Ktl-icon-tai-lieu

Ôn hình học lớp 11

Được đăng lên bởi Văn Tú Lâm
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 3928 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Ôn Tập
Tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng
Phương pháp:
*Tìm hai điểm chung của hai mặt phẳng  và 
*Tìm đường thẳng a   và đường thẳng b   sao cho a  b = I
thì I là điểm chung của  và 
1.Cho 4 điểm A,B,C,D không cùng nằm trong một mặt phẳng
a)Chứng minh rằng hai đường thẳng AB và CD chéo nhau
b)Trên các đoạn AB và AD lần lượt lấy các điểm M và N sao cho đường
thẳng MN cắt đường thẳng BD tại I.Hãy xét xem điểm I thuộc những mặt
phẳng nào ?Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (CMN) và (BCD)
2.Trong mặt phẳng  cho hai đường thẳng a và b cắt nhau tại O. Gọi c là
một đường thẳng cắt  tại điểm I khác O
a)Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (O,c) và 
b)Gọi M là một điểm trên c khác I.Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (M,a)
và (M,b). Chứng minh rằng giao tuyến này luôn luôn nằm trong một mặt
phẳng cố định khi M di động trên c
3.Cho hai mặt phẳng  và  cắt nhau theo giao tuyến d.Ta lấy hai
điểmA ,B thuộc mặt phẳng  nhưng không thuộc d và một điểm O nằm
ngoài  và 
Các đường thẳng OA, OB lần lượt cắt  tại A’ và B’.Giả sử đường thẳng
AB cắt d tại C
a)Chứng minh rằng ba điểm O,A,B không thẳng hàng
b)Chứng minh rằng ba điểm A’,B’,C thẳng hàng và từ đó suy ra ba đường
thẳng AB,A’B’ và d đồng qui
4.Cho tứ diện ABCD.Trên các cạnh AB,AC,BD lần lượt lấy
các điểm M,N,P sao cho MN không //BC, MP không //AD.
Tìm các giao tuyến sau:
a) (MNP)  (ABC)
b) (MNP)  (ABD)

c) (MNP) (BCD)
d) (MNP)  (ACD)
5.Cho tứ diện ABCD.Trên các cạnh AB,AC lần lượt lấy các điểm M,N sao
cho MN không //BC,trong tam giác BCD lấy điểm I. Tìm các giao tuyến
sau:
a) (MNI)  (ABC)
b) (MNI)  (BCD)

c) (MNI) (ABD)
d) (MNI)  (ACD)
6.Cho hình chóp S.ABCD có đáy không phải hình thang.Tìm
các giao tuyến sau: a) (SAC)  (SBD)
b) (SAB)  (SCD)
c) (SAD)  (SBC)
7.Cho tứ diện ABCD.Trong 2 tam giác ABC và BCD lấy 2

điểm M,N.Tìm các giao tuyến sau:
a) (BMN)  (ACD) b) (CMN)  (ABD) c) (DMN)  (ABC)
8.Cho tứ diện ABCD.Trên cạnh AB lấy điểm I ,trong 2 tam giác BCD và ACD
lần lượt lấy 2 điểm J,K.Tìm các giao tuyến sau:
a) (ABJ)  (ACD)
b) (IJK)  (ACD)

