Ktl-icon-tai-lieu

nhiệt phản ứng

Được đăng lên bởi daigiaattila08
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 238 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trêng THPT TrÇn Hng §¹o -LÖ thñy -Qu¶ng B×nh

Bµi tËp «n HSG 11

®¹i c¬ng vÒ lÝ thuyÕt cña c¸c
qu¸ tr×nh ho¸ häc

I- NhiÖt ®éng lùc häc ho¸ häc
I.1. Nguyªn lÝ I- NhiÖt ho¸ häc
1.1- Nguyªn lÝ I ( §Þnh luËt b¶o toµn n¨ng lîng )
N¨ng lîng kh«ng tù nhiªn sinh ra, kh«ng tù nhiªn mÊt ®i mµ chØ biÕn ®æi tõ d¹ng nµy
sang d¹ng kh¸c.
BiÓu thøc:  U = Q – A
(1)
U hµm néi n¨ng;
 U lµ biÕn thiªn néi n¨ng cña hÖ trong mét qu¸ tr×nh biÕn ®æi
 U lµ hµm tr¹ng th¸i ( chØ phô thuéc vµo tr¹ng th¸i ®Çu vµ tr¹ng th¸i cuèi
kh«ng phô thuéc vµo c¸ch thùc hiÖn ph¶n øng)
Q lµ nhiÖt kÌm theo qu¸ tr×nh trªn
A lµ c«ng kÌm theo qu¸ t×nh trªn mµ hÖ tr¶i qua
- Qu¸ tr×nh x¶y ra ®¼ng ¸p: P = const
A = P.  V ( A thêng lµ c«ng gi·n në )
( 1 )   U = Q – P.  V
 Q =  U + P.  V = ( U2 + P.V2) - (U1 + P. V1 ) (2)
§Æt H = U + P.V
H ®îc gäi lµ hµm entapi ( hiÖu øng nhiÖt ®¼ng ¸p ). U lµ hµm tr¹ng th¸i.
Do ®ã H lµ hµm tr¹ng th¸i
(2)  Q =  H = H2 - H1 =   Hsp -   Hc® =  U + P.  V ( 3 )
1.2- NhiÖt ho¸ häc
a) §Þnh luËt Hess : NhiÖt cña ph¶n øng ho¸ häc chØ phô thuéc vµo b¶n chÊt vµ tr¹ng th¸i
cña c¸c chÊt ®Çu vµ cuèi, kh«ng phô thuéc vµo c¸ch tiÕn hµnh ph¶n øng, nghÜa lµ kh«ng
phô thuéc vµo sè lîng vµ ®Æc trng cña c¸c giai ®o¹n trung gian.
b) Tõ nguyªn lÝ I : U, H lµ c¸c hµm tr¹ng th¸i nªn  U,  H kh«ng phô thuéc vµo c¸ch
tiÕn hµnh qu¸ tr×nh mµ chØ phô thuéc vµo tr¹ng th¸i chÊt ®Çu vµ chÊt cuèi  Néi dung
nguyªn lÝ I lµ néi dung cña ®Þnh luËt Hess
c) DÊu cña  H
HÖ to¶ nhiÖt  H < 0
HÖ thu nhiÖt  H > 0
VD: H2(k) + 1/2O2(k) = H2O(k) ;  H = -57,8 (kcal/mol)  ph¶n øng thu nhiÖt
d) HÖ qu¶:
- NÕu ph¶n øng thuËn cã hiÖu øng nhiÖt  H th× ph¶n øng nghÞch cã hiÖu øng nhiÖt lµ H
- HiÖu øng nhiÖt cña mét chu tr×nh b»ng kh«ng
VD1: H·y x¸c ®Þnh nhiÖt cña qu¸ tr×nh oxi ho¸ C(r) thµnh CO(k), biÕt thùc nghiÖm thu ®îc
C(r) + O2(k) = CO2(k)  H1 = -393,365 (kJ/mol)
CO(k) + 1/2 O2(k) = CO2(k)  H2 = - 282,7189 (kJ/mol)
Gi¶i: ThiÕt lËp chu tr×nh ph¶n øng dùa theo néi dung cña ®Þnh luËt Hess
C(r)

 H x  COk

 H1

-  H2
CO2 k
Tõ chu tr×nh ta cã c¸c mèi liªn hÖ:
Cr +
O2 k = CO2 k ;  H1
CO2 k = COk + 1/2O2 k ; -  H2
________________________________

C(r) + 1/2 O2(k) = CO(k) ;
 Gi¸o viªn: NguyÔn Cao Chung

 Hx =  H1 -  H2 = - 110,4176 (kJ)

