Ktl-icon-tai-lieu

Ôn hóa 12

Được đăng lên bởi inhonghai
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 846 lần   |   Lượt tải: 0 lần
C©u hái vµ bµi tËp tr¾c nghiÖm vÒ este.

C©u 1: Ph¶n øng t¬ng t¸c gi÷a rîu vµ axits ®Ó t¹o thµnh este lµ
A. ph¶n øng trung hoµ
B. PhÈn øng ngng tô
C. PhÈn øng este ho¸
D. Ph¶n øng
kÕt hîp
C©u 2: Ph¶n øng thuû ph©n este trong m«I trêng kiÒm, khi ®un nãng gäi lµ ph¶n øng
A. Xµ phßng ho¸
B. hi®rat ho¸
C. Cracking
D. Sù lªn men
C©u 3: Metyl propyonat lµ tªn gäi cña hîp chÊt cã c«ng thøc
A. HCOOC3H7
B. C2H5COOCH3
C. C3H7COOH
D. C2H5COOH
C©u 4: Ph¶n øng este ho¸ gi÷a rîu etylic vµ axit axetic t¹o thµnh
A. Metyl axetat
B. Etyl axetat
C. Axyl etylat
D. Axetyl etylat
C©u 5: Mét este cã c«ng thøc ph©n tö lµ C4H8O2 , khi thuû ph©n trong m«i trêng axit thu ®îc rîu
etylic. CTCT cña hîp chÊt ®ã lµ
A. C3H7COOH
B. CH3COOC2H5
C. HCOOC3H7
D.
C2H5COOCH3
C©u 6: §un 12 gam axit axetic víi 1 lîng d ancol etylic ( cã H2SO4® lµm chÊt xóc t¸c). §Õn khi ph¶n
øng duõng l¹i thu ®îc 11 gam este. HiÖu suÊt cña ph¶n øng este ho¸ lµ?
A. 70%
B. 75%
C. 62,5%
D. 50%
C©u 7: Cho 21,8 gam chÊt h÷u c¬ X ChØ chøa 1 lo¹i nhãm chøc t¸c dông víi 1 lit dd NaOH 0,5M thu
®îc 24,6 gam muèi vµ 0,1 mol rù¬u. Lîng NaOH d cã thÓ trung hoµ bëi 0,5 lÝt dd HCl 0,4M. C«ng
thøc cÊu t¹o thu gän cña X lµ?
A. CH3COOC2H5 B. (CH3COO)3C3H5 C. (CH3COO)2C2H4
D.C3H5( COO- CH3)3
C©u 8: Sè ®ång ph©n øng víi c«ng thøc C3H6O2 lµ
A. 5
B. 4
C. 3
D. 2
C©u 9: Sè ®ßng ph©n este øng víi c«ng thøc ph©n tö C4H8O2 lµ
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
C©u 10: Sè ®ång ph©n ®¬n chøc øng víi c«ng thøc C3H6O2 lµ
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
C©u 11: Sè ®ßng ph©n ®¬n chøc øng víi c«ng thøc ph©n tö C4H8O2 lµ
A. 6
B. 3
C. 4
D. 5
C©u 12: Cho tÊt c¶ c¸c ®ång ph©n ®¬n chøc m¹ch hë, cã cïng CTPT C 2H4O2 lÇn lît t¸c dông ví
NaOH, NaHCO3 . Sè ph¶n øng x¶y ra lµ
A. 2
B. 5
C. 4
D. 3
C©u 13: ChÊt X cã CTPT C3H6O2 , lµ este cña axit axetic. CTCT thu gän cña X lµ?
