Ktl-icon-tai-lieu

Những vấn đề cần thiết sửa đổi luật môi trường

Được đăng lên bởi nguyenthanhtungktm
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 433 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
Những nội dung cơ bản, các điểm mới của Luật Bảo vệ môi trường năm
2014 và tình hình xây dựngcác văn bản hướng dẫn thi hành

I. Những nội dung cơ bản và các điểm mới của Luật BVMT năm 2014
Luật bảo vệ môi trường sửa đổi (Luật BVMT 2014) ngày 23 tháng 6 năm 2014 đã
được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII, gồm 20 chương và 170 điều.
Luật BVMT 2014 kế thừa những nội dung và cấu trúc cơ bản của Luật BVMT
2005; khắc phục những hạn chế của những điều khoản còn thiếu tính thực thi; luật
hóa những chủ trương, chính sách mới về bảo vệ môi trường (BVMT); mở rộng và
cụ thể hóa một số nội dung về BVMT; xử lý những trùng lặp và mâu thuẫn với các
luật khác để bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật; tạo tiền đề pháp lý
để xây dựng các nghị định về BVMT và xây dựng các luật về bảo vệ các thành
phần môi trường trong tương lai. Những nội dung chính được chỉnh sửa và bổ sung
như sau:
1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: Nội dung cơ bản của phạm vi điều
chỉnh và đối tượng áp dụng đã được giữ nguyên. Tuy nhiên, để phù hợp với khái
niệm lãnh thổ trong Luật Biển, khái niệm lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam đã được làm rõ hơn, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng
trời của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đối tượng áp dụng đã được
xác định rõ là mọi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đều có nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi Luật
này.
2. Giải thích từ ngữ: Các khái niệm về quy hoạch BVMT, khí nhà kính, ứng phó
biến đổi khí hậu, an ninh môi trường,…đã được bổ sung. Các khái niệm về môi
trường, ô nhiễm môi trường, sức chịu tải của môi trường, đánh giá môi trường
chiến lược, đánh giá tác động môi trường, phế liệu,… đã được chỉnh sửa, bổ sung,
phù hợp với nội dung cơ bản của các khái niệm này. Tuy nhiên, những giải thích từ
ngữ chỉ áp dụng trong khuôn khổ của Luật BVMT 2014. Phần lớn các thuật ngữ
chỉ mới là những khái niệm, không phải là những định nghĩa cơ bản, bất biến, nên
vẫn có thể thay đổi theo sự phát triển của thực tiễn và nhận thức.
3. Nguyên tắc bảo vệ môi trường: Luật BVMT 2014 quy định 08 nguyên tắc về
BVMT (Luật BVMT 2005 có 05 nguyên tắc). Những nội dung đã được bổ sung
như BVMT phải gắn kết với bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó biến đổi khí hậu,
sử dụng hợp lý tài nguyên, giảm thiểu chất thải; bảo vệ môi trường phải gắn kết
với bảo đảm quyền của trẻ em, thúc đẩy giới và bảo đảm mọi người có quyền được

sống trong môi trường trong ...
BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
Những nội dung cơ bản, các điểm mới của Luật Bảo vệ môi trường năm
2014 và tình hình xây dựngcác văn bản hướng dẫn thi hành
I. Những nội dung cơ bản và các điểm mới của Luật BVMT năm 2014
Luật bảo vệ môi trường sửa đổi (Luật BVMT 2014) ngày 23 tháng 6 năm 2014 đã
được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII, gồm 20 chương và 170 điều.
Luật BVMT 2014 kế thừa những nội dung cấu trúc bản của Luật BVMT
2005; khắc phục những hạn chế của những điều khoản còn thiếu nh thực thi; luật
hóa những chủ trương, chính sách mới về bảo vệ môi trường (BVMT); mở rộng và
cụ thể hóa một số nội dung về BVMT; xử lý những trùng lặp và mâu thuẫn với các
luật khác để bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật; tạo tiền đề pháp
để xây dựng các nghị định về BVMT và xây dựng c luật về bảo vệ các thành
phần môi trường trong tương lai. Những nội dung chính được chỉnh sửa và bổ sung
như sau:
1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: Nội dung bản của phạm vi điều
chỉnh đối tượng áp dụng đã được gi nguyên. Tuy nhiên, để phù hợp với khái
niệm lãnh thổ trong Luật Biển, khái niệm lãnh thổ của nước Cộng hòa hội chủ
nghĩa Việt Nam đã được làmhơn, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển vùng
trời của nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam. Đối tượng áp dụng đã được
xác định mọi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình nhân trên lãnh thổ nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đều có nghĩa vụtrách nhiệm thực thi Luật
này.
2. Giải thích từ ngữ: Các khái niệm về quy hoạch BVMT, khí nhà nh, ứng phó
biến đổi khí hậu, an ninh môi trường,…đã được bổ sung. Các khái niệm về môi
trường, ô nhiễm môi trường, sức chịu tải của môi trường, đánh giá i trường
chiến lược, đánh giá tác động môi trường, phế liệu,… đã được chỉnh sửa, bổ sung,
phù hợp với nội dung cơ bản của các khái niệm này. Tuy nhiên, những giải thích từ
ngữ chỉ áp dụng trong khuôn khổ của Luật BVMT 2014. Phần lớn c thuật ngữ
chỉ mớinhững khái niệm, không phải những định nghĩa bản, bất biến, nên
vẫn có thể thay đổi theo sự phát triển của thực tiễn và nhận thức.
3. Nguyên tắc bảo vệ môi trường: Luật BVMT 2014 quy định 08 nguyên tắc về
BVMT (Luật BVMT 2005 05 nguyên tắc). Những nội dung đã được bổ sung
như BVMT phải gắn kết với bảo tồn đa dạng sinh học, ng phó biến đổi k hậu,
sử dụng hợp tài nguyên, giảm thiểu chất thải; bảo vệ môi trường phải gắn kết
với bảo đảm quyền của trẻ em, thúc đẩy giới và bảo đảm mọi người có quyền được
Những vấn đề cần thiết sửa đổi luật môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những vấn đề cần thiết sửa đổi luật môi trường - Người đăng: nguyenthanhtungktm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Những vấn đề cần thiết sửa đổi luật môi trường 9 10 397