Ktl-icon-tai-lieu

Nhập môn sinh lý học

Được đăng lên bởi bichhen90
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 354 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cám ơn bạn đã tải tài liệu từ fb.com/HoiMeSachY. Hãy cùng chia sẻ tài liệu có ích nhé!

NH P MÔN SINH LÝ H C
►Giới thiệu
1. Sinh lý h c là môn h c nghiên cứu v :
A. Chức năng sinh học
B. Cách thức hoạt động của cơ thể
C. Các chuỗi sự kiện mang tính nguyên nhân – hậu quả
D. Những hiện tượng bao trùm lên nhiều ngành khoa học khác
E. A + B + C + D
►Đối tượng nghiên cứu của sinh lý học y học
2. Nh n xét nƠo sau đơy v môn Sinh lý h c không đúng:
A. Đối tượng nghiên cứu môn học là tìm hiểu các hoạt động chức năng bình thường
của cơ thể
B. Những nghiên cứu trên động vật thực nghiệm ít có giá trị ứng dụng trên người
C. Là cơ sở cho việc giải thích các rối loạn chức năng trong bệnh học
D. Có mối liên quan chặt chẽ với môn sinh lý bệnh
3. Tất cả các quan sát đ ợc trong nghiên cứu Sinh lý h c cần đ ợc:
A. Công bố
B. Tái quan sát được
C. Áp dụng lâm sàng
D. Có tính dự đoán
E. Không nhất thiết phải đáp ứng tất cả các yêu cầu trên
4. Mục tiêu nghiên cứu của môn Sinh lý h c là:
A. Các quá trình chức năng của cơ thể
B. So sánh các quá trình xảy ra trên người và động vật
►Vị trí của môn sinh lý học trong các ngành khoa học tự nhiên và y học
5. Ngành khoa h c tự nhiên liên quan nhất với Sinh lý h c y h c:
A. Vật lý
B. Hóa học
C. Toán học
D. Cả 3 ngành trên
6. Môn y h c c sở liên quan nhất với Sinh lý h c y h c:
A. Giải phẫu
B. Mô học
C. Hóa sinh
D. Lý sinh
E. Cả 4 môn trên

Cám ơn bạn đã tải tài liệu từ fb.com/HoiMeSachY. Hãy cùng chia sẻ tài liệu có ích nhé!

►Phương pháp nghiên cứu và học tập sinh lý học
7. Ph ng pháp nghiên cứu môn Sinh lý h c gồm có:
A. In vivo, Insitu
B. In vivo, In vitro
C. In vivo, In vitro, Insitu
D. In vitro, Insitu
8. Giai đo n cần đánh giá tác dụng thu c trên ng ời (thử nghiệm lâm sàng):
A. phase I
B. phase II
C. phase III
D. phase IV

ĐÁP ÁN
-------------------------------------------------------------Câu 1
Đáp án E
Câu 2
Đáp án B
Câu 3
Đáp án E
Câu 4
Đáp án A
Câu 5
Đáp án D
Câu 6
Đáp án E
Câu 7
Đáp án C
Câu 8
Đáp án B

Cám ơn bạn đã tải tài liệu từ fb.com/HoiMeSachY. Hãy cùng chia sẻ tài liệu có ích nhé!

Đ IC

NG V C

TH S NG VÀ H NG TÍNH N I MÔI

►Đặc điểm của sự sống
1. Đặc đi m của sự s ng:
A. Thay cũ đổi mới
B. Chịu kích thích
C. Sinh sản giống mình
D. Cả 3 đặc điểm trên
►Nội môi
2. S p x p theo trình tự quá trình đi u chỉnh thân nhiệt khi c th s t: (1) Ho t hóa
b ph n đáp ứng; (2) Tích hợp tín hiệu; (3) ho t hóa đi u hòa ng ợc d ng tính; (4)
ho t hóa b ph n nhân cảm; (5) giảm đi m chuẩn nhiệt đ
A. 2 4 3 1 5
B. 5 3 2 4 1
C. 4 3 1 5 2
D. ...
Cám ơn bạn đã tải tài liu t fb.com/HoiMeSachY. Hãy cùng chia s tài liu có ích nhé!
NHP MÔN SINH LÝ HC
Gii thiu
1. Sinh lý hc là môn hc nghiên cu v:
A. Chc năng sinh hc
B. Cách thc hoạt động của cơ thể
C. Các chui s kin mang tính nguyên nhân hu qu
D. Nhng hiện tượng bao trùm lên nhiu ngành khoa hc khác
E. A + B + C + D
►Đối tượng nghiên cu ca sinh lý hc y hc
2. Nhn xét nƠo sau đơy v môn Sinh lý hc không đúng:
A. Đối tượng nghiên cu môn hc m hiu các hoạt động chức năng bình thưng
của cơ thể
B. Nhng nghiên cu trên động vt thc nghim ít có giá tr ng dụng trên người
C. Là cơ sở cho vic gii thích các ri lon chc năng trong bnh hc
D. Có mi liên quan cht ch vi môn sinh lý bnh
3. Tt c các quan sát đợc trong nghiên cu Sinh lý hc cần đợc:
A. Công b
B. Tái quan sát đưc
C. Áp dng lâm sàng
D. Có tính d đoán
E. Không nht thiết phải đáp ứng tt c các yêu cu trên
4. Mc tiêu nghiên cu ca môn Sinh lý hc là:
A. Các quá trình chức năng của cơ thể
B. So sánh các quá trình xảy ra trên người và động vt
V trí ca môn sinh lý hc trong các ngành khoa hc t nhiên và y hc
5. Ngành khoa hc t nhiên liên quan nht vi Sinh lý hc y hc:
A. Vt lý
B. Hóa hc
C. Toán hc
D. C 3 ngành trên
6. Môn y hc c sở liên quan nht vi Sinh lý hc y hc:
A. Gii phu
B. Mô hc
C. Hóa sinh
D. sinh
E. C 4 môn trên
Nhập môn sinh lý học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhập môn sinh lý học - Người đăng: bichhen90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Nhập môn sinh lý học 9 10 429