Ktl-icon-tai-lieu

Nhà máy sản xuất NH3

Được đăng lên bởi nquynh-251
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 340 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHÀ MÁY TÊ Ô 3

NỘI DUNG TRÌNH BÀY
Giới thiệu về nhà
máy
• Tổng quan về nhà
máy

Giới thiệu về NH3
• Tổng quan về NH3
• Ứng dụng của NH3
sau sản xuất

Quy trình sản xuất
của nhà máy
• Tổng quan về quy
trình của nhà máy
• Nguyên liệu
• Mục đích sản xuất
• Ảnh hưởng tới môi
trường

Giới thiệu về nhà máy
• Sản phẩm của nhà máy là NH3
• Sản xuất với quy trình hiện đại của
thế giới hiện nay (công nghệ Haldor
Topsoe )

MÔ HÌNH NHÀ MÁY SẢN XUẤT NH3 - TO3 TRONG TƯƠNG LAI

NH3 là gì ?
Ammoniac là chất khí không màu,mùi
khai và sốc,là chất khí độc,nhẹ hơn
không khí nên có thể thu khí , khí NH3
tan rất nhiêu trong nước tạo thành dung
dịch ammoniac.

ỨNG DỤNG CỦA
NH3

- Sản xuất hiđrazin N2H4 dùng làm nhiên liệu cho tên
lửa. Ngoài ra, dung dịch amoniac còn được dùng làm
chất tẩy rửa gia dụng.
- Làm bột nở

Sử dụng trong ngành công nghiệp lên men là
nguồn nitơ cho vi sinh vật và để điều chỉnh pH
trong quá trình lên men.

- Ngày trước NH3 được điều chế ở quy mô rất nhỏ bằng cách chưng cất
các chất thải động thực vật, than đá, hoặc cho các muối amoni, nhất là
amoni clorua (sal ammoniac), tác dụng với kiềm (vôi).
- Ngày nay phần lớn NH3 (90%) được sản xuất theo phương thức
Haber-Bosch với N2 từ không khí , H2 từ khí Mêtan (CH4) và nước .
CH4 + H2O → CO + 3H2
N2 + 3H2 → 2NH3
Hoặc những phương pháp khác như :
Từ NH4Cl :
NH4Cl + NaOH → NH3 + H2O + NaCl
Từ NO và H2 :
2NO + 5H2 → 2NH3 + 2H2O

NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT
NH3 CỦA NHÀ MÁY
Hơi trung áp

Khí thiên nhiên

Ammonia
Nước khử khoáng

Không khí

Điện

Nhà Máy
Sản Xuất

Cácbon điôxít
Condensate từ tuốc-bin

Condensate công nghệ

16

KHỬ LƯU HUỲNH

PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG
TRONG THÁP METAN HÓA:
R-S-H + H2
RH + H2S
CS2 +H2
H2S +RH
COS +4H2
H2S +CH4
+H2O

PHƯƠNG TRÌNH TRONG THÁP HẤP
THỤ H2S:
ZnO + H2S
ZnS + H2O

CÔNG ĐỌAN REFORMING

PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG TRONG THÁP
REFORMING SƠ CẤP:
CnH2n+2 + H2O
Cn-1H2n + CO + 3H2 – Q
CH4 + H2O
CO + 3H2 – Q
CO + H2O
CO2 + H2 + Q

Xúc tác: Ni,Al2O3
Nhiệt độ: 800-8500C.

PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG TRONG
RERFORMING THỨ CẤP
CH4 + 2O2
CO2 + 2H2O
Nhiệt độ: 1100-12000C

CÔNG ĐOẠN CHUYỂN HÓA CO

PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN HÓA CO Ở NHIỆT ĐỘ CAO:
CO + H2O
CO2 + H2 + Q (t :430-470oC;xt:Oxit Fe, Cr)
PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN HÓA CO Ở NHIỆT ĐỘ THẤP :
CO + H2O
CO2 + H2 + Q
Nhiệt độ 200-300oC, Xúc tác Sn, Cr, Cu

CÔNG ĐOẠN TÁCH CO2

Các phản ứng khử CO2 bằng dung dịch mono etanolamin: Qúa trình hấp thụ CO2 được thực hiện ở điều
kiện nhiệt độ 45oC và áp suất .
CO2 + 2RNH2 +
H2O
(RNH3)2CO3
Quá trình tái sinh được t...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhà máy sản xuất NH3 - Người đăng: nquynh-251
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Nhà máy sản xuất NH3 9 10 607