Ktl-icon-tai-lieu

NHỮNG CÂU VẬT LÝ SẼ THI ĐẠI HỌC 2014

Được đăng lên bởi Bá Thông
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 960 lần   |   Lượt tải: 3 lần
NHỮNG CÂU VẬT LÝ SẼ THI ĐẠI HỌC 2014 - HAY - LẠ - KHÓ - PHẦN 3
DÀNH CHO HỌC SINH KHÁ - GIỎI
Ngày 19/06/2014 - người soạn: Thầy Lâm Phong
Câu 1: Một máy rađa quân sự đặt trên mặt đất ở Đảo Lý Sơn có tọa độ (1529' B, 108 12'Đ) phát ra tín hiệu
sóng dài truyền thẳng đến vị trí giàn khoan HD 981 có tọa độ (1529'B, 11112' Đ). Cho bán kính Trái Đất
là 6400 km, tốc độ lan truyển sóng dài là v = (c là tốc độ ánh sáng trong chân không) và 1 hải lí = 1852
m. Sau đó, giàn khoan này được dịch chuyển tới vị trí mới có tọa độ (1529'B, x Đ), khi đó thời gian phát và
thu sóng dài của rađa tăng thêm 0,4 s. So với vị trí cũ, giàn khoan đã dịch chuyển một khoảng cỡ bao
nhiêu hãi lí và xác định x ?
A. 46 hải lí và 13112'Đ.
B. 150 hải lí và 13535'Đ.
C. 23 hải lí và 11135'Đ.
D. 60 hải lí và 13112'Đ.
Câu 2: Cho mạch điện gồm ba phần tử: cuộn thuần cảm, điện trở thuần R, tụ điện C mắc nối tiếp nhau. M
và N là các điểm giữa ứng với cuộn dây và điện trở, điện trở và tụ. Điện áp hai đầu đoạn mạch AB có tần số
50Hz. Điện trở và độ tự cảm không đổi nhưng tụ có điện dung biến thiên. Người ta thấy khi C = C thì điện
áp hiệu dụng hai đầu M, B đạt cực đạị bằng hai lần hiệu điện thế hiệu dụng U của nguồn. Tỉ số giữa cảm
kháng và dung kháng khi đó là:
A. .
B. 2.
C. .
D. .
Câu 3: Đặt điện áp xoay chiều u = Ucos2ft, (U không đổi còn f thay đổi được) vào mạch nối tiếp RLC
với cuộn dây thuần cảm và CR < 2L. Khi f = f thì U. Khi f = f = 1,225f thì U. Hệ số công suất
của mạch
khi f = f là:
A. 0,763.
B. 0,874.
C. 0,894.
D. 0,753.
Câu 4: Cho hệ dao động như hình vẽ, độ cứng của hai lò xo lần lượt là
k1 = 15 N/m; k2 = 10 N/m; khối lượng m = 100g. Tổng độ giãn của hai lò
xo bằng 7 cm. Đưa vật về đến vị trí đề lò xo 1 không nén không giãn rồi
thả ra, vật dao động điều hoà. Động năng cực đại của vật dao động bằng:
A. 9,8 mJ.
B. 5,2 mJ.
C. 7,2 mJ.
D. 6,8 mJ.