A. C2H5COOH
B. HO- C2H4- CHO C. CH3COOCH3
D. HCOOC2H5
C©u 14: Hîp chÊt X cã CTCT : CH3CH2COOCH3 . Tªn gäi cña X lµ
A. Etyl axetat
B. Metyl propyonat C. Metyl axetat
D. Propyl axetat
C©u 15: Thuû ph©n este A cã CTPT C4H8O2
( cã m¨tk H2SO4 lo·ng) thu ®îc 2 s¶n phÈm h÷u c¬ X
cã thÓ ®iÒu chÕ trùc tiÕp ra Y b»ng 1 ph¶n øng duy nhÊt. Tªn gäi cña A lµ
A. Metyl propionat B. Propyl fomat
C. Ancol etylic
D. Etyl axetat
C©u 16: este etyl axetat cã c«ng thøc lµ
A. CH3CH2OH
B. CH3COOH
C. CH3COOC2H5
D. CH3CHO
C©u 17: §un nãng este HCOOCH3 víi 1 lîng võa ®ñ dd NaOH . S¶n pÈm thu ®îc lµ
A. CH3COONa vµ C2H5OH
B. HCOONa vµ C2H5OH
C. HCOONa vµ CH3OH
D. CH3COONa vµ CH3OH
C©u 18: Esste etyl fomat cã c«ng thøc lµ;
A . CH3COOCH3
B. HCOOC...
C©u hái vµ bµi tËp tr¾c nghiÖm vÒ este.
C©u 1: Ph¶n øng t¬ng t¸c gi÷a rîu vµ axits ®Ó t¹o thµnh este lµ
A. ph¶n øng trung hoµ B. PhÈn øng ngng tô C. PhÈn øng este ho¸ D. Ph¶n øng
kÕt hîp
C©u 2: Ph¶n øng thuû ph©n este trong m«I trêng kiÒm, khi ®un nãng gäi lµ ph¶n øng
A. Xµ phßng ho¸ B. hi®rat ho¸ C. Cracking D. Sù lªn men
C©u 3: Metyl propyonat lµ tªn gäi cña hîp chÊt cã c«ng thøc
A. HCOOC
3
H
7
B. C
2
H
5
COOCH
3
C. C
3
H
7
COOH D. C
2
H
5
COOH
C©u 4: Ph¶n øng este ho¸ gi÷a rîu etylic vµ axit axetic t¹o thµnh
A. Metyl axetat B. Etyl axetat C. Axyl etylat D. Axetyl etylat
C©u 5: Mét este cã c«ng thøc ph©n tö lµ C
4
H
8
O
2
, khi thuû ph©n trong m«i trêng axit thu ®îc rîu
etylic. CTCT cña hîp chÊt ®ã lµ
A. C
3
H
7
COOH B. CH
3
COOC
2
H
5
C. HCOOC
3
H
7
D.
C
2
H
5
COOCH
3
C©u 6: §un 12 gam axit axetic víi 1 lîng d ancol etylic ( cã H
2
SO
4
® lµm chÊt xóc t¸c). §Õn khi ph¶n
øng duõng l¹i thu ®îc 11 gam este. HiÖu suÊt cña ph¶n øng este ho¸ lµ?
A. 70% B. 75% C. 62,5% D. 50%
C©u 7: Cho 21,8 gam chÊt h÷u c¬ X ChØ chøa 1 lo¹i nhãm chøc t¸c dông víi 1 lit dd NaOH 0,5M thu
®îc 24,6 gam muèi vµ 0,1 mol rù¬u. Lîng NaOH d cã thÓ trung hoµ bëi 0,5 lÝt dd HCl 0,4M. C«ng
thøc cÊu t¹o thu gän cña X lµ?
A. CH
3
COOC
2
H
5
B. (CH
3
COO)
3
C
3
H
5
C. (CH
3
COO)
2
C
2
H
4
D.C
3
H
5
( COO- CH
3
)
3
C©u 8: Sè ®ång ph©n øng víi c«ng thøc C
3
H
6
O
2
A. 5 B. 4 C. 3 D. 2
C©u 9: Sè ®ßng ph©n este øng víi c«ng thøc ph©n tö C
4
H
8
O
2
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
C©u 10: Sè ®ång ph©n ®¬n chøc øng víi c«ng thøc C
3
H
6
O
2
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
C©u 11: Sè ®ßng ph©n ®¬n chøc øng víi c«ng thøc ph©n tö C
4
H
8
O
2
A. 6 B. 3 C. 4 D. 5
C©u 12: Cho tÊt c¶ c¸c ®ång ph©n ®¬n chøc m¹ch hë, cã cïng CTPT C
2
H
4
O
2
lÇn lît t¸c dông ví
NaOH, NaHCO
3
. Sè ph¶n øng x¶y ra lµ
A. 2 B. 5 C. 4 D. 3
C©u 13: ChÊt X cã CTPT C
3
H
6
O
2
, lµ este cña axit axetic. CTCT thu gän cña X lµ?
