Ktl-icon-tai-lieu

ôn tập đường lối

Được đăng lên bởi Huỳnh Thanh Tuấn
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 743 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
1. HOÀN CẢNH LỊCH SỬ RA ĐỜI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
A. Hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX
a) Sự chuyển biến của chủ nghĩa tư bản và hậu quả của nó
- Sự chuyển biến của chủ nghĩa tư bản từ tự do cạnh tranh sang giai đoạn đế
quốc chủ nghĩa và chính sách tăng cường xâm lược, áp bức các dân tộc thuộc địa.
- Hậu quả chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa đế quốc: Mâu thuẫn giữa các
dân tộc bị áp bức với chủ nghĩa đế quốc ngày càng gay gắt, phong trào đấu tranh
chống xâm lược diễn ra mạnh mẽ ở các nước thuộc địa.
b) Chủ nghĩa Mác-Lênin
- Chủ nghĩa Mác-Lênin là hệ tư tưởng của Đảng Cộng sản.
- Chủ nghĩa Mác-Lênin được truyền bá vào Việt Nam, thúc đẩy phong trào
yêu nước và phong trào công nhân phát triển theo khuynh hướng cách mạng vô
sản, dẫn tới sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam
c) Cách mạng Tháng Mười Nga và Quốc tế Cộng sản
- Cách mạng Tháng Mười Nga mở đầu một thời đại mới “thời đại cách mạng
chống đế quốc, thời đại giải phóng dân tộc”.
- Sự tác động của Cách mạng Tháng Mười Nga 1917 đối với cách mạng Việt
Nam
- Quốc tế Cộng sản: Đối với Việt Nam, Quốc tế Cộng sản có vai trò quan
trọng trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin và chỉ đạo về vấn đề thành lập
Đảng Cộng sản ở Việt Nam.
B. Hoàn cảnh trong nước
a) Xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của thực dân Pháp
- Chính sách cai trị của thực dân Pháp:
o Về chính trị, thực dân Pháp tước bỏ quyền lực đối nội và đối ngoại của
chính quyền phong kiến nhà Nguyễn; chia Việt Nam thành 3 xứ: Bắc
Kỳ, Trung kỳ, Nam kỳ và thực hiện ở mỗi kỳ một chế độ cai trị riêng.
o Về kinh tế, thực dân Pháp tiến hành cướp đoạt ruộng đất để lập đồn điền;
đầu tư vốn khai thác tài nguyên; xây dựng một số cơ sở công nghiệp;
xây dựng hệ thống đường bộ, đường thủy, bến cảng phục vụ cho chính
sách khai thác thuộc địa của nước Pháp. Chính sách khai thác thuộc địa
của thực dân Pháp dẫn đến hậu quả là nền kinh tế Việt Nam bị lệ thuộc
vào tư bản Pháp, bị kìm hãm.
o Về văn hóa, thực dân Pháp thực hiện chính sách văn hóa giáo dục thực
dân; dung túng, duy trì các hủ tục lạc hậu…
- Tình hình giai cấp và mâu thuẫn cơ bản trong xã hội

o Xã hội Việt Nam xuất hiện 5 giai cấp là công nhân, nông dân, tư sản,
tiểu tư sản và địa chủ.
o Xã hội Việt Nam xuất hiện 2 mâu thuẫn cơ bản: mâu thuẫn giữa toàn thể
dân tộc ta với thực dân Pháp xâm lược và mâu thuẫn giữa nông dân với
địa chủ phong kiến.
b) Phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến và tư sản cuối thế kỷ
XIX, đầu thế kỷ XX
Pho...
ĐỀ CƯƠNGN ĐƯỜNG LI CÁCH MNG CA
ĐẢNG CNG SN VIT NAM
1. HOÀN CNH LCH S RA ĐỜI ĐẢNG CNG SN VIT NAM
A. Hoàn cnh quc tế cui thế k XIX, đầu thế k XX
a) S chuyn biến ca ch nghĩa tư bản và hu qu ca
- S chuyn biến ca ch nghĩa tư bản t t do cnh tranh sang giai đoạn đế
quc ch nghĩa và chính sách tăng cường xâm lược, áp bc các dân tc thuc đa.
- Hu qu chiến tranh xâm lược ca ch nghĩa đế quc: Mâu thun giac
dân tc b áp bc vi ch nghĩa đế quc ngày càng gay gắt, phong trào đấu tranh
chống xâm lược din ra mnh m các nước thuộc đa.
b) Ch nghĩa Mác-Lênin
- Ch nghĩa Mác-Lênin là h ng của Đảng Cng sn.
- Ch nghĩa Mác-nin được truyn vào Việt Nam, thúc đẩy phong trào
yêu c và phong trào công nhân phát triển theo khuynh hướng ch mng
sn, dn ti s ra đời của Đảng cng sn Vit Nam
c) Cách mạng Tháng Mười Nga và Quc tế Cng sn
- Cách mạng Tháng i Nga m đu mt thi đại mi “thời đại cách mng
chống đế quc, thi đại gii phóng dân tc”.
- S tác động ca Cách mạng Tháng Mười Nga 1917 đi vi cách mng Vit
Nam
- Quc tế Cng sản: Đối vi Vit Nam, Quc tế Cng sn vai t quan
trng trong vic truyn ch nghĩa Mác-Lênin ch đạo v vấn đề thành lp
Đảng Cng sn Vit Nam.
B. Hoàn cảnh trong nước
a) Xã hi Việt Nam dưới s thng tr ca thc dân Pp
- Chính sách cai tr ca thc dân Pháp:
o V chính tr, thc dân Pháp tước b quyn lực đối nội và đối ngoi ca
chính quyn phong kiến n Nguyn; chia Vit Nam thành 3 x: Bc
K, Trung k, Nam k thc hin mi k mt chế độ cai tr riêng.
o V kinh tế, thc dân Pháp tiến hành cướp đoạt ruộng đất để lập đồn điền;
đầu vn khai thác i nguyên; y dng mt s cơ sở công nghip;
xây dng h thống đường b, đường thy, bến cng phc v cho chính
sách khai thác thuộc địa của nước Pháp. Chính sách khai thác thuộc đa
ca thc dân Pháp dẫn đến hu qu là nn kinh tế Vit Nam b l thuc
vào tư bản Pháp, b kìm hãm.
o V văn hóa, thc dân Pháp thc hiện chính sách văn hóa giáo dc thc
dân; dung túng, duy trì các h tc lc hu…
- Tình hình giai cp và mâu thuẫn bản trong xã hi
ôn tập đường lối - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ôn tập đường lối - Người đăng: Huỳnh Thanh Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
ôn tập đường lối 9 10 593