Ktl-icon-tai-lieu

Nội dung định luật và CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN

Được đăng lên bởi datth95-gmail-com
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 10408 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Nội dung định luật và CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN
Dạng 1: Bài toán: Cho một kim loại (hoặc hỗn hợp các kim loại) tác dụng với dung dịch acid không có tính oxy
hóa mạnh như dung dịch acid HCl, HBr, H 2SO4 loãng, ...Gặp dạng này các em cần lưu ý những vấn đề sau
đây:Khi cho một Kim loại hoặc hỗn hợp Kim loại tác dụng với hỗn hợp axit HCl, H2SO4 loãng hoặc hỗn hợp các
a xit loãng (H+ đóng vai trò là chất oxy hóa) thì tạo ra muối có số oxy hóa thấp và giải phóng H2.
2M + 2nH + → 2M n+ + nH 2 ↑ - Chỉ những kim loại đứng trước H2 trong dãy hoạt động hóa học mới tác dụng với
ion H+.
Như vậy ta thấy kim loại nhường đi n.e và Hiđrô thu về 2 .e
Công thức 1: Liên hệ giữa số mol kim loại và số mol khí H2
2. nH 2 = n . nkim loại
Hoặc 2. nH 2 = n1.nM1 +n2.nM2 +.....(đối với hỗn hợp kim loại)
Trong đó n :hoá trị kim loại
Công thức 2: Tính khối lượng muối trong dung dịch
mmuối = mkim loại + mgốc acid
( mSO42 − , mCl , m Br ... )
Trong đó, số mol gốc acid được cho bởi công thức:
ngốc acid = ∑etrao đổi : điện tích của gốc acid
• Với H2SO4: mmuối = mkim loại + 96. n H
• Với HCl:
mmuối = mkim loại + 71. n H 2
−

−

2

• Với HBr:
mmuối = mkim loại + 160. n H
Ví dụ 1: Hoà tan 7,8g hỗn hợp bột Al và Mg trong dung dịch HCl dư. Sau phản ứng khối lượng dung dịch axit
tăng thêm 7,0g. Khối lượng nhôm và magie trong hỗn hợp đầu là:
A. 2,7g và 1,2g
B. 5,4g và 2,4g
C. 5,8g và 3,6g
D. 1,2g và 2,4g
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có :mH2 = 7,8-7,0 =0,8 gam
Mặt khác theo công thức 1 và theo đề ta có hệ phương trình:
(Khi tham gia phản ứng nhôm nhường 3 e, magie nhường 2 e và H2 thu về 2 e)
3.nAl + 2.nMg =2.nH2=2.0.8/2 (1)
27.nAl +24.nMg =7,8 (2)
Giải phương trình (1), (2) ta có nAl =0.2 mol và nMg = 0.1 mol
Từ đó ta tính được mAl =27.0,2 =5,4 gam và mMg =24.0,1 =2,4 gam chọn đáp án B
2

