Ktl-icon-tai-lieu

ÔN TẬP CHUONG III HOA 8

Được đăng lên bởi madam531983
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 291 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường:……………….
Lớp:……
Tên:…………………….
Điểm

Đề kiểm tra chương III hóa 8
Môn:hóa học . thời gian:45/
Lời phê của giáo viên

I/Trắc nghiệm:(2,5đ)(làm trong 10 phút)
1)Tìm khối lượng của 0,5 mol khí Oxi.(0,25đ)
a)144,5g
b)8g
c)9g
d)11,2g
2)tìm khối lượng của Magiê trong phản ứng sau: Mg + HCl ---> MgCl 2 + H2.sau phản
ứng thu được 2,24 lit(đktc) khí hiđrô.khối lượng của Mg (pứ) là?(0,25đ)
a)2,4g
b)12g
c)2,3g
d)7,2g
3)khối lượng của Fe trong Fe3O4.(0,25đ)
a)168g
b)224g
c)16,8g
d)65g
4)Mol là gì?(0,25đ)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
5)viết công thức hóa học của các chất sau:Oxit sắt từ,nhôm Oxit,khí Amoniac,canxi
cacbonat,thuốc tím.(0,5điểm)
6)nước là?(0,25điểm)
a)hỗn hợp
b)dung dịch
c)đơn chất
d)nước
7)phân tử khối của KMnO4 là(0,25điểm)
a)125đvc
b)226đvc
c)256đvc
d)326đvc
8)thể tích của khí Oxi là(0,25điểm)
a)716,8lit
b)768lit
c)358,4lit
d)384lit
9)muốn tìm thể tích của khí cacbonđioxit ta tính bằng cách(0,25đ)
a)44 . 22,4
b)44 . 24
c)(12.22,4) + (32.22,4) d)32 . 22,4
II)tự luận:(7,5đ)(làm trong 35 phút)
Câu 1(3đ):cho 40 gam hợp chất RCO3 sau khi nung ta có 16,5g RO và khí CO2.
a)tính khối lượng của CO2.
b)tính khối lượng của RCO3.
c)xác định nguyên tố R bằng hai chất.
d)giả sử chỉ có 20g chất RCO 3 được nung thì khối lượng,thể tích(đktc) của RO là bao
nhiêu?
Câu 2(2đ):hòa tan hết 3,25 gam Zn bằng H2SO4 ,sau phản ứng thu được ZnSO4 và H2.
a)viết PTHH.
b)tính khối lượng của ZnSO4 (sinhra).
c)tính thể tích của khí Hiđrô ở đktc.
Câu 3(1,5đ):Cho nhôm tác dụng vừa đủ với 44,1 gam Axit sunfuric (H2SO4), sau phản
ứng thu được 51,3 gam chất nhôm sunfat và có 0,9 gam khí hiđro bay ra.
a) Lập phương trình hóa học của phản ứng.
a) Viết công thức về khối lượng của phản ứng.
b) Tính khối lượng của kim loại nhôm đã phản ứng.
(đề bài đã ghi rõ ràng các dữ kiện nên không giải thích gì thêm)

...
Trường:……………….
Lớp:…… Đề kiểm tra chương III hóa 8
Tên:……………………. Môn:hóa học . thời gian:45
/
Điểm Lời phê của giáo viên
I/Trắc nghiệm:(2,5đ)(làm trong 10 phút)
1)Tìm khối lượng của 0,5 mol khí Oxi.(0,25đ)
a)144,5g b)8g c)9g d)11,2g
2)tìm khối lượng của Magiê trong phản ứng sau: Mg + HCl ---> MgCl
2
+ H
2
.sau phản
ứng thu được 2,24 lit(đktc) khí hiđrô.khối lượng của Mg (pứ) là?(0,25đ)
a)2,4g b)12g c)2,3g d)7,2g
3)khối lượng của Fe trong Fe
3
O
4
.(0,25đ)
a)168g b)224g c)16,8g d)65g
4)Mol là gì?(0,25đ)
-
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
5)viết công thức hóa học của các chất sau:Oxit sắt từ,nhôm Oxit,khí Amoniac,canxi
cacbonat,thuốc tím.(0,5điểm)
6)nước là?(0,25điểm)
a)hỗn hợp b)dung dịch c)đơn chất d)nước
7)phân tử khối của KMnO
4
là(0,25điểm)
a)125đvc b)226đvc c)256đvc d)326đvc
8)thể tích của khí Oxi là(0,25điểm)
a)716,8lit b)768lit c)358,4lit d)384lit
9)muốn tìm thể tích của khí cacbonđioxit ta tính bằng cách(0,25đ)
a)44 . 22,4 b)44 . 24 c)(12.22,4) + (32.22,4) d)32 . 22,4
II)tự luận:(7,5đ)(làm trong 35 phút)
Câu 1(3đ):cho 40 gam hợp chất RCO
3
sau khi nung ta có 16,5g RO và khí CO
2
.
a)tính khối lượng của CO
2
.
b)tính khối lượng của RCO
3
.
c)xác định nguyên tố R bằng hai chất.
d)giả s chỉ 20g chất RCO
3
được nung thì khối lượng,thể tích(đktc) của RO bao
nhiêu?
Câu 2(2đ):hòa tan hết 3,25 gam Zn bằng H
2
SO
4
,sau phản ứng thu được ZnSO
4
và H
2
.
a)viết PTHH.
b)tính khối lượng của ZnSO
4
(sinhra)
.
c)tính thể tích của khí Hiđrô ở đktc.
Câu 3(1,5đ):Cho nhôm tác dụng vừa đủ với 44,1 gam Axit sunfuric (H
2
SO
4
), sau phản
ứng thu được 51,3 gam chất nhôm sunfat và có 0,9 gam khí hiđro bay ra.
a) Lập phương trình hóa học của phản ứng.
a) Viết công thức về khối lượng của phản ứng.
b) Tính khối lượng của kim loại nhôm đã phản ứng.
(đề bài đã ghi rõ ràng các dữ kiện nên không giải thích gì thêm)
ÔN TẬP CHUONG III HOA 8 - Người đăng: madam531983
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ÔN TẬP CHUONG III HOA 8 9 10 209