Ktl-icon-tai-lieu

Những điều kì thú của khoa hoc 1

Được đăng lên bởi tttungkg
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1122 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHÛÄNG ÀIÏÌU KYÂ THUÁ CUÃA KHOA HOÅC
1
http://www.ebooks.vdcmedia.com
MUÅC LUÅC
Nïëu nhû khöng coá ma saát ...............................................................................2
Saãn xuêët bùng khö tûâ than nhû thïë naâo?..........................................................4
Khöng khoá àïí trúã thaânh nhaâ lûåc sô cuãa Jules Verne..........................................5
Nûúác àaá boãng tay...........................................................................................8
Vò sao caá söëng dûúái bùng thûúâng tuå têåp àïën caác löî thuãng?................................9
Vò sao chaåch laåi nhaã boåt?..............................................................................11
Vò sao ruöìi bay coá tiïëng nhûng bûúám laåi khöng?...........................................13
Vò sao suöëi kïu roác raách?..............................................................................14
Taåi sao phoâng quan trùæc thiïn vùn thûúâng coá maái troân?..................................15
Traái bom dûa hêëu.........................................................................................17
Àöång vêåt seä àûúåc huêën luyïån thay vò bõ eáp tham gia thñ nghiïåm.....................18
Chuáng ta uöëng nhû thïë naâo? .........................................................................20
Voä sô sumo nheå cên sûã duång nhiïìu ngoán àoân hún ..........................................21
Vò sao cêy trïn nuái thêëp hún cêy úã àöìng bùçng?..............................................23
“Höìn ma” cuãa Hoaâng hêåu Anh àaä yïn nghó...................................................25
“Boáng ma” hay gioá luâa?...............................................................................26
å thêåt vïì nhûäng boáng ma............................................................................27
Taåi sao ngoån lûãa khöng tûå tùæt?......................................................................29
Những điều kì thú của khoa hoc 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những điều kì thú của khoa hoc 1 - Người đăng: tttungkg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Những điều kì thú của khoa hoc 1 9 10 941