Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lý thống kê

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 168 trang   |   Lượt xem: 907 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Muïc luïc
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
1
MUÏC LUÏC
CHÖÔNG 1 NHAÄP MOÂN THOÁNG KEÂ HOÏC ................................6
1.1.
SÔ LÖÔÏC SÖÏ RA ÑÔØI VAØ PHAÙT TRIEÅN CUÛA THOÁNG KEÂ HOÏC
6
1.2.
ÑOÁI TÖÔÏNG NGHIEÂN CÖÙU CUÛA THOÁNG KEÂ HOÏC..................9
1.3.
QUY LUAÄT SOÁ LÔÙN VAØ TÍNH QUY LUAÄT THOÁNG K.........11
1.4. NHÖÕNG KHAÙI NIEÄM THÖÔØNG DUØNG TRONG THOÁNG K
HOÏC. ........................................................................................................11
1.4.1. Toång theå thoáng keâ:
...............................................................................11
1.4.2.
Ñôn vò toång theå:
...................................................................................13
1.4.3.
Tieâu thöùc (tieâu chí):
.............................................................................13
1.4.4.
Chæ tieâu thoáng keâ:
................................................................................13
C
AÂU HOÛI OÂN TAÄP CHÖÔNG
1
.............................................................................14
CHÖÔNG 2 QUAÙ TRÌNH NGHIEÂN CÖÙU THOÁNG KEÂ.....................15
2.1.
HEÄ
THOÁNG
CHÆ
TIEÂU
THOÁNG
KEÂ
........................................................15
2.1.1. Khaùi nieäm heä thoáng chæ tieâu thoáng keâ (goïi taét laø heä thoáng chæ tieâu)
....15
2.1.2. Nguyeân taéc xaây döïng heä thoáng chæ tieâu thoáng keâ
..................................15
2.2.
ÑIEÀU
TRA
THOÁNG
KEÂ
...........................................................................16
2.2.1.
KHAÙI NIEÄM, YÙ NGHÓA NHIEÄM VUÏ.
...........................................16
2.2.1.1.
Khaùi nieäm:
........................................................................................16
2.2.1.2.
YÙù nghóa:
............................................................................................16
2.2.1.3.
Yeâu caàu:
...........................................................................................16
2.2.2.
NOÄI DUNG KEÁ HOAÏCH ÑIEÀU TRA THOÁNG KEÂ.
.......................17
2.2.2.1.
Xaùc ñònh muïc ñích nhieäm vuï cuûa coâng taùc ñieàu tra thoáng keâ:
...17
2.2.2.2.
Xaùc ñònh ñoái töôïng ñieàu tra, ñôn vò ñieàu tra:
...............................17
2.2.2.3.
Noäi dung ñieàu tra:
............................................................................17
2.2.2.4. Xaùc ñònh thôøi gian vaø ñòa ñieåm ñieàu tra:
.......................................18
2.2.2.5. Laäp bieåu ñieàu tra höôùng daãn caùch ghi:
..........................................18
2.2.2.6. Keá hoaïch tieán haønh:
.........................................................................18
2.2.3.
CAÙC LOAÏI ÑIEÀU TRA THOÁNG KEÂ
.............................................18
2.2.4.
HAI HÌNH THÖÙC TOÅ CHÖÙC ÑIEÀU TRA THOÁNG KEÂ.
................19
2.2.4.1. Baùo caùo thoáng keâ ñònh kyø:
....................................................................19
2.2.4.2. Ñieàu tra chuyeân moân:
...........................................................................20
2.2.5.
CAÙC PHÖÔNG PHAÙP THU THAÄP TAØI LIEÄU BAN ÑAÀU.
............20
2.2.5.1.
Ñaêng kyù tröïc tieáp:
............................................................................20
2.2.5.2.
Phoûng vaán:
........................................................................................20
2.2.5.3. Ñaêng kyù qua chöùng töø soå saùch:
...........................................................20
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Nguyên lý thống kê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên lý thống kê - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
168 Vietnamese
Nguyên lý thống kê 9 10 407