Ktl-icon-tai-lieu

NỘI DUNG ÔN TẬP CHẤT KẾT DÍNH VÔ CƠ

Được đăng lên bởi Sôn Gô KU
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 5347 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NỘI DUNG ÔN TẬP
Môn học: CHẤT KẾT DÍNH VÔ CƠ
1. Thế nào là chất kết dính vô cơ? Có mấy loại chất kết dính vô cơ? Các loại phụ gia và
vai trò của chúng.
2. Khái niệm về chất kết dính thạch cao? Yêu cầu một số loại nguyên liệu chính để sản
xuất chất kết dính thạch cao. Ảnh hưởng của chất lượng nguyên vật liệu đến việc
lựa chọn dạng chất kết dính thạch cao.
3. Ảnh hưởng của gia công nhiệt đến sự biến đổi của thạch cao. Nghiên cứu sự biến đổi
này có tác dụng gì đến việc lựa chọn công nghệ sản xuất chất kết dính thạch cao?
4. Thế nào là chất kết dính thạch cao xây dựng? So sánh chất kết dính thạch cao xây
dựng và thạch cao kỹ thuật. Hãy nêu các phương pháp sản xuất thạch cao xây dựng
và ưu nhược điểm của chúng.
5. Hãy trình bày nội dung phương pháp sản xuất thạch cao xây dựng theo phương pháp
sấy nghiền nung đồng thời.
6. Trong công nghiệp sản xuất thạch cao có thể sử dụng các loại thiết bị lọc bụi nào?
Cơ sở để bố trí các thiết bị trong hệ thống lọc bụi? Nói rõ cấu tạo, nguyên tắc làm
việc và ưu nhược điểm của các thiết bị lọc bụi.
7. Khái niệm về thạch cao kỹ thuật? Ưu nhược điểm của các phương pháp sản xuất
chính.
8. Quá trình đông kết và rắn chắc của CKD thạch cao. Tính chất và phạm vi sử dụng.
9. Khái niệm về chất kết dính vôi? Phân loại vôi? Yêu cầu kỹ thuật của nguyên liệu sử
dụng để sản xuất vôi.
10. Trình bày quá trình nung vôi? Sự thay đổi cấu trúc của vôi khi thay đổi nhiệt độ
nung? Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình nung vôi? Cách xác định nhiệt độ nung
vôi hợp lý?
11. Cơ chế tác dụng của vôi với nước? Công nghệ để sản xuất vôi hydrát.
12. Ưu nhược điểm của các dạng vôi sử dụng trong thực tế?
13. Các quá trình đông kết rắn chắc của vôi? Trong điều kiện thường khi sử dụng kết
hợp với cát thường có những quá trình đông kết rắn chắc nào xảy ra?
14. Hãy bày quá trình đông kết rắn chắc của hỗn hợp vôi, cát thường, phụ gia không
hoạt tính và nước trong điều kiện thường?
15. Tính chất và phạm vi sử dụng của vôi.
16. Thế nào là xi măng poóc lăng và Clanhke xi măng poóc lăng? Hãy trình bày điều
kiện hình thành và vai trò của các thành phần khoáng chính? Ảnh hưởng của hàm
lượng các ô xýt đến thành phần khoáng và điều kiện nung?

17. Các hệ số cơ bản của clanhke xi măng? Vì sao phải đưa ra các hệ số này? Khi tính
toán bài toán phối liêu, chúng ta có quan tâm đến hệ số nào nhất?
18. Mục đích của việc tính toán phối liệu? Cách xác định bài toán phối liệu trên cơ sở
diều kiện thực tế?
19. Nguyên liệu và nhiên liệu sản xuất xi măng? Ảnh hưởng của nhiên liệu đến c...
NỘI DUNG ÔN TẬP
Môn học: CHẤT KẾT DÍNH VÔ CƠ
1. Thế nào là chất kết dính vô cơ? Có mấy loại chất kết dính vô cơ? c loại phụ gia
vai trò của chúng.
2. Khái niệm vchất kết nh thạch cao? Yêu cầu một số loại nguyên liu chính để sản
xuất chất kết dính thạch cao. Ảnh ng của chất lượng nguyên vật liệu đến việc
lựa chọn dạng chất kết dính thạch cao.
3. Ảnh hưởng của gia ng nhiệt đến sự biến đổi của thạch cao. Nghiên cứu sự biến đổi
này có tác dụng gì đến việc lựa chọn công nghệ sản xut chất kết dính thạch cao?
4. Thế nào là chất kết dính thạch cao xây dựng? So nh chất kết dính thạch cao xây
dựng và thạch cao kỹ thuật. Hãy nêu các phương pháp sản xuất thạch cao y dựng
và ưu nhược điểm của chúng.
5. Hãy trình bày nội dung phương pháp sản xuất thạch cao xây dựng theo pơng pháp
sấy nghiền nung đồng thời.
6. Trong công nghiệp sản xuất thạch cao thsử dụng các loại thiết bị lọc bụi nào?
sở để bố trí các thiết btrong hệ thống lọc bụi? i cu tạo, nguyên tắc m
việc và ưu nhược điểm của các thiết bị lọc bụi.
7. Khái nim về thạch cao kỹ thuật? Ưu nhược điểm của các phương pháp sản xuất
chính.
8. Quá trình đông kết và rắn chắc của CKD thạch cao.nh chất và phạm vi sử dụng.
9. Khái niệm về chất kết nh vôi? Phân loại vôi? u cầu kthuật của nguyên liệu sử
dụng để sản xuất vôi.
10. Trình y qtrình nung vôi? Sthay đổi cu trúc của vôi khi thay đổi nhiệt độ
nung? c yếu tảnh hưởng đến qtrình nung vôi? Cách xác định nhiệt độ nung
vôi hợp lý?
11. chế tác dụng của vôi với ớc? Công nghệ để sản xuất vôi hydrát.
12. Ưu nhược điểm của các dạng vôi sử dụng trong thực tế?
13. Các quá trình đông kết rắn chắc của vôi? Trong điều kiện thường khi sử dụng kết
hợp với cát thường có những quá trình đông kết rắn chắc nào xảy ra?
14. Hãy y qtrình đông kết rn chắc của hỗn hợp vôi, t thường, phụ gia không
hoạt tính và nước trong điều kiện thường?
15. Tính chất và phạm vi sử dụng của vôi.
16. Thế nào xi măng poóc lăng Clanhke xi măng poóc lăng? Hãy trình bày điu
kin hình tnh vai trò của các thành phần khoáng chính? Ảnh ng của m
lượng các ô xýt đến thành phần khoáng và điu kiện nung?
NỘI DUNG ÔN TẬP CHẤT KẾT DÍNH VÔ CƠ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NỘI DUNG ÔN TẬP CHẤT KẾT DÍNH VÔ CƠ - Người đăng: Sôn Gô KU
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
NỘI DUNG ÔN TẬP CHẤT KẾT DÍNH VÔ CƠ 9 10 851