Ktl-icon-tai-lieu

nhận biết hóa học

Được đăng lên bởi phanthiphuong016
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 460 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Nhận biết các hợp chất vô cơ bằng phương pháp hoá học – GV: Nguyễn Đức Hoanh

A. PHAÀN MÔÛ ÑAÀU

I. LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI
1. Cô sôû lyù luaän:
Muïc tieâu cuûa ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc laø nhaèm goùp phaàn thöïc hieän muïc
tieâu ñoåi môùi neàn giaùo duïc nöôùc nhaø. Theo Luaät Giaùo duïc Vieät Nam, taïi Ñieàu 4 coù chæ
roõ: “Phöông phaùp giaùo duïc phoå thoâng phaûi phaùt huy tính tích cöïc, töï giaùc, chuû ñoäng, tö
duy saùng taïo cuûa ngöôøi hoïc, loøng say meâ hoïc taäp vaø yù chí vöôn leân”; Ñieàu 12 Luaät
Giaùo duïc xaùc ñònh: “Ñaàu tö cho giaùo duïc laø ñaàu tö cho phaùt trieån”
Muoán ñoåi môùi giaùo duïc thì phaûi ñoåi môùi caùch daïy vaø caùch hoïc, ngöôøi giaùo vieân
caàn coi troïng vieäc hình thaønh vaø phaùt trieån tieàm löïc trí tueä cho hoïc sinh, ñaëc bieät laø
naêng löïc tö duy, naêng löïc haønh ñoäng. Caàn taïo ñieàu kieän cho hoïc sinh coù yù thöùc vaø
bieát vaän duïng toång hôïp kieán thöùc vaøo cuoäc soáng thöïc tieãn, ñoàng thôøi chuù yù reøn luyeän
cho hoïc sinh naêng löïc tö duy saùng taïo; chuù yù caùc thao taùc tö duy cô baûn nhö phaân tích,
toång hôïp, so saùnh, khaùi quaùt hoaù….
Nhö vaäy, muoán ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc phaûi choáng thoùi quen aùp ñaët,
truyeàn thuï kieán thöùc theo moät chieàu maø phaûi taïo cô hoäi cho hoïc sinh phaùt hieän kieán
thöùc vaø tieáp caän kieán thöùc ñeå giaûi quyeát vaán ñeà moät caùch linh hoaït vaø saùng taïo.
2. Cô sôû thöïc tieãn:
Tröôùc ñaây, ñieàu kieän hoaù chaát, duïng cuï coøn thieáu thoán. Chuùng ta, nhöõng ngöôøi
giaûng daïy moân Hoaù hoïc chöa phaùt huy ñöôïc heát vai troø cuûa daïng baøi taäp ñònh tính
“Nhaän bieát caùc chaát” trong moân Hoaù hoïc cuûa tröôøng THCS vaøo vieäc oân taäp, heä
thoáng hoaù nhöõng kieán thöùc cô baûn cuûa noäi dung chöông trình, ñoàng thôøi chöa phaùt huy
tính saùng taïo boài döôõng naêng löïc tö duy cuûa HS.
Ngaøy nay, vieäc ñoåi môùi phöông phaùp giaûng daïy ñaõ ñöôïc thöïc hieän moät caùch
roäng raõi vaø coù hieäu quaû, ñaëc bieät laø trong caùc baøi giaûng lyù thuyeát. Tuy nhieân, ñoåi môùi
trong phöông phaùp boài döôõng kyõ naêng giaûi baøi taäp cho hoïc sinh vaãn coøn nhieàu haïn
cheá, chöa phaùt huy heát tieàm löïc tö duy, saùng taïo vaø trí thoâng minh cuûa hoïc sinh.
Qua quan saùt döï giôø ôû moät soá lôùp trong caùc giôø thao giaûng caáp tröôøng, ñaëc bieät
trong boán naêm coâng taùc giaûng daïy vaø ba naêm boài döôõng hoïc sinh gioûi ôû tröôøng THCS
Phoå Cöôøng, toâi nhaän thaáy hoïc sinh vaãn coøn nhieàu luùng tuùng trong vieäc giaû...
Nhận biết các hợp chất vô cơ bằng phương pháp hoá học – GV: Nguyễn Đức Hoanh
A. PHAÀN MÔÛ ÑAÀU
I. LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI
1. Cô sôû lyù luaän:
Muïc tieâu cuûa ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc laø nhaèm goùp phaàn thöïc hieän muïc
tieâu ñoåi môùi neàn giaùo duïc nöôùc nhaø. Theo Luaät Giaùo duïc Vieät Nam, taïi Ñieàu 4 coù chæ
