Ktl-icon-tai-lieu

những câu hỏi thường gặp trong lí thuyết hóa hữu cơ

Được đăng lên bởi Pham Thi Thuy Nhai
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1623 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP TRONG LÝ THUYẾT HÓA HỮU CƠ

DẠNG 1. Những chất phản ứng được với dung dịch AgNO3/NH3
Những chất phản ứng được với AgNO3/NH3 gồm:
1. Ank – 1- in ( An kin có liên kết ≡ đầu mạch) Phản ứng thế bằng ion kim loại
Các phương trình phản ứng:
R-C≡ CH + AgNO3 + NH3 → R-C≡ Ag + 2NH4NO3
Đặc biệt:
CH≡ CH + 2AgNO3 + 2NH3 → AgC≡ CAg + 2NH4NO3
Các chất thường gặp: axetilen( etin) C2H2 , propin CH≡ C-CH3, Vinyl axetilen CH2=CH-C≡ CH.
Nhận xét: Chỉ có axetilen phản ứng theo tỉ lệ 1-2
Các ank-1-in khác phản ứng theo tỉ lệ 1-1
2. Anđehit: Phản ứng tráng bạc ( tráng gương ) trong phản ứng này anđehit đóng vai trò là chất khử
Các phương trình phản ứng:
R(CHO)x + 2xAgNO3 + 3x NH3 + xH2O → R(COONH4)x + 2xNH4NO3 + 2xAg
Với anđehit đơn chức( x=1)
RCHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → RCOONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag
Tỉ lệ mol: nRCHO : nAg = 1: 2
Riêng với HCHO theo tỉ lệ mol: nHCHO : nAg = 1: 4
HCHO + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O → (NH4)2CO3 + 4NH4NO3 + 4Ag
Nhận xét:
+ Dựa vào phản ứng tráng bạc có thể xác định số nhóm chức –CHO trong phân tử anđehit. Sau đó để biết
anđehit no hay chưa no ta dựa vào tỉ lệ mol giữa anđehit và H2 trong phản ứng khử anđehit thành ancol bậc I.
+ Riêng với HCHO theo tỉ lệ mol: nHCHO : nAg = 1: 4. Do đó nếu 1 hỗn hợp 2 anđehit đơn chức tác dụng với
AgNO3 cho nAg > 2.nanđehit thì một trong hai anđehit đó là HCHO.
+ Nếu tìm công thức phân tử của anđehit đơn chức thì trước hết giả sử anđehit này không phải là anđehit fomic
và sau khi giải xong thử lại.
3. Những chất có nhóm –CHO
Tỉ lệ mol: nRCHO : nAg = 1: 2
+ Axit fomic: HCOOH
+ Este của axit fomic: HCOOR
+ Glucôzơ: C6H12O6 .
+ Mantozơ: C12H22O11

1

BÀI TẬP
Câu 1.( ĐH A – 2007) Dãy gồm các chất đều tác dụng với AgNO3/NH3 là:
A. Anđehitaxetic, but-1-in, etilen

B. axit fomic, vinylaxetilen, propin

C. anđehit fomic, axetilen, etilen

D. anđehit axetic, axetilen, but-2-in

Câu 2. (ĐH B - 2008) Cho dãy các chất: C2H2 , HCHO, HCOOH, CH3CHO, (CH3)2CO, C12H22O11 (mantozơ).
Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là:
A. 4

B. 5

C. 6

D. 3

Câu 3. ( ĐH A – 2009) Cho các hợp chất hữu cơ: C2H2, C2H4, CH2O ( mạch hở), C3H4O2( mạch hở đơn chức),
biết C3H4O2 không làm đổi màu quỳ tím ẩm. Số chất tác dụng với AgNO3/NH3 tạo ra kết tủa là:
A. 4

B. 5

C. 2

D. 3

Câu 4. ( ĐH A – 2009) Dãy gồm các dung dịch đều tham gia phản ứng tráng bạc là:
A. Glucozơ, mantozơ, axit fomic, anđehit axetic.

B. Glucozơ, Glixerol, mantozơ, axit fomic

C. Fructozơ, mantozơ, Glixerol, anđehit axetic

D. Glucozơ, Fructozơ, mantozơ, ...
NHỮNG U HỎI THƯỜNG GẶP TRONG LÝ THUYẾT HÓA HỮU CƠ
DNG 1. Nhng cht phn ng đưc vi dung dch AgNO3/NH3
Nhng cht phn ng đưc vi AgNO3/NH3 gồm:
1. Ank 1- in ( An kin có liên kết đầu mạch) Phn ng thế bằng ion kim loại
c phương tnh phản ứng:
R-CCH + AgNO3 + NH3 → R-CAg + 2NH4NO3
Đc bit:
CHCH + 2AgNO3 + 2NH3 → AgCCAg + 2NH4NO3
c chất tờng gặp: axetilen( etin) C2H2 , propin CHC-CH3, Vinyl axetilen CH2=CH-CCH.
Nhn xét: Chỉ có axetilen phản ứng theo tỉ l1-2
Các ank-1-in khác phản ứng theo tỉ lệ 1-1
2. Anđehit: Phản ng tng bc ( tráng ơng ) trong phản ứng này anđehit đóng vai trò là chất khử
c phương tnh phản ứng:
R(CHO)x + 2xAgNO3 + 3x NH3 + xH2O R(COONH4)x + 2xNH4NO3 + 2xAg
Vi anđehit đơn chc( x=1)
RCHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O RCOONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag
Tlmol: nRCHO : nAg = 1: 2
Riêng với HCHO theo t lệ mol: nHCHO : nAg = 1: 4
HCHO + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O (NH4)2CO3 + 4NH4NO3 + 4Ag
Nhn xét:
+ Da vào phn ng tráng bc có th xác đnh s nhóm chc CHO trong phân t anđehit. Sau đó đ biết
anđehit no hay chưa no ta dựa o t l mol giữa anđehit H2 trong phn ng kh anđehit thành ancol bc I.
+ Riêng vi HCHO theo t l mol: nHCHO : nAg = 1: 4. Do đó nếu 1 hn hp 2 anđehit đơn chc tác dng vi
AgNO3 cho nAg > 2.nanđehit thì một trong hai anđehit đó là HCHO.
+ Nếu tìm công thc phân t ca anđehit đơn chc thì trưc hết gi s anđehit này không phi là anđehit fomic
và sau khi giải xong thử lại.
3. Nhng cht có nhóm CHO
Tlmol: nRCHO : nAg = 1: 2
+ Axit fomic: HCOOH
+ Este của axit fomic: HCOOR
+ Glucô: C6H12O6 .
+ Mantozơ: C12H22O11
1
những câu hỏi thường gặp trong lí thuyết hóa hữu cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
những câu hỏi thường gặp trong lí thuyết hóa hữu cơ - Người đăng: Pham Thi Thuy Nhai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
những câu hỏi thường gặp trong lí thuyết hóa hữu cơ 9 10 926