Ktl-icon-tai-lieu

nito

Được đăng lên bởi Manubalap Ni
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1206 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương II. NHÓM NITƠ
§ Nitơ
Câu 1: Viết công thức cấu tạo của phân tử Nitơ và suy ra tính chất hóa học đặc trưng của Nitơ. N2 có công
thức cấu tạo là N N, H = +946 KJ/mol. Liên kết giữa hai nguyên tử N là liên kết bền nhất trong tất cả
các liên kết, vì vậy N2 là khí trơ ở điều kiện thường.
Câu 2: Cho phản ứng (1) N2 + 3H2 ⇄ 2NH3 (H = -92 KJ/mol) sẽ dịch chuyển theo chiều nào khi:
-tăng nhiệt độ.
-tăng áp suất.
-tăng [H2] lần.
-giảm thể tích NH3.
Câu 3: Cho phản hản ứng (2) N2 + O2 ⇆ 2NO (H = +180 KJ/mol) sẽ dịch chuyển theo chiều nào khi
-tăng nhiệt độ.
-tăng P (giảm P)
-làm lạnh đi.
-tăng [N2] 2 lần và [O2] 4 lần
Câu 4: Nêu phương pháp điều chế khí N2 trong thí nghiệm và trong công nghiệp.
§ Oxit Nitơ
Câu 1: Hãy nêu các tính chất vật lí đặc trưng (màu, trạng thái tồn tại) của NO, NO2 , N2O, N2O3, N2O4, N2O5.
Câu 2: Vì sao lại có sự kết hợp của hai phân tử NO2 để tạo thành N2O4 ?
Câu 3: Hãy viết phương trình hấp thụ NO2 trong H2O và trong H2O có sục khí O2; trong NaOH khi có O2
và không có O2.
§ NH3
Câu 1: Trong NH3, nguyên tử N ở trạng thái lai hoá nào? Hình dạng của phân tử NH3 trong không gian.
Câu 2: Mô tả hiện tượng, viết phương trình phản ứng khi đặt hai lọ NH 3(đặc) và HCl(đặc) gần nhau? Vì
sao khi đốt NH3 trong HCl thì sinh ra khói trắng?
Câu 3: Có gì khác khi nhỏ từ từ dung dịch NH3 vào Zn(OH)2, Cu(OH)2, AgOH so với nhỏ vào Al(OH)3?
Sự tạo phức của NH3 với các ion Ag+, Cu2+, Zn2+
Ion

