Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập chuyên đề mệnh đề

Được đăng lên bởi hoangsuper26
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 215 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Khóa học TOÁN 10 – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG

Facebook: LyHung95

04. ÔN TẬP CHUYÊN ĐỀ MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP
Thầy Đặng Việt Hùng

Bài 1: [ĐVH]. Xét tính đúng sai và lập mệnh để phủ định của chúng?
a) ∀x ∈ R :

(

)

2

x − 1 = x − 1.

c) ∀ n ∈ N : n ( n + 1 )⋮ 2 .
e) ∀x ∈ R : x2 + x + 2 > 0
n ( n + 1)
.
2
Bài 2: [ĐVH]. Xét tính đúng sai của các mệnh sau?

g) ∀n ∈ N :1 + 2 + 3 + ... + n ≠

b) ∃x ∈ R :

x2 − 9
≠ x − 3.
x+3

d) ∃x ∈ R : − x 2 − 4 x − 4 < 0.
x2 −1
= x + 1.
x −1
1
h) ∀x ∈ R : < x
x

f) ∀x ∈ R :

a) 2576 chia hết cho 5.

b) 16 là một số hữu tỷ.

c) π < 3,15.

d) −245 > 0.
2

e) Phương trình x + 5x + 6 = 0 có nghiệm
Bài 3: [ĐVH]. Trong các câu sau,câu nào là mệnh đề, hãy xác định mệnh đề đó đúng hay sai?
a) Không được đi qua lối này
b) Bây giờ là mấy giờ?
c) Chiến tranh thế giới lần thứ 2 kết thúc năm 1946.
d) 4 + x = 5.
e) 16 chia 3 dư 1.
Bài 4: [ĐVH]. Hãy phủ định các mệnh đề sau?
a) Mọi hình vuông đều là hình thoi.
b) Có 1 tam giác cân không phải là tam giác đều.
c) Tất cả học sinh lớp 10A1 đều thông minh.
d) Trời mưa.
Bài 5: [ĐVH]. Với mỗi câu sau, tìm hai giá trị thực của x để được một mđề đúng và một mđề sai.
a) 3x2 + 2x – 1 = 0
b) 4x + 3 < 2x – 1
Bài 6: [ĐVH]. Cho các mệnh đề kéo theo:
Nếu a và b cùng chia hết cho c thì (a + b) chia hết cho c ( với a, b, c là những số nguyên )
Các số nguyên có tận cùng bằng 0 đều chia hết cho 5.
Tam giác cân có hai trung tuyến bằng nhau.
Hai tam giác bằng nhau có diện tích bằng nhau.
a) Hãy phát biểu mệnh đề đảo của các mệnh đề trên.
b) Phát biểu mệnh đề trên bằng cách sử dụng điều kiện đủ, điều kiện cần.
Bài 7: [ĐVH]. Cho số thực x. Xét các mệnh đề:
P: “x là một số hữu tỉ”
Q: “x2 là một số hữu tỉ”
a) Phát biểu mệnh đề P ⇒ Q và xét tính đúng sai của nó.
b) Phát biểu mệnh đề đảo của mệnh đề trên.
c) Chỉ ra một giá trị của x mà mệnh đề đảo sai.
Bài 8: [ĐVH]. Cho số thực x. Xét các mệnh đề:
P: “ x2 = 1”
Q: “ x = 1”
a) Phát biểu mệnh đề P ⇒ Q và mệnh đề đảo của nó.
b) Xét tính đúng sai của mệnh đề đảo.
Tham gia khóa TOÁN 10 tại  để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kì thi TSĐH!

