Ktl-icon-tai-lieu

Ôn lại kiến thức hóa 89

Được đăng lên bởi nguyenthingocsph34
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 413 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HEÄ THOÁNG KIEÁN THÖÙC HOAÙ HOC LÔÙP 8
IMOÄT SOÁ COÂNG THÖÙC CAÀN NHÔÙ:
1- Coâng thöùc tính soá mol:
n=

m
=>
M

V

m = n.M
M=

n = 22,4 => V = n.22,4 ( ñoái vôùi chaát khí )

m
n

2- Tyû khoái cuûa chaát khí:
MA
dA/B =
;
MB

dA/kk =

MA
29

3- Coâng thöùc tính noàng ñoä phaàn traêm cuûa dung dòch:
mct
C% =
x 100%
m dd
4- Coâng thöùc tính noàng ñoä mol cuûa dung dòch:
CM =

n
=>
V

n = CM . V
n

V= C
M
5- Quy taéc hoaù trò:

a

b

Vôùi hôïp chaát A x B y luoân coù: x.a = y.b
6- Ñònh luaät baûo toaøn khoái löôïng:
mA + m B = mC + m D
IIMOÄT SOÁ CHAÁT QUAN TROÏNG:
1- Oxit:
a) Ñònh nghóa: Oxit laø hôïp chaát cuûa hai nguyeân toá, trong ñoù coù moät nguyeân toá laø oxi.
b) Coâng thöùc: MxOy, trong ñoù: II.y = n.x (vôùi n laø hoaù trò cuûa nguyeân toá M)
c) Phaân loaïi oxit:
* Oxit axit: laø hôïp chaát cuûa moät nguyeân toá phi kim vaø oxi.
Vd: SO3, CO2, P2O5,…
* Oxit bazô: laø hôïp chaát cuûa moät nguyeân toá kim loaïi vaø oxi ( ngoaïi tröø moät soá nguyeân toá kim loaïi coù nhieàu
hoaù trò ).
d) Caùch goïi teân:
+ Teân oxit: teân nguyeân toá + Oxit
+ Teân oxit bazô: Teân kim loaïi (keøm theo hoaù trò) + oxit
+ Teân oxit axit: Teân phi kim
+
oxit
( Coù tieàn soá chæ soá nguyeân töû phi kim)
( coù tieàn soá chæ soá nguyeân töû oxi).
Duøng caùc tieàn soá ñeå chæ soá nguyeân töû: “mono” nghóa laø 1, “ñi” nghóa laø 2, “tri” nghóa laø 3, “tetra” laø 4,
“penta” laø 5,…
2- Axit:
a) Coâng thöùc hoaù hoïc cuûa axit goàm coù moät hay nhieàu nguyeân töû hiñroâ lieân keát vôùi goác axit
b) Phaân loaïi: coù hai loaïi
* Axit coù oxi: H2SO4, H3PO4,…
* Axit khoâng coù oxi: HCl, H2S,…

c) Teân goïi:

* Ñoái vôùi axit khoâng coù oxi:
axit + teân phi kim + hiñric
* Ñoái vôùi axit coù nhieàu oxi:
axit + teân cuûa phi kim + ic
* Ñoái vôùi axit coù it nguyeân töû oxi:
axit + teân phi kim + ô
3- Bazô:
a) Khaùi nieäm: Phaân töû bazô goàm coù moät nguyeân töû kim loaïi lieân keát vôùi moät hay nhieàu nhoùm hiñroxit (_
OH).
b) Teân goïi: Teân kim loaïi (keøm hoaù trò neáu KL coù nhieàu hoaù trò) + hiñroxit.
Vd: Fe(OH)3: saét (III) hiñroxit.
c) Phaân loaïi:
* bazô tan trong nöôùc goïi laø kieàm: NaOH, KOH, Ca(OH) 2, Ba(OH)2,
* Bazô khoâng tan trong nöôùc: Cu(OH)2, Mg(OH)2, Fe(OH)3.
4- Muoái:
a) Khaùi nieäm: phaân töû muoái goàm coù moät hay nhieàu nguyeân töû kim loaïi lieân keát vôùi moät hay nhieàu goác axit.
b) Teân goïi: Teân kim loaïi(keøm hoaù trò neáu kim loaïi coù nhieàu hoaù trò) + teân goác axit.
Vd: Fe(NO3)3: Saét (III) nitrat.
c) Phaân loaïi:
* Muoái trung hoaø: laø muoái m...
HEÄ THOÁNG KIEÁN THÖÙC HOAÙ HOC LÔÙP 8
I- MOÄT SOÁ COÂNG THÖÙC CAÀN NHÔÙ:
1- Coâng thöùc tính soá mol:
n =
M
m
=> m = n.M n =
4,22
V
=> V = n.22,4 ( ñoái vôùi chaát khí )
M =
n
m
2- Tyû khoái cuûa chaát khí:
d
A/B
=
B
A
M
M
; d
A/kk
=
29
A
M
3- Coâng thöùc tính noàng ñoä phaàn traêm cuûa dung dòch:
C% =
dd
ct
m
m
x 100%
4- Coâng thöùc tính noàng ñoä mol cuûa dung dòch:
C
M
=
V
n
=> n = C
M
. V
V =
M
C
n
5- Quy taéc hoaù trò: Vôùi hôïp chaát
x
a
A
y
b
B
luoân coù: x.a = y.b
6- Ñònh luaät baûo toaøn khoái löôïng:
m
A
+ m
B
= m
C
+ m
D
II- MOÄT SOÁ CHAÁT QUAN TROÏNG:
1- Oxit:
a) Ñònh nghóa: Oxit laø hôïp chaát cuûa hai nguyeân toá, trong ñoù coù moät nguyeân toá laø oxi.
b) Coâng thöùc: M
x
O
y,
trong ñoù: II.y = n.x (vôùi n laø hoaù trò cuûa nguyeân toá M)
c) Phaân loaïi oxit:
* Oxit axit: laø hôïp chaát cuûa moät nguyeân toá phi kim vaø oxi.
Vd: SO
3
, CO
2
, P
2
O
5
,…
* Oxit bazô: laø hôïp chaát cuûa moät nguyeân toá kim loaïi vaø oxi ( ngoaïi tröø moät soá nguyeân toá kim loaïi coù nhieàu
hoaù trò ).
d) Caùch goïi teân:
+ Teân oxit: teân nguyeân toá + Oxit
+ Teân oxit bazô: Teân kim loaïi (keøm theo hoaù trò) + oxit
+ Teân oxit axit: Teân phi kim + oxit
( Coù tieàn soá chæ soá nguyeân töû phi kim) ( coù tieàn soá chæ soá nguyeân töû oxi).
Duøng caùc tieàn soá ñeå chæ soá nguyeân töû: “mono” nghóa laø 1, “ñi” nghóa laø 2, “tri” nghóa laø 3, “tetra” laø 4,
“penta” laø 5,…
2- Axit:
a) Coâng thöùc hoaù hoïc cuûa axit goàm coù moät hay nhieàu nguyeân töû hiñroâ lieân keát vôùi goác axit
b) Phaân loaïi: coù hai loaïi
* Axit coù oxi: H
2
SO
4
, H
3
PO
4
,…
* Axit khoâng coù oxi: HCl, H
2
S,…
c) Teân goïi:
Ôn lại kiến thức hóa 89 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn lại kiến thức hóa 89 - Người đăng: nguyenthingocsph34
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Ôn lại kiến thức hóa 89 9 10 996