Ktl-icon-tai-lieu

Nhận biết các chất hóa học

Được đăng lên bởi Pham Thi Thuy Nhai
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 3328 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NHẬN BIẾT CÁC CHẤT HÓA HỌC
Câu 1: Có 3 nghiệm đựng 3 dung dịch: Cu(NO3)2; Pb(NO3)2; Zn(NO3)2. Nhúng 3 lá
kẽm X, Y, Z (giống hệt nhau) vào 3 ống thì khối lượng mỗi lá kẽm sẽ
A. X tăng, Y giảm, Z không đổi.
B. X tăng, Y tăng, Z không đổi.
C. X giảm, Y tăng, Z không đổi.
D. X giảm, Y giảm, Z không đổi.
Câu 2:Để phân biệt 2 dung dịch Na2CO3 và Na2SO3 không thể dùng
A. dung dịch HCl
B. nước brom
C. dung dịch Ca(OH)2
D. dung dịch H2SO4
Câu 3:Có 5 hỗn hợp khí được đánh số
(1) CO2, SO2, N2, HCl.
(2) Cl2, CO, H2S, O2.
(3) HCl, CO, N2, NH3.
(4) H2, HBr, CO2, SO2.
NO.
(6) F2 , O2 ; N2 ; HF.

(5) O2, CO, N2, H2,

Có bao nhiêu hỗn hợp khí không tồn tại được ở điều kiện thường
A. 2
B. 5
C. 3
D. 4
Câu 4:Chỉ dùng Cu(OH)2/OH- trong điều kiện thích hợp có thể phân biệt được tất cả
các dung dịch riêng biệt sau:
1

A. glucozơ, mantozơ, glixerol, anđehit axetic
B. lòng trắng trứng, glucozơ, fructozơ, glixerol
C. saccarozơ, glixerol, anđehit axetic, ancol etylic
D. glucozơ, lòng trắng trứng, glixerol, ancol etylic
Câu 5:Cho các thuốc thử sau: Na, K, AgNO3/NH3, Cu(OH)2/OH-. Số thuốc thử có thể
dùng để phân biệt 2 bình riêng biệt, mất nhãn đựng ancol etylic 45 o và dung dịch
fomalin trong điều kiện thich hợp là
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 6:Thuốc thử dùng để phân biệt 3 chât lỏng không màu gồm benzen, toluen,
stiren là
A. dung dịch NaOH
B. dung dịch Brom
C. dung dịch KMnO4
D. dung dịch H2SO4
Câu 7:Để phân biệt dung dịch Na2SO4 với dung dịch NaCl, người ta dùng dung dịch
A. HCl
B. NaOH
C. KNO3
D. BaCl2
Câu 8:Dung dịch nào sau đây dùng để phân biệt dung dịch KCl với dung dịch K 2SO4?
2

A. NaOH
B. BaCl2
C. NaCl
D. HCl
Câu 9: Bằng phương pháp hóa học, thuốc thử dùng để phân biệt ba dung dịch:
metylamin, anilin, axit axetic là
A. phenolphtalein
B. quỳ tím
C. natri hiđroxit
D. natri clorua
Câu 10: Chỉ dùng dung dịch KOH để phân biệt được các chất riêng biệt trong nhóm
nào sau đây?
A. Mg, Al2O3, Al
B. Mg, K, Na
C. Zn, Al2O3, Al
D. Fe, Al2O3, Mg
Câu 11: Để phân biệt CO2 và SO2 chỉ cần dùng thuốc thử là
A. nước brom
B. CaO
C. dung dịch Ba(OH)2
D. dung dịch NaOH
Câu 12: Có ba dung dịch: amoni hiđrocacbonat, natri aluminat, natri phenolat và ba
chất lỏng: ancol etylic, benzen, anilin đựng trong sáu ống nghiệm riêng biệt. Nếu chỉ
3

dùng một thuốc thử duy nhất là dung dịch HCl thì nhận biết được tối đa bao nhiêu ống
nghiệm?
A. 5
B. 6
C. 3
D. 4
Câu 13: Thuốc thử được dùng để phân biệt Gly-Ala-Gly với Gly-Ala là
A. dung dịch NaOH
B. dung dịch NaCl
C. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm
D. dung dịch ...
NHẬN BIẾT CÁC CHẤT HÓA HỌC
Câu 1: Có 3 nghiệm đựng 3 dung dịch: Cu(NO
3
)
2
; Pb(NO
3
)
2
; Zn(NO
3
)
2
. Nhúng 3 lá
kẽm X, Y, Z (giống hệt nhau) vào 3 ống thì khối lượng mỗi lá kẽm sẽ
A. X tăng, Y giảm, Z không đổi.
B. X tăng, Y tăng, Z không đổi.
C. X giảm, Y tăng, Z không đổi.
D. X giảm, Y giảm, Z không đổi.
Câu 2:Để phân biệt 2 dung dịch Na
2
CO
3
và Na
2
SO
3
không thể dùng
A. dung dịch HCl
B. nước brom
C. dung dịch Ca(OH)
2
D. dung dịch H
2
SO
4
Câu 3:Có 5 hỗn hợp khí được đánh số
(1) CO
2
, SO
2
, N
2
, HCl. (2) Cl
2
, CO, H
2
S, O
2
.
(3) HCl, CO, N
2
, NH
3
. (4) H
2
, HBr, CO
2
, SO
2
. (5) O
2
, CO, N
2
, H
2
,
NO. (6) F
2
, O
2
; N
2
; HF.
Có bao nhiêu hỗn hợp khí không tồn tại được ở điều kiện thường
A. 2
B. 5
C. 3
D. 4
Câu 4:Chỉ dùng Cu(OH)
2
/OH
-
trong điều kiện thích hợp có thể phân biệt được tất cả
các dung dịch riêng biệt sau:
1
Nhận biết các chất hóa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhận biết các chất hóa học - Người đăng: Pham Thi Thuy Nhai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Nhận biết các chất hóa học 9 10 184