A. C
2
H
5
COOH B. HO- C
2
H
4
- CHO C. CH
3
COOCH
3
D. HCOOC
2
H
5
C©u 14: Hîp chÊt X cã CTCT : CH
3
CH
2
COOCH
3
. Tªn gäi cña X lµ
A. Etyl axetat B. Metyl propyonat C. Metyl axetat D. Propyl axetat
C©u 15: Thuû ph©n este A cã CTPT C
4
H
8
O
2
( cã m¨tk H
2
SO
4
lo·ng) thu ®îc 2 s¶n phÈm h÷u c¬ X
cã thÓ ®iÒu chÕ trùc tiÕp ra Y b»ng 1 ph¶n øng duy nhÊt. Tªn gäi cña A
A. Metyl propionat B. Propyl fomat C. Ancol etylic D. Etyl axetat
C©u 16: este etyl axetat cã c«ng thøc lµ
A. CH
3
CH
2
OH B. CH
3
COOH C. CH
3
COOC
2
H
5
D. CH
3
CHO
C©u 17: §un nãng este HCOOCH
3 víi
1 lîng võa ®ñ dd NaOH . S¶n pÈm thu ®îc lµ
A. CH
3
COONa vµ C
2
H
5
OH B. HCOONa vµ C
2
H
5
OH
C. HCOONa vµ CH
3
OH D. CH
3
COONa vµ CH
3
OH
C©u 18: Esste etyl fomat cã c«ng thøc lµ;
A . CH
3
COOCH
3
B. HCOOC
2
H
5
C. HCOOCH= CH
2
D. HCOOCH
3
C©u 19: §un nãng este CH
3
COOC
2
H
5
víi 1 lîng võa ®ñ NAOH. S¶n phÈm cña ph¶n øng lµ
A. CH
3
COONa vµ CH
3
OH B. CH
3
COONa vµ C
2
H
5
OH
C. HCOONa vµ C
2
H
5
OH D.C
2
H
5
COONa vµ CH
3
OH
C©u 20: Thuû ph©n este X trong m«i trêng kiÒm, thu ®îc natri axetat vµ ancol etylic. CTCT cña X lµ
A. C
2
H
3
COOC
2
H
5
B. CH
3
COOC
2
H
5
C. C
2
H
5
COOCH
3
D. CH
3
COOCH
3
C©u 21: Este metyl acrylat cã c«ng thøc lµ
A. CH
3
COOCH
3
B.CH
3
COOCH= CH
2
C. CH
2
= CHCOOCH
3
D. HCOOCH
3
C©u 22: KHi ®èt ch¸y hoµn toµn 1 este no, ®¬n chøc th× sè mol CO
2
sinh ra b»ng víi sè mol O
2
®·
tham gia ph¶n øng cña este lµ
A. n- propyl axetat B. metyl axetat C. etyl axetat D. metyl fomat
C©u 23: Cho s¬ ®å chuyÓn ho¸ sau( mçi mòi tªn lµ 1 ph¬ng tr×nh ph¶n øng)
Tinh bét-> X-> Y -> Z -> metyl axetat. C¸c chÊt Y, Z trong s¬ ®å trªn lÇn lît lµ.
A. C
2
H
5
OH, CH
3
COOH B. CH
3
COOH,CH
3
OH
C. CH
3
COOH, C
2
H
5
OH D.C
2
H
4
, CH
3
COOH
C©u 24: Glixerol ph¶n øng víi hçn hîp axit bÐo gåm C
17
H
35
COOH vµ C
15
H
34
COOH sè lo¹i Trieste ®-
îc t¹o ra tèi ®a lµ.
A. 6 B. 3 C. 5 D. 4
Gi¸o viªn : §inh ThÞ Nh TuyÕt
1
Ôn hóa 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn hóa 12 - Người đăng: inhonghai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Ôn hóa 12 9 10 22