Ktl-icon-tai-lieu

Ôn luyện kiến thức môn Vật Lý lớp 12

Được đăng lên bởi Đỗ Tấn Thọ Đỗ
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 242 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ôn luyện kiến thức môn Vật lý lớp 12
Ch¬ng 4 - Dao ®éng ®iÖn tõ, sãng ®iÖn tõ.
I. HÖ thèng kiÕn thøc trong ch ¬ng
1) M¹ch dao ®éng, dao ®éng ®iÖn tõ:
+M¹ch dao ®éng lµ m¹ch ®iÖn gåm tô ®iÖn cã ®iÖn dung C m¾c víi cuén c¶m cã hÖ sè tù c¶m L.
Mach lÝ tëng khi ®iÖn trë thuÇn cña m¹ch b»ng 0.
+ Dao ®éng ®iÖn ®iÒu hßa x¶y ra trong m¹ch LC sau khi ®iÖn ®îc tÝch mét ®iÖn lîng q
0
kh«ng t¸c dông
®iÖn tõ bªn ngoµi lªn m¹ch. §ã lµ dao ®éng ®iÖn tõ tù do víi tÇn sè
LC
1
.
+ BiÓu thøc cña dao ®éng ®iÖn tõ tù do trong m¹ch lµ: q = q
0
cos(ωt + φ).
i = - Q
0
sin(ωt + φ) = I
0
cos(t + + /2), I
0
= .Q
0
; u = U
0
cos(ωt + φ), U
0
= Q
0
/C.
+ N¨ng lîng cña m¹ch dao ®éng:
- N¨ng lîng ®iÖn trêng tËp trung ë tô ®iÖn:
)t(cos
c2
Q
E
2
2
0
d
.
- N¨ng lîng tõ trêng tËp trung ë cuén c¶m:
)t(sin
c2
Q
E
2
2
0
t
.
- N¨ng lîng ®iÖn tõ cña m¹ch:
const
2
U.C
2
I.L
C2
Q
EEE
2
0
2
0
2
0
td
.
- Trong qu¸ tr×nh dao ®éng ®iÖn tõ cã sù chuyÓn ho¸ qua l¹i gi÷a n¨ng lîng ®iÖn vµ n¨ng lîng tõ cña m¹ch, tÇn sè dao
®éng lµ ’ = 2. Tæng cña chóng, lµ n¨ng lîng toµn phÇn cña m¹ch, cã gi¸ trÞ kh«ng ®æi.
+ Trong m¹ch RLC cã sù to¶ nhiÖt do hiÖu øng Jun - Lenx¬ nªn n¨ng lîng toµn phÇn gi¶m theo thêi gian, biªn ®é dao
®éng còng gi¶m theo dao ®éng t¾t dÇn. NÕu ®iÖn trë R cña m¹ch nhá, th× dao ®éng coi gÇn ®óng tuÇn hoµn víi tÇn
gãc
LC
1
.
§iÖn trë t¨ng th× dao ®éng t¾t nhanh, khi vît qu¸ mét gi¸ trÞ nµo ®ã, th× qu¸ tr×nh biÕn ®æi trong ch phi tuÇn
hoµn.
NÕu b»ng mét c¬ chÕ thÝch hîp ®a thªm n¨ng lîng vµo m¹ch trong tõng chu kú, bï l¹i ®îc n¨ng lîng tiªu hao, th× dao
®éng cña m¹ch ®îc duy tr×.
2) Gi¶ thuyÕt M¾c xoen vÒ ®iÖn tõ trêng:
Mçi biÕn thiªn theo thêi gian cña trêng, ®Òu sinh ra trong kh«ng gian xung quanh mét ®iÖn trêng xo¸y biÕn thiªn
theo thêi gian, ngîc l¹i, mçi biÕn thiªn theo thêi gian cña mét ®iÖn trêng còng sinh ra mét trêng biÕn thiªn theo thêi
gian trong kh«ng gian xung quanh.
trêng ®iÖn trêng biÕn thiªn theo thêi gian kh«ng tån t¹i riªng biÖt, ®éc lËp víi nhau, mµ chØ biÓu hiÖn cña
mét trêng tæng qu¸t, duy nhÊt, gäi lµ ®iÖn tõ trêng.