. Ví dụ 2: Cho 15,8 gam KMnO4 tác dụng với dung dịch HCl đậm đặc. Thể tích khí clo thu được ở điều kiện tiêu
chuẩn là:
A. 5,6 lít.
B. 0,56 lít.
C. 0,28 lít.
D. 2,8 lít.
Theo công thức 1 ta có :Mn+7 nhường 5 e (Mn+2),Cl- thu 2.e áp dụng định luật bảo toàn e ta có :5.nKmnO4
=2.ncl2 từ đó suy ra số mol clo bằng 5/2 số mol KMnO4 =0.25 mol từ đó suy ra thể tích clo thu được ở đktc
là:0,25 . 22,4 =0,56 lít
Ví dụ 3. Hòa tan hoàn toàn 20g hỗn hợp Mg và Fe vào dung dịch axit HCl dư thấy có 11,2 lít khí thoát ra ở đktc
và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thì thu được bao nhiêu gam muối khan?
A. 55,5g.
B. 91,0g.
C. 90,0g.
D. 71,0g.
Áp dụng công thức 2 ta có: mmuối = m kim loại + mion tạo muối
= 20 + 71.0,5=55.5g
Chọn...
Nội dung định luật và CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN
Dạng 1: Bài toán: Cho một kim loại (hoặc hỗn hợp các kim loại) tác dụng với dung dịch acid không có tính oxy
hóa mạnh như dung dịch acid HCl, HBr, H
2
SO
4
loãng, ...Gặp dạng y các em cần lưu ý những vấn đề sau
đây:Khi cho một Kim loại hoặc hỗn hợp Kim loại tác dụng với hỗn hợp axit HCl, H
2
SO
4
loãng hoặc hỗn hợp các
a xit loãng (H
+
đóng vai trò chất oxy hóa) thì tạo ra muối số oxy hóa thấp giải phóng H
2
.
++
++
2
222 nHMnHM
n
- Chỉ những kim loại đứng trước H
2
trong dãy hoạt động hóa học mới tác dụng với
ion H
+
. Như vậy ta thấy kim loại nhường đi n.e và Hiđrô thu về 2 .e
Công thức 1: Liên hệ giữa số mol kim loại và số mol khí H
2
Hoặc 2.
2
H
n
= n
1
.n
M1
+n
2
.n
M2
+.....(đối với hỗn hợp kim loại)
Trong đó n :hoá trị kim loại
Công thức 2: Tính khối lượng muối trong dung dịch
m
muối
= m
kim loại
+ m
gốc acid
(
2
4
SO
m
,
Cl
m
,
Br
m
... )
Trong đó, số mol gốc acid được cho bởi công thức:
n
gốc acid
= ∑e
trao đổi
: điện tích của gốc acid
Với H
2
SO
4
: m
muối
= m
kim loại
+ 96.
2
H
n
Với HCl: m
muối
= m
kim loại
+ 71.
2
H
n
Với HBr: m
muối
= m
kim loại
+ 160.
2
H
n
dụ 1: Hoà tan 7,8g hỗn hợp bột Al Mg trong dung dịch HCl dư. Sau phản ứng khối lượng dung dịch axit
tăng thêm 7,0g. Khối lượng nhôm và magie trong hỗn hợp đầu là:
A. 2,7g và 1,2g B. 5,4g và 2,4g C. 5,8g và 3,6g D. 1,2g và 2,4g
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có :m
H2
= 7,8-7,0 =0,8 gam
Mặt khác theo công thức 1 và theo đề ta có hệ phương trình:
(Khi tham gia phản ứng nhôm nhường 3 e, magie nhường 2 e và H
2
thu về 2 e)
3.n
Al
+ 2.n
Mg
=2.n
H2
=2.0.8/2 (1)
27.n
Al
+24.n
Mg
=7,8 (2)
Giải phương trình (1), (2) ta có n
Al
=0.2 mol và n
Mg
= 0.1 mol
Từ đó ta tính được m
Al
=27.0,2 =5,4 gam và m
Mg
=24.0,1 =2,4 gam chọn đáp án B
. Ví dụ 2: Cho 15,8 gam KMnO
4
tác dụng với dung dịch HCl đậm đặc. Thể tích khí clo thu được ở điều kiện tiêu
chuẩn là:
A. 5,6 lít. B. 0,56 lít. C. 0,28 lít. D. 2,8 lít.
Theo công thức 1 ta có :Mn
+7
nhường 5 e (Mn
+2
),Cl
-
thu 2.e áp dụng định luật bảo toàn e ta có :5.n
KmnO4
=2.n
cl2
từ đó suy ra số mol clo bằng 5/2 số mol KMnO
4
=0.25 mol từ đó suy ra thể tích clo thu được ở đktc
là:0,25 . 22,4 =0,56 lít
Ví dụ 3. Hòa tan hoàn toàn 20g hỗn hợp Mg Fe vào dung dịch axit HCl thấy có 11,2 lít khí thoát ra ở đktc
và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thì thu được bao nhiêu gam muối khan?
A. 55,5g. B. 91,0g. C. 90,0g. D. 71,0g.
Áp dụng công thức 2 ta có: m
muối
= m
kim loại
+ m
ion tạo muối
= 20 + 71.0,5=55.5g
Chọn đáp án A.
Ví dụ 4 . Hòa tan 9,14g hợp kim Cu, Mg, Al bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl thu được 7,84 lít khí X (đktc)
và 2,54g chất rắn Y và dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z thu được m(g) muối, m có giá trị là
A. 31,45g. B. 33,25g. C. 3,99g. D. 35,58g.
Áp dụng công thức 2 ta có: m
muối
= m
kim loại
+ m
ion tạo muối
= (9,14-2,54)+ 71.7,84/22,4 =31,45 g
Chọn đáp án A
http://dehoa.net – Thư viện đề thi hóa học
2.
2
H
n
= n . n
kim loại
Nội dung định luật và CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nội dung định luật và CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN - Người đăng: datth95-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Nội dung định luật và CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN 9 10 523