Ktl-icon-tai-lieu

Nhận biết và tách chất vô cơ

Được đăng lên bởi hoaanhdao149
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 689 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nhận biết và tách các chất ra khỏi hỗn hợp
Phần I: Hóa vô cơ
Bài 1: Tách riêng các kim loại Ag, Cu ra khỏi hỗn hợp.
Bài 2: Có hỗn hợp bột CaO, MgO làm thế nào để tách riêng các oxit ra khỏi hỗn hợp.
Bài 3: Có hỗn hợp Al và một số kim loai: Cu, Ag, Pb, bằng phương pháp hóa học hãy tách riêng Al ra khỏi hỗn
hợp kim loại.
Bài 4: Có hỗn hợp bột MgO và Fe2O3 bằng phương pháp hóa học hãy tách riêng từng oxit ra khỏi hỗn hợp.
Bài 5: Có hỗn hợp gồm Al2O3, SiO2, Fe2O3. Bằng p/ pháp hóa học hãy tách riêng từng oxit ra khỏi hỗn hợp.
Bài 6: a) Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt 4 kim loại sau : Al, Zn, Cu, Fe.
b) Có 4 oxit riêng biệt sau: Na2O, Al2O3, Fe2O3 và MgO. Làm thế nào có thể nhận biết từng oxit bằng
phương pháp hóa học với điều kiện chỉ đuợc dùng thêm 2 chất.
Bài 7: Chỉ dùng một hóa chất, nêu phường pháp nhận biết 4 mẫu kim loại là Mg, Zn, Fe, Ba.
Bài 8: Có 3 lọ đựng 3 hỗn hợp dạng bột: (Al+Al2O3), (Fe+Fe2O3) và (FeO và Fe2O3). Dùng phương pháp hóa
học để nhận biết chúng. Viết phương trình phản ứng.
Bài 9: Chỉ đuợc dùng thêm một thuốc thử, hãy tìm cách nhận biết các dung dich (mất nhãn) sau đây:
NH4HSO4, Ba(OH)2, BaCl2, HCl, NaCl, H2SO4. Viêt các phương trình phản ứng.
Bài 10: Chỉ dùng thêm nước, hãy nhận biết 4 chất rắn: Na2O, Al2O3, Fe2O3, Al chứa trong các lọ riêng biệt. Viết
các phương trình phản ứng.
Bài 11: Có thể nhận biết các dung dịch sau đấy chỉ bằng giấy quỳ tím được không? Nếu có, hãy giải thích:
H2SO4, Ba(OH)2, BaCl2, HCl, NaCl, NaOH.
Bài 12: Có 4 lọ mất nhận được đánh số từ 1 đến 4 chứa các dung dịch : KI, AgNO3, HCl, Na2CO3. Hãy xác
định số của mỗi dung dịch nếu biêt :
- Cho chất trong lọ 1 vào các lọ đều thấy có kết tủa.
- Chất trong lọ 2 chỉ tạo kết tủa với 1 trong 3 chất còn lại.
- Chất trong lọ 3 tạo một kết tủa và một khí bay ra với 2 trong 3 chất còn lại.
Bài 13: Có 4 lọ mất nhãn A, B, C, D chứa các dung dịch : HCl, CaCl2, NaHCO3, Na2CO3.
Hãy xác định các chất trong mỗi lọ và giải thích, nếu biết:
- Cho chất trong lọ A vào lọ C thấy có kết tủa.
- Cho chất trong lọ C vào lọ D thấy có khí bay ra.
- Cho chất trong lọ B vào lo D thấy có khí bay ra.
Bài 14: Có 2 dung dich: dung dịch A và dung dịch B. Một dung dịch chỉ chứa 2 loại cation và anion trong số
các ion sau : K+( 0.15 mol); Mg2+ (0,1 mol); NH4+ (0.25 mol); H+ (0.2 mol); Cl- (0.1 mol); SO42- (0.075 mol);
NO3- (0.25 mol); CO32- (0.15 mol).
Bài 15: Chỉ có nước và khí CO2 làm thế nào nhận biết các chất rắn sau: NaCl, Na2CO3, CaCO3,BaSO4. Trình
bày cách nhận biết mỗi chất và viết phươ...
Nhận biết và tách các chất ra khỏi hỗn hợp
Phần I: Hóa vô cơ
Bài 1: Tách riêng các kim loại Ag, Cu ra khỏi hỗn hợp.
Bài 2: Có hỗn hợp bột CaO, MgO làm thế nào để tách riêng các oxit ra khỏi hỗn hợp.
Bài 3: Có hỗn hợp Al và một số kim loai: Cu, Ag, Pb, bằng phương pháp hóa học hãy tách riêng Al ra khỏi hỗn
hợp kim loại.
Bài 4: Có hỗn hợp bột MgO và Fe
2
O
3
bằng phương pháp hóa học hãy tách riêng từng oxit ra khỏi hỗn hợp.
Bài 5: Có hỗn hợp gồm Al
2
O
3
, SiO
2,
Fe
2
O
3.
Bằng p/ pháp hóa học hãy tách riêng từng oxit ra khỏi hỗn hợp.
Bài 6: a) Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt 4 kim loại sau : Al, Zn, Cu, Fe.
b) Có 4 oxit riêng biệt sau: Na
2
O, Al
2
O
3
, Fe
2
O
3
và MgO. Làm thế nào có thể nhận biết từng oxit bằng
phương pháp hóa học với điều kiện chỉ đuợc dùng thêm 2 chất.