Công thức phức với NH3

Ag+

Ag[NH3]2+

Cu2+

Cu[NH3]42+

Zn2+

Zn[NH3]42+

Ví dụ

Câu 4: Vì sao NH3 có thể tan nhiều trong H2O (800litNH3/1litH2O) và có khả năng tạo phức? Nêu phương
pháp điều chế NH3 trong thí nghiệm và trong công nghiệp.
§ Muối Amôni (NH 
4 )
Câu 1: Dự đoán hiện tượng, viết phương trình phản ứng khi nhỏ dung dịch kiềm mạnh (KOH, NaOH…)
vào dung dịch muối Amôni (NH4+).
Câu 2: Có gì khác biệt khi nhiệt phân NH4NO2 và NH4NO3? Viết phương trình?
Câu 3: Trong các chất sau: NaHCO 3, NH4HCO3, (NH4)2CO3, NH4NO3 chất nào được dùng làm bột nở
cho bánh xốp?
Câu 4: Trong các chất sau NH4NO3, (NH2)2CO
, (NH4)2SO4, NH4Cl chất nào sau đây có hàm lượng N cao
nhất? Ứng dụng của chất trên trong nông nghiệp?
§ Axit HNO3
Câu 1: Nước cường toan là gì?
Câu 2: Viết phương trình phản ứng của HNO 3 với Cu (loãng, đặc), S, P,C, Bi, Al (loãng), FeO, Fe 2O3,
Fe3O4, Fe(OH)2 , Fe(OH)3, Fe(NO3)2, H2S, FeS2, Cu2S.
Câu 3: Viết phương trình phản ứng khi cho Cu lần lượt tác dụng với (1) dung dịch HNO 3; (2) hỗn hợp
HNO3 và H2SO4; (3) hợp NaNO3 và H2SO4.
Câu 4: Hãy viết phương ...
Chương II. NHÓM NITƠ
§ Nitơ
u 1: Viết công thc cấu tạo của phân t Nitơ và suy ra tính chất hóa học đặc trưng của Nitơ. N
2
công
thức cấu tạoN N, H = +946 KJ/mol. Liên kết giữa hai nguyên tử N là liên kết bền nhất trong tất cả
các liên kết, vì vậy N
2
là khí trơ ở điều kiện thường.
u 2: Cho phản ứng (1) N
2
+ 3H
2
2NH
3
(H = -92 KJ/mol) sẽ dịch chuyển theo chiều nào khi:
-tăng nhiệt độ. -tăng áp suất.
-tăng [H
2
] lần. -giảm thể tích NH
3
.
u 3: Cho phản hản ứng (2) N
2
+ O
2
2NO (H = +180 KJ/mol) sẽ dịch chuyển theo chiều nào khi
-tăng nhiệt độ. -tăng P (giảm P)
-làm lạnh đi. -tăng [N
2
] 2 lần và [O
2
] 4 lần
u 4: Nêu phương pháp điều chế khí N
2
trong thí nghiệm và trong công nghiệp.
§ Oxit Nitơ
u 1: Hãy u các tính chất vật đặc trưng (màu, trạng thái tồn tại) của NO, NO
2
, N
2
O, N
2
O
3
, N
2
O
4
, N
2
O
5
.
u 2: Vì sao lại có sự kết hợp của hai phân tử NO
2
để tạo thành N
2
O
4
?
u 3: Hãy viết phương trình hấp thụ NO
2
trong H
2
O và trong H
2
O có sục khí O
2
; trong NaOH khi có O
2
và không có O
2
.
§ NH
3
u 1: Trong NH
3
, nguyên tử N ở trạng thái lai hoá nào? Hình dạng của phân tử NH
3
trong không gian.
u 2: tả hiện tượng, viết phương trình phản ứng khi đặt hai lọ NH
3
(đặc) HCl(đặc) gần nhau?
sao khi đốt NH
3
trong HCl thì sinh ra khói trắng?
u 3: kc khi nhỏ từ từ dung dịch NH
3
vào Zn(OH)
2
, Cu(OH)
2
, AgOH so với nhỏ vào Al(OH)
3
?
Sự tạo phức của NH
3
với các ion Ag
+
, Cu
2+
, Zn
2+
Ion Công thức phức với NH
3
Ví dụ
Ag
+
Ag[NH
3
]
2
+
Cu
2+
Cu[NH
3
]
4
2+
Zn
2+
Zn[NH
3
]
4
2+
u 4: Vì sao NH
3
có thể tan nhiều trong H
2
O (800litNH
3
/1litH
2
O) và có khả năng tạo phức? Nêu phương
pp điu chế NH
3
trong thí nghiệm và trong công nghiệp.
§ Muối Amôni (NH
4
)
u 1: Dự đoán hiện tượng, viết phương trình phản ứng khi nhỏ dung dịch kiềm mạnh (KOH, NaOH…)
vào dung dịch muối Amôni (NH
4
+
).
u 2: Có gì khác biệt khi nhiệt phân NH
4
NO
2
và NH
4
NO
3
? Viết phương trình?
u 3: Trong các chất sau: NaHCO
3
, NH
4
HCO
3
, (NH
4
)
2
CO
3
, NH
4
NO
3
chất nào được dùng làm bột nở
cho bánh xốp?
u 4: Trong c cht sau NH
4
NO
3
, (NH
2
)
2
CO , (NH
4
)
2
SO
4
, NH
4
Cl chất nào sau đây có hàm lượng N cao
nhất?ng dụng ca chất trên trong nông nghiệp?
§ Axit HNO
3
u 1: Nước cường toan gì?
u 2: Viết phương trình phản ứng của HNO
3
với Cu (loãng, đặc), S, P,C, Bi, Al (loãng), FeO, Fe
2
O
3
,
Fe
3
O
4
, Fe(OH)
2
, Fe(OH)
3
, Fe(NO
3
)
2
, H
2
S, FeS
2
, Cu
2
S.
u 3: Viết phương trình phản ng khi cho Cu lần lượt tác dụng với (1) dung dịch HNO
3
; (2) hỗn hợp
HNO
3
và H
2
SO
4
; (3) hợp NaNO
3
và H
2
SO
4
.
u 4: Hãy viết phương trình hấp thụ NO
2
trong H
2
O và trong H
2
O có sục khí O
2
; trong NaOH khi có O
2
và không có O
2
.
§ Muối Nitrat (NO
3
)
Trần Quốc Đoàn – ĐHSP HN 1
0979 654 736
doanquocdoan@gmail.com
Looking My Love.
nito - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nito - Người đăng: Manubalap Ni
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
nito 9 10 451