Ktl-icon-tai-lieu

Những khám phá khoa học

Được đăng lên bởi Hcuong DT
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1678 lần   |   Lượt tải: 4 lần
NHÛÄNG KHAÁM PHAÁ KHOA HOÅC 1
http://www.ebooks.vdcmedia.com
MUÅC LUÅC
Nïëu nhû khöng coá ma saát?................................................................... 2
Saãn xuêët bùng khö tûâ than nhû thïë naâo?...........................................4
Khöng khoá àïí trúã thaânh nhaâ lûåc sô cuãa Jules Verne......................... 6
Nûúác àaá boãng tay................................................................................... 9
Vò sao caá söëng dûúái bùng thûúâng tuå têåp àïën caác löî thuãng?............... 9
Vò sao chaåch laåi nhaã boåt?.................................................................... 11
Vò sao ruöìi bay coá tiïëng, nhûng bûúám laåi khöng?............................ 13
Vò sao suöëi kïu roác raách?.................................................................... 14
Taåi sao phoâng quan trùæc thiïn vùn thûúâng coá maái troân?................ 16
Traái bom dûa hêëu................................................................................ 17
Àöång vêåt seä àûúåc huêën luyïån thay vò bõ eáp tham gia thñ nghiïåm.. 19
Chuáng ta uöëng nhû thïë naâo?.............................................................. 22
Voä sô sumo nheå cên sûã duång nhiïìu ngoán àoân hún...........................23
Vò sao cêy trïn nuái thêëp hún cêy úã àöìng bùçng? ............................... 25
“Höìn ma” cuãa Hoaâng hêåu Anh àaä yïn nghó ..................................... 27
“Boáng ma” hay gioá luâa?....................................................................... 28
Những khám phá khoa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những khám phá khoa học - Người đăng: Hcuong DT
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Những khám phá khoa học 9 10 361