k1
1

M

k2
2

Câu 5: Đặt điện áp xoay chiều u = Ucost (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn dây
không thuần cảm và tụ điện có điện dung C thay đổi. Khi C = C thì điện áp giữa hai đầu tụ trễ pha hơn điện
áp u một góc  ( > 0), điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 20V. Khi C = 2C thì điện áp giữa hai đầu
tụ trễ pha hơn điện áp u một góc  =  + , điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 40V và công suất tiêu thụ
của cuộn dây là 20 V. Cảm kháng của cuộn dây có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây ?
A. 50 .
B. 30 .
C. 60 .
D. 40 .
Câu 6: Đặt điệp áp u = 120cos100t (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm biến trở R, tụ điện có
điện ...
NHỮNG CÂU VẬT LÝ SẼ THI ĐẠI HỌC 2014 - HAY - LẠ - KHÓ - PHẦN 3
DÀNH CHO HỌC SINH KHÁ - GIỎI
Ngày 19/06/2014 - người soạn: Thầy Lâm Phong
Câu 1: Một máy rađa quân sự đặt trên mặt đất Đảo Sơn có tọa độ (1529' B, 108 12'Đ) phát ra tín hiệu
sóng dài truyền thẳng đến vị trí giàn khoan HD 981 tọa độ (1529'B, 11112' Đ). Cho bán kính Trái Đất
6400 km, tốc độ lan truyển sóng dài v = (c tốc độ ánh sáng trong chân không) 1 hải = 1852
m. Sau đó, giàn khoan này được dịch chuyển tới vị trí mới có tọa độ (1529'B, x Đ), khi đó thời gian phát và
thu sóng dài của rađa tăng thêm 0,4 s. So với vị trí cũ, giàn khoan đã dịch chuyển một khoảng cỡ bao
nhiêu hãi lí và xác định x ?
A. 46 hải lí và 13112'Đ. B. 150 hải lí và 13535'Đ.
C. 23 hải lí và 11135'Đ. D. 60 hải lí và 13112'Đ.
Câu 2: Cho mạch điện gồm ba phần tử: cuộn thuần cảm, điện trở thuần R, tụ điện C mắc nối tiếp nhau. M
và N là các điểm giữa ứng với cuộn dây và điện trở, điện trở và tụ. Điện áp hai đầu đoạn mạch AB có tần số
50Hz. Điện trở và độ tự cảm không đổi nhưng tụ có điện dung biến thiên. Người ta thấy khi C = C thì điện
áp hiệu dụng hai đầu M, B đạt cực đạị bằng hai lần hiệu điện thế hiệu dụng U của nguồn. Tỉ số giữa cảm
kháng và dung kháng khi đó là:
A. . B. 2. C. . D. .
Câu 3: Đặt điện áp xoay chiều u = Ucos2ft, (U không đổi còn f thay đổi được) vào mạch nối tiếp RLC
với cuộn dây thuần cảm và CR < 2L. Khi f = f thì U. Khi f = f = 1,225f thì U. Hệ số công suất của mạch
khi f = f là:
A. 0,763. B. 0,874. C. 0,894. D. 0,753.
Câu 4: Cho hệ dao động như hình vẽ, độ cứng của hai xo lần lượt
k
1
= 15 N/m; k
2
= 10 N/m; khối lượng m = 100g. Tổng độ giãn của hai lò
xo bằng 7 cm. Đưa vật về đến vị trí đề xo 1 không nén không giãn rồi
thả ra, vật dao động điều hoà. Động năng cực đại của vật dao động bằng:
A. 9,8 mJ. B. 5,2 mJ.
C. 7,2 mJ. D. 6,8 mJ.
Câu 5: Đặt điện áp xoay chiều u = Ucost (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn dây
không thuần cảm và tụ điệnđiện dung C thay đổi. Khi C = C thì điện áp giữa hai đầu tụ trễ pha hơn điện
áp u một góc ( > 0), điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây 20V. Khi C = 2C thì điện áp giữa hai đầu
tụ trễ pha hơn điện áp u một góc = + , điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây 40V và công suất tiêu thụ
của cuộn dây là 20 V. Cảm kháng của cuộn dây có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây ?
A. 50 . B. 30 . C. 60 . D. 40 .
Câu 6: Đặt điệp áp u = 120cos100t (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm biến trở R, tụ điện
điện dung C = mF cuộn cảm thuần L = H. Khi thay đổi giá trị của biến trở thì ứng với hai giá trị R
R thì mạch tiêu thụ cùng công suất P độ lệch pha của điện áp hai đầu đoạn mạch so với dòng điện
trong mạch tương ứng là , với = 2. Giá trị của công suất P bằng:
A. 120 W. B. 240 W. C. 60 W. D. 120 W.
Câu 7: Cho mạch điện xoay chiều gồm các phần tử điện trở thuần R, cuộn dây cảm thuần có độ tự cảm L =
(H) tụ điện điện dung C = (F). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều biểu thức u =
200cos(t + ) (V) có tần số góc thay đổi được. Thay đổi , thấy rằng tồn tại = 30 rad/s hoặc = 40
rad/s thì điện áp hiệu dụng trên cuộn dây giá trị bằng nhau. Điện áp hiệu dụng cực đại hai đầu cuộn dây
có giá trị gần với giá trị nào nhất ?
A. 140 V. B. 210 V. C. 207 V. D. 115 V.
Câu 8: Cho đoạn mạch điện gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần tụ điện điện dung C thay đổi
được. Ban đầu điều chỉnh để dung kháng của tụ Z. Từ giá trị đó, nếu tăng dung kháng thêm 30 hoặc
giảm dung kháng đi 10 thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch nnhau. Từ giá trị Z, để công suất tiêu
thụ trên mạch lớn nhất thì cần phải thay đổi dung kháng:
A. tăng thêm 10. B. giảm đi 5. C. tăng thêm 5. D. giảm đi 10.
Câu 9: Một mạch chọn sóng gồm cuộn dây hệ số tự cảm không đổi một tụ điện tụ xoay, điện
dung thay đổi được theo quy luật hàm số bậc nhất với góc xoay của bản linh động. Khi thay đổi góc xoay
1
M
k
1
1
k
2
2
NHỮNG CÂU VẬT LÝ SẼ THI ĐẠI HỌC 2014 - Trang 2
NHỮNG CÂU VẬT LÝ SẼ THI ĐẠI HỌC 2014 - Người đăng: Bá Thông
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
NHỮNG CÂU VẬT LÝ SẼ THI ĐẠI HỌC 2014 9 10 322