Khóa học TOÁN 10 – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG

Facebook: LyHung95

c) Chỉ ra một giá trị của x mà mệnh đề P ⇒ Q sai.
Bài 9: [ĐVH]. Cho A = {x ∈ N| x < 20 và chia hết cho 3}
Hãy liệt kê các phần tử cùa A.
Bài 10: [ĐVH]. Cho B = {n ∈ N| n(n + 1) ≤ 20 }
Hãy liệt kê các phần tử của B
Bài 11: [ĐVH]. Cho tập hợp C = {2; 6; 12; 20; 30}
Hãy xác định tập C bằng cách chỉ ra một tính chất đặc trưng cho các phần tử của nó.
Bài 12: [ĐVH]. Hãy liệt kê các phần...
Khóa hc TOÁN 10 – Thy ĐẶNG VIT HÙNG Facebook: LyHung95
Tham gia khóa TOÁN 10 ti www.Moon.vn để có s chun b tt nht cho kì thi TSĐH!
Bài 1: [ĐVH]. Xét tính đúng sai và lp mnh để ph định ca chúng?
a)
(
)
2
: 1 1.
=
x R x x
b)
2
9
: 3.
3
+
x
x R x
x
c)
(
: 1 2.
n N n n +
d)
2
: 4 4 0.
<
x R x x
e)
2
: 2 0
+ + >
x R x x f)
2
1
: 1.
1
= +
x
x R x
x
g)
( 1)
:1 2 3 ... .
2
+
+ + + +
n n
n N n
h)
1
:
<
x R x
x
Bài 2:
[ĐVH].
Xét tính
đ
úng sai c
a các m
nh sau?
a)
2576 chia h
ế
t cho 5.
b)
16
là m
t s
h
u t
.
c)
π
< 3,15.
d)
245 0.
>
e)
Ph
ươ
ng trình x
2
+ 5x + 6 = 0 có nghi
m
Bài 3: [ĐVH].
Trong các câu sau,câu nào là m
nh
đề
, hãy xác
đị
nh m
nh
đề
đ
ó
đ
úng hay sai?
a)
Không
đượ
c
đ
i qua l
i này
b)
Bây gi
là m
y gi
?
c)
Chi
ế
n tranh th
ế
gi
i l
n th
2 k
ế
t thúc n
ă
m 1946.
d)
4 + x = 5.
e)
16 chia 3 d
ư
1.
Bài 4:
[ĐVH].
Hãy ph
đị
nh các m
nh
đề
sau?
a)
M
i hình vuông
đề
u là hình thoi.
b)
Có 1 tam giác cân không ph
i là tam giác
đề
u.
c)
T
t c
h
c sinh l
p 10A1
đề
u thông minh.
d)
Tr
i m
ư
a.
Bài 5:
[ĐVH].
V
i m
i câu sau, tìm hai giá tr
th
c c
a x
để
đượ
c m
t m
đề
đ
úng và m
t m
đề
sai.
a)
3x
2
+ 2x – 1 = 0
b)
4x + 3 < 2x – 1
Bài 6:
[ĐVH].
Cho các m
nh
đề
kéo theo:
N
ế
u ab cùng chia h
ế
t cho c thì (a + b) chia h
ế
t cho c ( v
i a, b, c là nh
ng s
nguyên )
Các s
nguyên có t
n cùng b
ng 0
đề
u chia h
ế
t cho 5.
Tam giác cân có hai trung tuy
ế
n b
ng nhau.
Hai tam giác b
ng nhau có di
n tích b
ng nhau.
a)
Hãy phát bi
u m
nh
đề
đả
o c
a các m
nh
đề
trên.
b)
Phát bi
u m
nh
đề
trên b
ng cách s
d
ng
đ
i
u ki
n
đủ
,
đ
i
u ki
n c
n.
Bài 7:
[ĐVH].
Cho s
th
c x. Xét các m
nh
đề
:
P: “x là m
t s
h
u t
Q: “x
2
là m
t s
h
u t
a)
Phát bi
u m
nh
đề
P
Q và xét tính
đ
úng sai c
a nó.
b)
Phát bi
u m
nh
đề
đả
o c
a m
nh
đề
trên.
c)
Ch
ra m
t giá tr
c
a x mà m
nh
đề
đả
o sai.
Bài 8:
[ĐVH].
Cho s
th
c x. Xét các m
nh
đề
:
P: “ x
2
= 1” Q: “ x = 1”
a)
Phát bi
u m
nh
đề
P
Q và m
nh
đề
đả
o c
a nó.
b)
Xét tính
đ
úng sai c
a m
nh
đề
đả
o.
04. ÔN TẬP CHUYÊN ĐỀ MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP
Thầy Đặng Việt Hùng
Ôn tập chuyên đề mệnh đề - Trang 2
Ôn tập chuyên đề mệnh đề - Người đăng: hoangsuper26
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Ôn tập chuyên đề mệnh đề 9 10 969