Ktl-icon-tai-lieu

ÔN TẬP CHƯƠNG V ĐẠI SỐ 10

Được đăng lên bởi nhi72
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 379 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ôn tập chương V

Bài tập trắc nghiệm
Bài 7: Cho bảng phân bố tần số.
Tiền thưởng ( triệu đồng) cho cán bộ và nhân viên trong công ty.
Tiền thưởng

2

3

4

5

6

Cộng

Tần số

5

15

10

6

7

43

Mốt của bảng phân bố tần số đã cho là:
A . 2 triệu đồng
đồng

B . 6 triệu đồng

C . 3 triệu đồng

D . 5 triệu

Bài 8: Cho bảng phân bố tần số
Tuổi của 169 đoàn viên thanh niên
Tuổi

18

19

20

21

22

Cộng

Tần số

10

50

70

29

10

169

Số trung vị của bảng phân bố tần số đã cho là:
A . 18 tuổi

B . 20 tuổi

C . 19 tuổi

D . 21 tuổi

Bài 9 : Cho dãy số liệu thống kê: 21 ;

23 ;

24 ;

25 ;

22 ;

20.

Số trung bình cộng của các số liệu thống kê đã cho là:
A . 23,5

B . 22

C . 22,5

D.

14

Bài 10 : Cho dãy số liệu thống kê : 1 ;

2;

3;

4;

5;

6;

7.

Phương sai của các số liệu thống kê đã cho là:
A.1

B.2

C.3

D.4

Phiếu học tập

Bài 3 : (Sgk_129).Kết quả điều tra 59 hộ gia đình ở một vùng dân
cư về số con của mỗi hộ gia đình được ghi trong bảng sau:

a) Hoàn thành bảng phân bố
tần số, tần suất sau:

Số con Tần số

3

2

1

1

1

1

0

2

4

0

3

0

1

3

0

2

2

2

1

3

2

2

3

3

2

2

4

3

2

2

4

3

2

4

1

3

0

1

3

2

3

1

4

3

0

2

2

1

2

1

2

0

4

2

3

1

1

2

0

Tần suất (%)

b) Số TB cộng của bảng trên là:

8*0  13*1  19*2  13*3  6*4
59

….
0
….
1

….
8

….
13,6

x………………………………….........

 2(con).

….
13

….
22

Số trung vị của bảng trên là:

….
2

….
19

….
32,2

….
3
4
….

….
13

….
22

….
6

….
10,2

Cộng

….
59

….
100(%)

………………………………………..
Me = 2 (con).
Mốt của bảng trên là:
………………………………………..
M0 = 2 (con).

c) Nhận xét:
+) Số con nhiều nhất của một gia đình là 4. Số gia đình này
là ít nhất và chiếm tỉ lệ ( 10,2 % ).
+) Chiếm tỉ lệ cao nhất (32,2 % ) là những gia đình có 2 con.
+) Phần lớn (76,2%) là những gia đình có từ 1 đến 3 con.

Phiếu học tập

Bài 4: Cho các số liệu thống kê được ghi trong bảng sau đây
Khối lượng tính theo gam của nhóm cá thứ 1
645
650
645
644
650
635
650
654
650

650

650

643

650

630

647

650

645

650

645

642

652

635

647

652

a) Hoàn thành bảng phân bố tần số, tần
suất ghép lớp sau:

b)
Tần suất (%) Số TB cộng của bảng trên là:

Khối lượng (g)

Tần số

[630 ;635)

…
1

…
4,2

[635 ; 640)

…
2

[640 ; 645)

…
3

[645 ; 650)

…
6

[650 ; 655]

…
12

Cộng

…
24

…
8,3
…
12,5
…
25
…
50
…
100(%)

x  648( g )
………………………………………
Phương sai của bảng trên là:

sx  33,2
………………………………………
2

Độ lệch chuẩn của bảng trên là:

sx  5,76( g )
………………………………………
Khối lượng ( tính theo gam) của nhóm c...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ÔN TẬP CHƯƠNG V ĐẠI SỐ 10 - Người đăng: nhi72
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
ÔN TẬP CHƯƠNG V ĐẠI SỐ 10 9 10 720