nam chứa từ 24-45% khối
lượng rong khô
2. Cơ chế tạo gel
Gel agar có tính thuận nghịch về nhiệt. Khi đun nóng polymer tạo thành một khối, khi dung dịch
nguội đi ( nhiệt độ khoảng 40-50 ) các chuỗi sẽ bao lấy nhau và lien kết với nhau từng đôi một
bằng lien kết hydro để tạo thành chuỗi xoắn kép, giai đoạn tiếp theo là sự tổ hợp các chuỗi xoắn
kép lại với nhau, tạo ra một mạng lưới không gian ba chiều nhốt các chất khô bên trong do số
lượng lien kết hydro rất lớn. Ngoài các lien kết hydro, cấu trúc gel vững chắc nhờ các nút mạng
chứa lien kết ion nội phân tử, nên hel agar rất cứng và vững chắc.
Quá trình hình thành gel và độ ổn định của gel bị ảnh hưởng bởi hàm lượng agar và khối lượng
phân tử của nó. Kích thước lỗ agar khác nhau phụ thuộc vào nồng đọ agar, ngồn độ agar càng
cao kích thước lỗ gel càng nhỏ. Khi làm khô gel có thể tạo ra một màng trong suốt, bền cơ học
và có thể bảo quản lâu dài mà không bị hỏng.
Khả năng tạo gel phụ thuc65 vào hàm lượng đường agarose. Sự co mặt của ion sunfat làm cho
gel bị mờ đục. Do đó tránh dung nước cứng để sản xuất. Chúng có khả năng giữ mùi vị, màu ,
acid thực phẩm cao trong khối gel nhờ nhiệt độ nóng chảy cao (85-90). Gel agar chịu được nhiệt
độ chế biến 100, pH 5-8 có khả năng trương phòn và giữ nước.
Không dung agar trong môi trường pH<4 và có nhiều chất oxy hóa mạnh. Agaar có thể tạo đông
ở nhiệt độ thấp, đây là tính chất quan trọng được ứng dụng nhiều trong chế biến thực phẩm.
3. Tách chiết agar

Gracilaria

Na2S2O3

Tẩy trắng

Cacl2

(2% kl tảo khô)
T=60

1h
Xử lý kiềm

NaOH 6%

Rửa
pH=8.5, T=102

1-1.5h
tỉ lệ nước : rong=20:1

Nấu chiết

Lọc
KCl 0.06%

Bã

Dịch lọc

Tạo gel đông
T=-15 đến -18

24h

Lạnh đông

Đánh tan và
làmkhô
Bột agar
Ép loại bỏ nước
Sấy
Nghiền

Độ ẩm 20-22%, T=60

tốc độ gió 15-20m/s, 5-6h

...
 
là phycocolloid đầu tiên phát hiện ( giữa thế kỉ 17) Nhật Bản. Có nhiều tên gọi khác nhau.
Ví dụ: kanten(Nhật Bản), dongfen(Trung Quốc)
Agar có nhiều trong tế bào vây trụ của các loài rong đỏ ( loại Rhodophyceae). Có nhiều trong các
loại Gelidium, Gracilaria, Pterocaladia, Ahnfeltia… Hàm lượng agar trung bình của rong Đỏ trên
thới giới dao động từ 20-40%. Trong khi đó thì rong Đỏ của Việt Nam chứa từ 24-45% khối
lượng rong khô
 
 !" #$%&'&() *) ++
( # , !#()-./01/234 5678%' )9 :#; &(
7< )%+#='4 >?)@$*  #A$'5BCD$34 >?
)@$ 9 *&(&E9 ); 7 38);7F+5
ED )%+89' 3 )%+*8GH?I3G&
J ) ( $KL*F8J'H?
M3NN''#(C#7-EO7O '&ED') ED
$KL"PE94)3$Q('#R*#('
)PE94'S" '&);=&(&'5*7R
'=7-T-K+' &');7S
"-U$QV1''&ED#EI5WB&X 5Y'&
7&I#QZ#3+E9J#=5->8G)-U H&[ *&'*
 +B$\&) I !#(-%,]10^/2#ED !
#(7 //*$_10])-UE$`' HE9
";+&; EI$_a.' 8>%&=#;
O !#(8$*#K%'8TR#EDJ+Q 7 B$\&
b c3 
  
Nguồn gốc của Agar - Trang 2
Nguồn gốc của Agar - Người đăng: Đức Anh Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Nguồn gốc của Agar 9 10 513