Bài 7: Chỉ dùng một hóa chất, nêu phường pháp nhận biết 4 mẫu kim loại là Mg, Zn, Fe, Ba.
Bài 8: Có 3 lọ đựng 3 hỗn hợp dạng bột: (Al+Al
2
O
3
), (Fe+Fe
2
O
3
) và (FeO và Fe
2
O
3
). Dùng phương pháp hóa
học để nhận biết chúng. Viết phương trình phản ứng.
Bài 9: Chỉ đuợc dùng thêm một thuốc thử, hãy tìm cách nhận biết các dung dich (mất nhãn) sau đây:
NH
4
HSO
4
, Ba(OH)
2
, BaCl
2
, HCl, NaCl, H
2
SO
4
. Viêt các phương trình phản ứng.
Bài 10: Chỉ dùng thêm nước, hãy nhận biết 4 chất rắn: Na
2
O, Al
2
O
3
, Fe
2
O
3
, Al chứa trong các lọ riêng biệt. Viết
các phương trình phản ứng.
Bài 11: Có thể nhận biết các dung dịch sau đấy chỉ bằng giấy quỳ tím được không? Nếu có, hãy giải thích:
H
2
SO
4
, Ba(OH)
2
, BaCl
2
, HCl, NaCl, NaOH.
Bài 12: Có 4 lọ mất nhận được đánh số từ 1 đến 4 chứa các dung dịch : KI, AgNO
3
, HCl, Na
2
CO
3
. Hãy xác
định số của mỗi dung dịch nếu biêt :
- Cho chất trong lọ 1 vào các lọ đều thấy có kết tủa.
- Chất trong lọ 2 chỉ tạo kết tủa với 1 trong 3 chất còn lại.
- Chất trong lọ 3 tạo một kết tủa và một khí bay ra với 2 trong 3 chất còn lại.
Bài 13: Có 4 lọ mất nhãn A, B, C, D chứa các dung dịch : HCl, CaCl
2
, NaHCO
3
, Na
2
CO
3
.
Hãy xác định các chất trong mỗi lọ và giải thích, nếu biết:
- Cho chất trong lọ A vào lọ C thấy có kết tủa.
- Cho chất trong lọ C vào lọ D thấy có khí bay ra.
- Cho chất trong lọ B vào lo D thấy có khí bay ra.
Bài 14: Có 2 dung dich: dung dịch A và dung dịch B. Một dung dịch chỉ chứa 2 loại cation và anion trong số
các ion sau : K
+
( 0.15 mol); Mg
2+
(0,1 mol); NH
4
+
(0.25 mol); H
+
(0.2 mol); Cl
-
(0.1 mol); SO
4
2-
(0.075 mol);
NO
3
-
(0.25 mol); CO
3
2-
(0.15 mol).
Bài 15: Chỉ có nước và khí CO
2
làm thế nào nhận biết các chất rắn sau: NaCl, Na
2
CO
3,
CaCO
3,
BaSO
4
. Trình
bày cách nhận biết mỗi chất và viết phương trình phản ứng.
Bài 16: Dung dịch A chứa các ion: Na
+
, SO
4
2-
, SO
3
2-
, CO
3
2-
. Bằng những phản ứng hóa học nào có thể nhận biết
từng loại ion có trong dung dịch.
Bài 17: Chỉ dung một kim loại để nhận biết cấc dung dich sau: AgNO
3,
NaOH, HCl, và NaNO
3.
Trình bày cách
tiến hành và viết các phương trình phản ứng hóa học minh họa.
Bài 18: Dùng một hóa chất để phân biệt các dung dịch sau: BaCl
2
, Na
2
SO
4
, Na
3
PO
4
, HNO
3
. Viết các phương
trình phản ứng minh họa.
Bài 19: Dùng một hóa chất để phân biệt các dung dịch sau: H
2
SO
4
, Na
2
SO
4
, Na
2
CO
3
và FeSO
4
. Viết phương
trình phản ứng hóa học minh họa.
Bài 20: a) Có 5 lọ mất nhãn, mỗi lọ đựng 1 trong các dung dịch sau đây: Na
2
SO
4,
KHCO
3
, Mg(HCO
3
)
2
, Na
2
SO
3,
Ba(HCO
3
)
2
. Trình bày cách nhận biết từng dung dịch, chỉ dung cách đun nóng.
b) Chỉ dung một hóa chất, hãy cho biết cách phân biệt sắt (III) oxit và sắt từ oxit. Viết p/ trình phản ứng.
Bài 21: a) Dùng phản ứng hóa học để nhận biết từng kim loại sau: Al, Ca, Mg và Na.
b) Có 4 chất rắn đựng trong 4 lọ riêng biệt (không có nhãn) là : Na
2
CO
3,
CaCO
3,
Na
2
SO
4
, CaSO
4.
2H
2
O.
Làm thế nào để có thể nhận biết từng chất đựng trong mỗi lọ, nếu ta chỉ dung nước và dung dich HCl.
Nhận biết và tách chất vô cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhận biết và tách chất vô cơ - Người đăng: hoaanhdao149
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Nhận biết và tách chất vô cơ 9 10 777