Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên hàm tích phân

Được đăng lên bởi ngothethuyen93-gmail-com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 936 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyên đề 8

Nguyên Hàm - Tích Phân
§1. Nguyên Hàm
A. Kiến Thức Cần Nhớ
1. Khái niệm nguyên hàm.
Định nghĩa 8.1. Cho hàm số f xác định trên K. Hàm số F được gọi là nguyên hàm của f trên K nếu F (x) = f (x),
với mọi x thuộc K.
Nhận xét. Nếu F là một nguyên hàm của f trên K thì mọi nguyên hàm của f trên K đều có dạng F (x) + C với
C ∈ R, gọi là họ tất cả các nguyên hàm của f trên K, ký hiệu là f (x)dx. Vậy f (x)dx = F (x) + C.
2. Nguyên hàm của một số hàm số thường gặp.
1.

0dx = C.

2.

dx = x + C.

ax
+C
ln a

6.

ax du =

7.

cos xdx = sin x + C.

8.

sin xdx = − cos x + C.

(a > 0, a = 1).

α+1

x
+C
α+1

3.

xα dx =

4.

1
dx = ln |x| + C.
x

9.

5.

ex dx = ex + C.

10.

(α = −1).

1
dx = tan x + C.
cos2 x
1
dx = − cot x + C.
sin2 x

3. Tính chất của nguyên hàm.
•

[f (x) ± g(x)]dx =

f (x)dx ±

g(x)dx.

•

kf (x)dx = k

f (x)dx (k = 0).

B. Bài Tập
8.1. Tìm các họ nguyên hàm sau
√
a)
x7 + 4x3 − x dx.
d)

√

x

√

x − 2x (x + 1) dx.

8.2. Tìm các√họ nguyên hàm sau
x+ x+1
√
a)
dx.
3
x
2x − 1
d)
dx.
ex

b)
e)

√
3

1
x+1− √
dx.
x
2
3 sin x +
dx.
x

b)

x3 + 5x2 − 3x +
√
x x

e)

tan2 xdx.

√

x

dx.

c)

3x2 + 1 (2x − 3) dx.

f)

3 cos x − 3x−1 dx.

c)
f)

4x + 1
dx.
2x
1
dx.
sin2 xcos2 x

8.3. Tìm một nguyên hàm F (x) của các hàm số sau
7
1
a) f (x) = 2 − x2 , biết F (2) = .
b) f (x) = x − 2 + 2, biết F (1) = 2.
3
√ x
c) f (x) = (x + 1)(x − 1) + 1, biết F (0) = 1.
d) f (x) = 3 x + x3 + 1, biết F (1) = 2.
b
e) f (x) = ax + 2 , biết F (−1) = 2, F (1) = 4 và F (2) = 5.
x
1
1
8.4. Gọi F (x) là một nguyên hàm của f (x) = thỏa F (1) = −1. Tìm x để 2F (x) =
− 1.
x
F (x) + 1
51

Nguyễn Minh Hiếu

§2. Một Số Phương Pháp Tìm Nguyên Hàm
A. Kiến Thức Cần Nhớ
1. Phương pháp đổi biến số.
Định lý 8.2. Cho hàm số u = u(x) có đạo hàm liên tục trên K và hàm số y = f (u) liên tục sao cho f [u(x)] xác
định trên K. Khi đó nếu F là một nguyên hàm của f thì f [u(x)] u (x)dx = F [u(x)] + C.
Nhận xét.

f (Ax + B) dx =

1
AF

(Ax + B) + C

2. Phương pháp nguyên hàm từng phần.
Định lý 8.3. Nếu u, v là hai hàm số có đạo hàm liên tục trên K thì

u(x)v (x)dx = u(x)v(x) −

v(x)u (x)dx.

B. Bài Tập
8.5. Tìm các họ nguyên hàm sau
a) I =

(3x + 3) dx.

b) I =

7
dx.
2 − 9x

c) I =

d) I =

4x − 1
dx.
2x + 1

e) I =

sin2 xdx.

f) I =

b) I =

tan xdx.

c) I =

e) I =

cos5 xdx.

f) I =

9

e3x+1 + cos 5x dx.
sin 5x sin xdx.

8.6. Tìm các họ nguyên hàm sau
a) I =
d) I =

2012

x(x2 + 1)
dx.
√
1 + ln x
dx.
x

ex
dx.
ex + 1
x
√
dx.
2
x +1

8.7. Tìm các họ nguyên hàm sau
a) I =

x (x − 1)
...
Chuyên đề 8
Nguyên Hàm - Tích Phân
§1. Nguyên Hàm
A. Kiến Thức Cần Nhớ
1. Khái niệm nguyên hàm.
Định nghĩa 8.1. Cho hàm số f xác định trên K. Hàm số F được gọi nguyên hàm của f trên K nếu F
(x) = f(x),
với mọi x thuộc K.
Nhận xét. Nếu F một nguyên hàm của f trên K thì mọi nguyên hàm của f trên K đều dạng F (x) + C với
C R, gọi họ tất cả các nguyên hàm của f trên K, hiệu
f(x)dx. Vậy
f(x)dx = F (x) + C.
2. Nguyên hàm của một số hàm số thường gặp.
1.
0dx = C. 6.
a
x
du =
a
x
ln a
+ C (a > 0, a = 1).
2.
dx = x + C. 7.
cos xdx = sin x + C.
3.
x
α
dx =
x
α+1
α + 1
+ C (α = 1).
8.
sin xdx = cos x + C.
4.
1
x
dx = ln |x| + C. 9.
1
cos
2
x
dx = tan x + C.
5.
e
x
dx = e
x
+ C. 10.
1
sin
2
x
dx = cot x + C.
3. Tính chất của nguyên hàm.
[f(x) ± g(x)]dx =
f(x)dx ±
g(x)dx.
kf(x)dx = k
f(x)dx (k = 0).
B. Bài Tập
8.1. Tìm các họ nguyên hàm sau
a)
x
7
+ 4x
3
x
dx. b)
3
x + 1
1
x
dx. c)
3x
2
+ 1
(2x 3) dx.
d)
x
x 2x
(x + 1) dx. e)
3 sin x +
2
x
dx. f)
3 cos x 3
x1
dx.
8.2. Tìm các họ nguyên hàm sau
a)
x +
x + 1
3
x
dx.
b)
x
3
+ 5x
2
3x +
x
x
x
dx.
c)
4
x
+ 1
2
x
dx.
d)
2
x
1
e
x
dx. e)
tan
2
xdx. f)
1
sin
2
xcos
2
x
dx.
8.3. Tìm một nguyên hàm F(x) của các hàm số sau
a) f (x) = 2 x
2
, biết F(2) =
7
3
. b) f (x) = x
1
x
2
+ 2, biết F(1) = 2.
c) f (x) = (x + 1)(x 1) + 1, biết F(0) = 1. d) f (x) =
3
x + x
3
+ 1, biết F(1) = 2.
e) f (x) = ax +
b
x
2
, biết F(1) = 2, F(1) = 4 và F (2) = 5.
8.4. Gọi F(x) một nguyên hàm của f(x) =
1
x
thỏa F (1) = 1. Tìm x để 2F (x) =
1
F (x) + 1
1.
51
Nguyên hàm tích phân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên hàm tích phân - Người đăng: ngothethuyen93-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Nguyên hàm tích phân 9 10 950