Ktl-icon-tai-lieu

Nội dung và quy cách ra đề thi kì thi Olympic truyền thống 304 môn Hóa

Được đăng lên bởi huyteo
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 227 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH
Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong
-------------

NỘI DUNG VÀ QUY CÁCH RA ĐỀ THI
KÌ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30 – 4 LẦN THỨ XIX
TỔ CHỨC TẠI TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM HỌC 2012-2013
Môn: HÓA – Khối 10
-----o0o-----

NỘI DUNG
Dựa trên nội dung chương trình chuyên Hóa khối 10 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban
hành cùng một số chuyên đề nâng cao như sau:

Chương I: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ
- Thành phần cấu tạo nguyên tử
- Hạt nhân nguyên tử
- Độ hụt khối. Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân. Động học quá trình
phân rã phóng xạ.
- Vỏ nguyên tử
- Obitan nguyên tử. Năng lượng electron. Cấu hình electron nguyên tử và ion. Ý nghĩa 4
số lượng tử. Đặc điểm lớp electron ngoài cùng

Chương II: BẢNG TUẦN HOÀN VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA
HỌC
- Cấu tạo bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (Số thứ tự, chu kì, nhóm nguyên tố,
khối nguyên tố) liên hệ với cấu hình electron nguyên tử.
- Định luật tuần hoàn. Sự biến thiên cấu hình electron nguyên tử, một số đại lượng vật lí,
tính chất các nguyên tố, thành phần và tính chất của các hợp chất.

Chương III: LIÊN KẾT HÓA HỌC
- Đại cương về liên kết hóa học (liên kết cộng hóa trị, ion, kim loại).
- Cấu tạo và dạng hình học phân tử : thuyết VB, thuyết VSERP, thuyết lai hóa.
- Liên kết hiđro. Tương tác Van der Waals. Sự phân cực của phân tử.
- Mạng lưới tinh thể ion, phân tử, nguyên tử, kim loại. Cách xác định số đơn vị cấu trúc
trong một ô mạng cơ bản, độ đặc khít.

Chương IV: PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ
- Số oxi hóa: định nghĩa, quy tắc xác định số oxi hóa của nguyên tố, ý nghĩa.
- Phản ứng oxi hóa khử: khái niệm, phân loại, một số phương pháp cân bằng và bổ túc
các dạng phản ứng oxi hóa khử quan trọng.
- Điện hóa học: pin điện, thế điện cực chuẩn, sức điện động, phương trình Nernst, quan
hệ giữa ΔG và sức điện động, phản ứng điện phân.
Chương IV: LÝ THUYẾT VỀ PHẢN ỨNG HÓA HỌC
- Khái niệm nhiệt trong hóa học: nhiệt phản ứng, nhiệt tạo thành, thiêu nhiệt, nhiệt hòa
tan, năng lượng liên kết, năng lượng mạng lưới, chu trình Born - Haber Định luật Hess và các
hệ quả. Tính hiệu ứng nhiệt của phản ứng.
- Chiều và giới hạn tự diễn biến của các quá trình.
- Các khái niệm: biến thiên entanpi ΔH, biến thiên entropi ΔS và biến thiên thế đẳng áp
ΔG. Mối liên hệ giữa các đại lượng trên.
- Tốc độ phản ứng hóa học: khái niệm, các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng hóa
học. Động học phản ứng bậc nhất và bậc hai. Phương trình Arrhenius. Động học và cơ chế
phản ứng
- Cân bằng hóa học: Phản ứng thuận nghịch....
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH
Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong
-------------
NỘI DUNG VÀ QUY CÁCH RA ĐỀ THI
KÌ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30 – 4 LẦN THỨ XIX
TỔ CHỨC TẠI TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM HỌC 2012-2013
Môn: HÓA – Khối 10
-----o0o-----
NỘI DUNG
Dựa trên nội dung chương trình chuyên Hóa khối 10 do Bộ Giáo dục Đào tạo ban
hành cùng một số chuyên đề nâng cao như sau:
Chương I: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ
- Thành phần cấu tạo nguyên tử
- Hạt nhân nguyên tử
- Độ hụt khối. Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân. Động học quá trình
phân rã phóng xạ.
- Vỏ nguyên tử
- Obitan nguyên tử. Năng lượng electron. Cấu hình electron nguyên t ion. Ý nghĩa 4
số lượng tử. Đặc điểm lớp electron ngoài cùng
Chương II: BẢNG TUẦN HOÀN ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA
HỌC
- Cấu tạo bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (Số thứ tự, chu kì, nhóm nguyên tố,
khối nguyên tố) liên hệ với cấu hình electron nguyên tử.
- Định luật tuần hoàn. Sự biến thiên cấu hình electron nguyên tử, một số đại lượng vật lí,
tính chất các nguyên tố, thành phần và tính chất của các hợp chất.
Nội dung và quy cách ra đề thi kì thi Olympic truyền thống 304 môn Hóa - Trang 2
Nội dung và quy cách ra đề thi kì thi Olympic truyền thống 304 môn Hóa - Người đăng: huyteo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Nội dung và quy cách ra đề thi kì thi Olympic truyền thống 304 môn Hóa 9 10 265