-1-

Trêng THPT TrÇn Hng §¹o -LÖ thñy -Qu¶ng B×nh

Bµi tËp «n HSG 11

Bµi tËp:
Bµi 1: X¸c ®Þnh  H cña ph¶n øng: S (r) + 3/2O2(k) = SO3(k) ;  H1 = ?
BiÕt : S(r) + O2(k) = SO2(k) ;  H2 = - 297 (kcal/mol)
SO2(k) + 1/2O2(k) = SO3 (k) ;  H3 = -98,2 (kcal/m...
Trêng THPT TrÇn Hng §¹o -LÖ thñy -Qu¶ng B×nh Bµi tËp «n HSG 11
®¹i c¬ng vÒ lÝ thuyÕt cña c¸c
qu¸ tr×nh ho¸ häc
I- NhiÖt ®éng lùc häc ho¸ häc
I.1. Nguyªn lÝ I- NhiÖt ho¸ häc
1.1- Nguyªn lÝ I ( §Þnh luËt b¶o toµn n¨ng lîng )
N¨ng lîng kh«ng tù nhiªn sinh ra, kh«ng tù nhiªn mÊt ®i mµ chØ biÕn ®æi tõ d¹ng nµy
sang d¹ng kh¸c.
BiÓu thøc:
U = Q – A ( 1 )
U hµm néi n¨ng;
U lµ biÕn thiªn néi n¨ng cña hÖ trong mét qu¸ tr×nh biÕn ®æi
U lµ hµm tr¹ng th¸i ( chØ phô thuéc vµo tr¹ng th¸i ®Çu vµ tr¹ng th¸i cuèi
kh«ng phô thuéc vµo c¸ch thùc hiÖn ph¶n øng)
Q lµ nhiÖt kÌm theo qu¸ tr×nh trªn
A lµ c«ng kÌm theo qu¸ t×nh trªn mµ hÖ tr¶i qua
- Qu¸ tr×nh x¶y ra ®¼ng ¸p: P = const
A = P.
V ( A thêng lµ c«ng gi·n në )
( 1 )
U = Q – P.
V
Q =
U + P.
V = ( U
2
+ P.V
2
) - (U
1
+ P. V
1
) (2)
§Æt H = U + P.V
H ®îc gäi lµ hµm entapi ( hiÖu øng nht ®¼ng ¸p ). U m tng ti.
Do ®ã H lµ hµm tr¹ng th¸i
(2) Q =
H = H
2
- H
1
=
H
sp
-
H
=
U + P.
V ( 3 )
1.2- NhiÖt ho¸ häc
a) §Þnh luËt Hess : NhiÖt cña ph¶n øng ho¸ häc chØ phô thuéc vµo b¶n chÊt vµ tr¹ng th¸i
cña c¸c chÊt ®Çu vµ cuèi, kh«ng phô thuéc vµo c¸ch tiÕn hµnh ph¶n øng, nghÜa lµ kh«ng
phô thuéc vµo sè lîng vµ ®Æc trng cña c¸c giai ®o¹n trung gian.
b) Tõ nguyªn lÝ I : U, H lµ c¸c hµm tr¹ng th¸i nªn
U,
H kh«ng phô thuéc vµo c¸ch
tiÕn hµnh qu¸ tr×nh mµ chØ phô thuéc vµo tr¹ng th¸i chÊt ®Çu vµ chÊt cuèi Néi dung
nguyªn lÝ I lµ néi dung cña ®Þnh luËt Hess
c) DÊu cña
H
HÖ to¶ nhiÖt
H < 0
HÖ thu nhiÖt
H > 0
VD: H
2(k)
+ 1/2O
2(k)
= H
2
O
(k)
;
H = -57,8 (kcal/mol) ph¶n øng thu nhiÖt
d) HÖ qu¶:
- NÕu ph¶n øng thuËn cã hiÖu øng nhiÖt
H th× ph¶n øng nghÞch cã hiÖu øng nhiÖt lµ -
H
- HiÖu øng nhiÖt cña mét chu tr×nh b»ng kh«ng
VD1: H·y x¸c ®Þnh nhiÖt cña qu¸ tr×nh oxi ho¸ C
(r)
thµnh CO
(k)
, biÕt thùc nghiÖm thu ®-
îc
C
(r)
+ O
2(k)
= CO
2(k)
H
1
= -393,365 (kJ/mol)
CO
(k)
+ 1/2 O
2(k)
= CO
2(k)
H
2
= - 282,7189 (kJ/mol)
Gi¶i: ThiÕt lËp chu tr×nh ph¶n øng dùa theo néi dung cña ®Þnh luËt Hess
C
(r)
x
H
CO
k
H
1
-
H
2
CO
2 k
Tõ chu tr×nh ta cã c¸c mèi liªn hÖ:
C
r
+ O
2 k
= CO
2 k
;
H
1
CO
2 k
= CO
k
+ 1/2O
2 k
;
-
H
2
________________________________
C
(r)
+ 1/2 O
2(k)
= CO
(k)
;
H
x
=
H
1
-
H
2
= - 110,4176 (kJ)
Gi¸o viªn: NguyÔn Cao Chung - 1 -
nhiệt phản ứng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nhiệt phản ứng - Người đăng: daigiaattila08
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
nhiệt phản ứng 9 10 48