Ktl-icon-tai-lieu

Olympic Hóa học

Được đăng lên bởi ductuyensct
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 872 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ngày tháng năm 2015

BÀI 4

VẬN TỐC PHẢN ỨNG - CÂN BẰNG HOÁ HỌC
II. DỤNG CỤ - HOÁ CHẤT:
1. Hoá chất
Các dung dịch:
Na2S2O3 0,2M

H2SO4 0,2M

KMnO4 0,05N

H2C2O4 0,1N

MnSO4 0,2M

H2SO4 1M

K2CrO4 0,1M

K2Cr2O7 0,2%

NaOH 1M

Lá Magie (Mg)

2. Dụng cụ
3 pipet 2mL

3 pipet thẳng 5ml

10 ống nghiệm

1 giá đỡ ống nghiệm

3 ống nhỏ giọt

1 bình điều nhiệt

1 cân kỹ thuật

4 cốc 100mL

1 cây kéo

1 cốc 250mL

1 đồng hồ bấm giây

III. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM
1. Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng của nồng độ chất phản ứng đến
tốc độ phản ứng trong hệ đồng thể
- Lấy 3 mL dung dịch H2SO4 0,2M bằng pipet cho vào 3 ống nghiệm ( ký hiệu a,
b, c ).
- lấy 3 ống nghiệm khác ( đánh số 1, 2, 3 ):
+ Ống 1: cho vào 1mL dung dịch Na2S2O3 0,2M , 2 mL nước cất bằng pipet
+ Ống 2: cho vào 2 mL dung dịch Na2S2O3 0,2M , 1 mL nước cất bằng pipet
+ Ống 3: cho vào 3 mL dung dịch Na2S2O3 0,2M bằng pipet.

- Đổ nhanh dung dịch H2SO4 ống nghiệm a đã chuẩn bị vào ống nghiệm 1, lắc đều.
( Tính thời gian bằng đồng hồ bấm giây từ lúc mới đổ axit vào đến lúc có kết tủa
đục sữa ).
- Làm tương tự cho ống nghiệm b vào 2, c vào 3.
- Ghi kết quả vào bảng:

ST
T

Thể tích

Tỉ lệ nồng
độ
Na2S2O3
C1:C2:C3
1/15:2/15:
Tổng
0.2
4

1

1

Na2S2
H2O
O3
1
2

2

1

2

1

4

3

1

3

0

4

H2SO4

∆t

Tỉ lệ tốc
v=1/∆ độ phản
t
ứng
V1:V2:V3

* Nhận xét và giải thích:
Ta thấy có khí xuất hiện và có kết tủa trắng sữa.
Bản chất của là Na2S2O3 là Na2SO3.S nên khi tác dụng với H2SO4 tạo ra
S và SO2.
Theo định luật tác dụng khối lượng vận tốc của phản ứng hóa học ở
nồng độ không đổi tỉ lệ với tích số nồng độ các chất tham gia phản ứng
aA+bB ->cC+dD
v =k [A]a[B]b
v là vận tốc phản ứng ở thời điểm nào đó
[A] và [B] là nồng độ mol của chất A,B
K là hằng số tỉ lệ hay còn gọi là hằng số vận tốc của phản ứng phụ thuộc
vào bản chất phản ứng, nhiệt độ của phản ứng mà không phụ thuộc nồng
độ các chất tham gia phản ứng.

Vì vậy khi nồng độ Na2S2O3 ở các phản ứng tăng dần 1ml, 2ml, 3mlvif
vận tốc phản ứng ở mỗi thời điểm tăng dần làm cho thời gian phản ứng
giảm dần từ ống 1 đến ống 3. Còn màu trắng sữa tăng dần theo thứ tự là
do nồng độ Na2S2O3 tăng dần phản ứng tạo ra nhiều S hơn.

2. Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng
Thực hiện phản ứng oxi hoá axit oxalic bằng dung dịch KMnO4 trong môi
trường axit:
- Lấy 2 mL KMnO4 0,05N cho vào ống nghiệm 1, 2 mL H2C2O4 0,1N và 2 mL
dung dịch H2SO4 0,2M vào ống nghiệm 2 ( bằng pipet ).
- Đổ dung dịch từ ống 2 vào ống 1. Dùng đồng hồ bấm giây tính thời gian từ lúc
trộn đến lúc dun...
Ngày tháng năm 2015
BÀI 4
VẬN TỐC PHẢN ỨNG - CÂN BẰNG HOÁ HỌC
II. DỤNG CỤ - HOÁ CHẤT:
1. Hoá chất
Các dung dịch:
Na
2
S
2
O
3
0,2M H
2
SO
4
0,2M KMnO
4
0,05N
H
2
C
2
O
4
0,1N MnSO
4
0,2M H
2
SO
4
1M
K
2
CrO
4
0,1M K
2
Cr
2
O
7
0,2% NaOH 1M
Lá Magie (Mg)
2. Dụng cụ
3 pipet 2mL 3 pipet thẳng 5ml 10 ống nghiệm
1 giá đỡ ống nghiệm 3 ống nhỏ giọt 1 bình điều nhiệt
1 cân kỹ thuật 4 cốc 100mL 1 cây kéo
1 cốc 250mL 1 đồng hồ bấm giây
III. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM
1. Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng của nồng độ chất phản ứng đến
tốc độ phản ứng trong hệ đồng thể
- Lấy 3 mL dung dịch H
2
SO
4
0,2M bằng pipet cho vào 3 ống nghiệm ( ký hiệu a,
b, c ).
- lấy 3 ống nghiệm khác ( đánh số 1, 2, 3 ):
+ Ống 1: cho vào 1mL dung dịch Na
2
S
2
O
3
0,2M , 2 mL nước cất bằng pipet
+ Ống 2: cho vào 2 mL dung dịch Na
2
S
2
O
3
0,2M , 1 mL nước cất bằng pipet
+ Ống 3: cho vào 3 mL dung dịch Na
2
S
2
O
3
0,2M bằng pipet.
Olympic Hóa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Olympic Hóa học - Người đăng: ductuyensct
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Olympic Hóa học 9 10 874