roõ: “Phöông phaùp giaùo duïc phoå thoâng phaûi phaùt huy tính tích cöïc, töï giaùc, chuû ñoäng, tö
duy saùng taïo cuûa ngöôøi hoïc, loøng say meâ hoïc taäp vaø chí vöôn leân”; Ñieàu 12 Luaät
Giaùo duïc xaùc ñònh: “Ñaàu tö cho giaùo duïc laø ñaàu tö cho phaùt trieån”
Muoán ñoåi môùi giaùo duïc thì phaûi ñoåi môùi caùch daïy vaø caùch hoïc, ngöôøi giaùo vieân
caàn coi troïng vieäc hình thaønh vaø phaùt trieån tieàm löïc trí tueä cho hoïc sinh, ñaëc bieät laø
naêng löïc duy, naêng löïc haønh ñoäng. Caàn taïo ñieàu kieän cho hoïc sinh coù thöùc vaø
bieát vaän duïng toång hôïp kieán thöùc vaøo cuoäc soáng thöïc tieãn, ñoàng thôøi chuù reøn luyeän
cho hoïc sinh naêng löïc tö duy saùng taïo; chuù yù caùc thao taùc tö duy cô baûn nhö phaân tích,
toång hôïp, so saùnh, khaùi quaùt hoaù….
Nhö vaäy, muoán ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc phaûi choáng thoùi quen aùp ñaët,
truyeàn thuï kieán thöùc theo moät chieàu maø phaûi taïo hoäi cho hoïc sinh phaùt hieän kieán
thöùc vaø tieáp caän kieán thöùc ñeå giaûi quyeát vaán ñeà moät caùch linh hoaït vaø saùng taïo.
2. Cô sôû thöïc tieãn:
Tröôùc ñaây, ñieàu kieän hoaù chaát, duïng cuï coøn thieáu thoán. Chuùng ta, nhöõng ngöôøi
giaûng daïy moân Hoaù hoïc chöa phaùt huy ñöôïc heát vai troø cuûa daïng baøi taäp ñònh tính
Nhaän bieát caùc chaát trong moân Hoaù hoïc cuûa tröôøng THCS vaøo vieäc oân taäp, heä
thoáng hoaù nhöõng kieán thöùc cô baûn cuûa noäi dung chöông trình, ñoàng thôøi chöa phaùt huy
tính saùng taïo boài döôõng naêng löïc tö duy cuûa HS.
Ngaøy nay, vieäc ñoåi môùi phöông phaùp giaûng daïy ñ ñöôïc thöïc hieän moät caùch
roäng raõi vaø coù hieäu quaû, ñaëc bieät laø trong caùc baøi giaûng lyù thuyeát. Tuy nhieân, ñoåi môùi
trong phöông phaùp boài döôõng kyõ naêng giaûi baøi taäp cho hoïc sinh vaãn coøn nhieàu haïn
cheá, chöa phaùt huy heát tieàm löïc tö duy, saùng taïo vaø trí thoâng minh cuûa hoïc sinh.
Qua quan saùt döï giôø ôû moät soá lôùp trong caùc giôø thao giaûng caáp tröôøng, ñaëc bieät
trong boán naêm coâng taùc giaûng daïy vaø ba naêm boài döôõng hoïc sinh gioûi ôû tröôøng THCS
Phoå Cöôøng, toâi nhaän thaáy hoïc sinh vaãn coøn nhieàu luùng tuùng trong vieäc giaûi caùc daïng
baøi taäp ñònh tính. Söï luùng tuùng caøng theå hieän roõ khi caùc em giaûi caùc daïng baøi taäp nhaän
bieát chaát. Trong khi loaïi baøi taäp naøy khoâng theå thieáu trong caùc kì thi hoïc sinh gioûi caáp
huyeän vaø caáp tænh.
Xuaát phaùt töø nhöõng do treân, toâi maïnh daïn ñöa ra ñeà taøi “Höôùng daãn hoïc sinh
nhaän bieát caùc hôïp chaát voâ baèng phöông phaùp hoaù hoïc” ñeå cuøng trao ñoåi, baøn baïc
cuøng caùc ñoàng nghieäp veà vai troø, yeâu caàu, hình thöùc vaø caùc daïng baøi taäp veà nhaän bieát
caùc chaát nhaèm goùp moät phaàn nhoû vaøo vieäc giaûng daïy toát hôn.
II. MUÏC ÑÍCH NGHIEÂN CÖÙU:
Goùp phaàn naâng cao hieäu quaû daïy hoïc cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh nhaèm naâng
cao chaát löôïng giaûng daïy.
Trang
1
nhận biết hóa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nhận biết hóa học - Người đăng: phanthiphuong016
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
nhận biết hóa học 9 10 129