Ktl-icon-tai-lieu

NHIỆT HÓA HỌC

Được đăng lên bởi chanhnid-gmail-com
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 2072 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHƯƠNG III
NHIỆT HÓA HỌC
1. Các khái niệm cơ bản:
a. Hệ:
Là 1 phần của vũ trụ có giới hạn trong phạm vi
đang khảo sát về phương diện hóa học. Phần còn
lại của vũ trụ bao quanh hệ được gọi là môi
trường ngoài (mtng) đối với hệ.
Td: 1 cốc chứa nước đậy kín: phần bên trong cốc
là hệ, còn thành cốc và khoảng không gian quanh
cốc là (mtng).

. Hệ hở: là hệ có thể trao đổi năng lượng và vật
chất với (mtng)
* Hệ kín: chỉ trao đổi năng lượng nhưng không
trao đổi chất với (mtng)
* Hệ cô lập: không trao đổi năng lượng và vật chất
với (mtng)
Td: Cốc chứa dd hóa chất đang pư không đậy nắp
là hệ hở, còn pư trong bình đậy kín là hệ kín, pư
trong bình cách nhiệt đậy kín là hệ cô lập.
* Hệ đồng thể: hệ chỉ có 1 pha,còn hệ chứa từ 2 pha
trở lên là hệ dị thể ( Hệ gồm nước lỏng nguyên chất
là đồng thể, hệ gồm nước và nước đá là dị thể)

*

b. Thông số trạng thái và hàm trạng thái;
α. Thông số trạng thái:
Các đại lượng vật lý như: áp suất(p), thể tích(V),
nhiệt độ(T),số mol chất(n) dùng để biểu diễn trạng
thái của hệ được gọi là thông số trạng thái
Giữa các thông số trạng thái có 1 phương trình liên hệ:
p: (atm),V:(lit),T:(oK)
0,082 l.atm.mol-1 Hằng số
pV= nRT
R 1,987cal.mol-1
khí lý
Pt trạng thái
8,3 j.mol-1
tưởng
Khi đã xác định được 3 trị số, thì trị số thứ 4 được
xác định.Do đó khi biểu diễn trạng thái của hệ
thường dùng 3 thông số: p,V,T

β. Hàm trạng thái:
Trạng thái của hệ thay đổi khi chỉ cần 1 thông số
trạng thái thay đổi
Hàm trạng thái là 1 đại lượng có giá trị chỉ phụ
thuộc vào các thông số trạng thái của hệ.
γ. Quá trình:
Xem 1 hệ ở trạng thái (1:p1,V1,T1), khi 1 thông số
trạng thái thay đổi →trạng thái (2:p 2,V2,T2) hệ đã
thực hiện 1 quá trình từ trạng thái(1)→trạng thái(2)
*1 (p1,V1,T1) → *2 (p2,V2,T2)
• Quá trình đẳng áp: áp suất không đổi( ∆p=0;p=const)
•Quá trình đẳng tích: thể tích không đổi(∆V=0;V=const
•Quá trình đẳng nhiệt:nhiệt độ không đổi(∆T=0;T=const

•Quá trình đoạn nhiệt: không trao đổi nhiệt (Q=0)
•Quá trình thuận nghịch: khả năng xãy ra theo chiều
thuận hay chiều nghịch là như nhau(
).Quá
trình chỉ xãy ra 1 chiều là qt tự nhiên ( → )
c. Nhiệt và công
Khi thực hiện quá trình từ trạng thái(1) đến trạng
thái (2), hệ có thể trao đổi năng lượng với mtng
dưới 2 dạng: nhiệt và công.
α. Nhiệt:
m: khối lượng (gam)
Q = mc∆T c: nhiệt dung
∆T= T2 – T1
m=1g ; ∆T=1 c=Q → c: nhiệt dung riêng

m=M, ∆T= 1 Q= Mc = cco : nhiệt dung mol
Có n mol chất Q = nco ∆T
β. Công
* Công thay đổi thể tích hệ
Công A
* Công hóa học
Trường hợp chỉ có công thay đổi thể tích...
CHƯƠNG III
NHIỆT HÓA HỌC
1. Các khái niệm cơ bản:


 !"#$%&'
()*+",%(-
"./01
2$13"456)71
(8'1-*+
1(/0
NHIỆT HÓA HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NHIỆT HÓA HỌC - Người đăng: chanhnid-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
NHIỆT HÓA HỌC 9 10 983