§iÖn tõ trêng lµ mét d¹ng vËt chÊt ®Æc biÖt tån t¹i trong tù nhiªn.
3) Sãng ®iÖn tõ:
+ Qu¸ tr×nh lan truyÒn trong kh«ng gian cña ®iÖn tõ trêng biÕn thiªn tuÇn hoµn lµ mét qu¸ tr×nh sãng, sãng ®ã ®îc gäi
sãng ®iÖn tõ.
+ Sãng ®iÖn truyÒn c¶ trong ch©n kh«ng, trong ch©n kh«ng cã vËn tèc c = 300 000km/s; sãng ®iÖn mang n¨ng l-
îng víi luü thõa bËc 4 cña n sè; sãng ngang (c¸c vÐct¬
E
B
vu«ng gãc víi nhau vu«ng gãc víi ph¬ng
truyÒn sãng); sãng ®iÖn tõ cã ®Çy ®ñ tÝnh chÊt nh sãng c¬ häc: ph¶n x¹, khóc x¹, giao thoa, nhiÔu x¹...
4) Sãng v« tuyÕn ®iÖn ®îc sö dông trong th«ng tin liªn l¹c.
Sãng dµi (bíc sãng tõ 1000m ®Õn 100km) Ýt bÞ níc hÊp thô nªn th«ng tin díi níc.
Sãng trung (bíc sãng tõ 100m ®Õn 1000m) ban ngµy tÇng ®iÖn li hÊp thô, ban ®Ôm ph¶n x¹, nªn ban ®Òm truyÒn ®i ®-
îc xa trªn mÆt ®Êt.
Sãng ng¾n (bíc sãng tõ 10m ®Õn 100m) cã n¨ng lîng lín vµ ®îc tÇng ®iÖn li m¾t ®Êt ph¶n x¹ nhiÒu lÇn nªn truyÒn
®i rÊt xa trªn m¾t ®Êt.
Sãng cùc ng¾n (bíc sãng 0,01m ®Õn 10m) n¨ng lîng lín, kh«ng tÇng ®iÖn li hÊp thô truyÒn th¼ng. Dïng
®Ó VTTH vµ th«ng tin trong vò trô.
5) Sù thuph¸t sãng ®iÖn tõ: ë ®µi ph¸t thanh, dao ®éng cao tÇn duy tr× ®îc trén víi dao ®éng ®iÖn t¬ng øngc¸c
th«ng tin cÇn truyÒn ®i (©m thanh, h×nh ¶nh) ®îc chuyÓn ®æi thµnh dao ®éng ®iÖn t¬ng øng. ®îc trén víi dao ®éng ©m tÇn gäi
biÕn ®iÖu (biªn ®é hoÆc tÇn sè) dao cao tÇn ®· ®îc biÕn ®iÖu®îc khuyÕch ®¹i ph¸t ra tõ ¨ng ten díi d¹ng sãng ®iÖn
tõ.
ë m¸y thu thanh, nhê ¨ng ten thu sãng ®iÖn ®îc anten hÊp thô, qua m¹ch läc LC (chän sãng) thu ®îc dao
®éng cao tÇn ®· ®îc biÕn ®iÖu, vµ sau ®ã dao ®éng ©m tÇn l¹i ®îc t¸ch ra khái dao ®éng cao tÇn biÕn ®iÖu nhê qu¸ tr×nh t¸ch
sãng, råi ®a ra loa.
M¸y ph¸t hay thu sãng ®iÖn tõ: chØ ph¸t hay thu sãng ®iÖn tõ tÇn b»ng tÇn riªng cña m¹ch dao ®éng LC.
LC2
1
f
; Bíc sãng:
LCc
f
c
Tctv
2...
.
II. C©u hái vµ bµi tËp
Chñ ®Ò 1: M¹ch dao ®éng, dao ®éng ®iÖn tõ.
Ôn luyện kiến thức môn Vật Lý lớp 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn luyện kiến thức môn Vật Lý lớp 12 - Người đăng: Đỗ Tấn Thọ Đỗ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Ôn luyện kiến thức môn Vật Lý lớp 12 9 10 807