c) (IJK) (ABD)
d) (IJK)  (ABC)
9.Cho tứ diện ABCD.Gọi I,J là trung điểm của AD và BC
a)Chứng minh rằng IB và JA là 2 đường thẳng chéo nhau
b)Tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng (IBC)  (JAD)
c)Gọi M là điểmnằm trên đoạn AB;N là điểm nằm trên đoạn
AC .Tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng (IBC)  (DMN)
10.Cho ba điểm A,B,C không thẳng hàng và một điểm O nằm ngoài mặt
phẳng (ABC).Gọi A’,B’,C’ là các điểm lần lượt nằm trên các đường thẳng
OA,BO,OC. Giả sử A’B’  AB = D ...
Ôn Tập
Tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng
Phương pháp:
*Tìm hai điểm chung của hai mặt phẳng
*Tìm đường thẳng a và đường thẳng b sao cho a
b = I
thì I là điểm chung của
1.Cho 4 điểm A,B,C,D không cùng nằm trong một mặt phẳng
a)Chứng minh rằng hai đường thẳng AB và CD chéo nhau
b)Trên các đoạn AB và AD lần lượt lấy các điểm M và N sao cho đường
thẳng MN cắt đường thẳng BD tại I.Hãy xét xem điểm I thuộc những mặt
phẳng nào ?Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (CMN) và (BCD)
2.Trong mặt phẳng cho hai đường thẳng a và b cắt nhau tại O. Gọi c là
một đường thẳng cắt tại điểm I khác O
a)Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (O,c) và
b)Gọi M là một điểm trên c khác I.Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (M,a)
và (M,b). Chứng minh rằng giao tuyến này luôn luôn nằm trong một mặt
phẳng cố định khi M di động trên c
3.Cho hai mặt phẳng cắt nhau theo giao tuyến d.Ta lấy hai
điểmA ,B thuộc mặt phẳng nhưng không thuộc d và một điểm O nằm
ngoài
Các đường thẳng OA, OB lần lượt cắt tại A’ và B’.Giả sử đường thẳng
AB cắt d tại C
a)Chứng minh rằng ba điểm O,A,B không thẳng hàng
b)Chứng minh rằng ba điểm A’,B’,C thẳng hàng và từ đó suy ra ba đường
thẳng AB,A’B’ và d đồng qui
4.Cho tứ diện ABCD.Trên các cạnh AB,AC,BD lần lượt lấy
các điểm M,N,P sao cho MN không //BC, MP không //AD.
Tìm các giao tuyến sau:
a) (MNP)
(ABC) b) (MNP)
(ABD)
c) (MNP)
(BCD) d) (MNP)
(ACD)
5.Cho tứ diện ABCD.Trên các cạnh AB,AC lần lượt lấy các điểm M,N sao
cho MN không //BC,trong tam giác BCD lấy điểm I. Tìm các giao tuyến
sau: a) (MNI)
(ABC) b) (MNI)
(BCD)
c) (MNI)
(ABD) d) (MNI)
(ACD)
6.Cho hình chóp S.ABCD có đáy không phải hình thang.Tìm
các giao tuyến sau: a) (SAC)
(SBD)
b) (SAB)
(SCD) c) (SAD)
(SBC)
7.Cho tứ diện ABCD.Trong 2 tam giác ABC và BCD lấy 2
điểm M,N.Tìm các giao tuyến sau:
a) (BMN)
(ACD) b) (CMN)
(ABD) c) (DMN)
(ABC)
8.Cho tứ diện ABCD.Trên cạnh AB lấy điểm I ,trong 2 tam giác BCD và ACD
lần lượt lấy 2 điểm J,K.Tìm các giao tuyến sau:
a) (ABJ)
(ACD) b) (IJK)
(ACD)
c) (IJK)
(ABD) d) (IJK)
(ABC)
9.Cho tứ diện ABCD.Gọi I,J là trung điểm của AD và BC
a)Chứng minh rằng IB và JA là 2 đường thẳng chéo nhau
b)Tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng (IBC)
(JAD)
c)Gọi M là điểmnằm trên đoạn AB;N là điểm nằm trên đoạn
AC .Tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng (IBC)
(DMN)
10.Cho ba điểm A,B,C không thẳng hàng và một điểm O nằm ngoài mặt
phẳng (ABC).Gọi A’,B’,C’ là các điểm lần lượt nằm trên các đường thẳng
OA,BO,OC. Giả sử A’B’
AB = D , B’C’
BC = E , C’A’
CA = F.
Chứng minh rằng 3 điểm D,E,F thẳng hàng
11.Cho tứ diện ABCD. Gọi I là điểm nằm trên đường thẳng BD nhưng
ngoài đoạn BD.Trong mặt phẳng (ABD) ta vẽ một đường thẳng qua I cắt
hai đoạn AB và AD lần lượt tại K và L.Trong mặt phẳng (BCD) ta vẽ một
đường thẳng qua I cắt hai đoạn CB và CD lần lượt tại M và N
a)Chứng minh rằng 4 điểm K,L,M,N cùng thuộc một mặt phẳng
b)Gọi O
1
= BN
DM ; O
2
= BL
DK và J = LM
KN. Chứng minh rằng
ba điểm A,J,O
1
thẳng hàng và ba điểm C,J,O
2
cũng thẳng hàng
c)Giả sử hai đường thẳng KM và LN cắt nhau tại H,chứng minh rằng điểm
H nằm trên đường thẳng AC
12.Cho tứ diện ABCD. Gọi A’,B’,C’,D’lần lượt là trọng tâm các tam giác
BCD,CDA,DAB và ABC
a)Chứng minh rằng hai đường thẳng AA’ và BB’ cùng nằm trong một mặt
phẳng
b)Gọi I là giao điểm của AA’ và BB’,chứng minh rằng :
c)Chứng minh rằng các đường thẳng AA’,BB’,CC’ đồng qui
13.Cho tứ diện ABCD.Hai điểm M ,N lần lượt nằm trên hai cạnh AB và
AC sao cho .Một mặt phẳng (P) thay đổi luôn luôn đi qua MN,cắt CD và
BD lần lượt tại E và F
a)Chứng minh rằng đường thẳng EF luôn luôn đi qua một điểm cố định
b)Tìm quĩ tích giao điểm I của ME và NF
c)Tìm quĩ tích giao điểm J của MF và NE
14.Cho tứ diện ABCD.Gọi G là trọng tâm của tam giác ACD.Các điểm
M ,N ,P lần lượt thuộc các đoạn thẳng AB ,AC ,AD sao cho
= = = .Gọi I = MN ∩ BC và J = MP ∩ BD
a)Chứng minh rằng các đường thẳng MG, PI, NJ đồng phẳng
Ôn hình học lớp 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn hình học lớp 11 - Người đăng: Văn Tú Lâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Ôn hình học lớp 11 9 10 989