Ktl-icon-tai-lieu

Ôn Tập hè lớp 2 lên lớp 3

Được đăng lên bởi dinhmyhanh136
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1885 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch¬ng tr×nh «n tËp hÌ líp 2 lªn líp 3
( N¨m häc 2013 2014 )
I. M«n to¸n
1.Néi dung «n tËp
- ¤n tËp vÒ sè tù nhiªn trong ph¹m vi 1000
- ¤n tËp vÒ phÐp céng vµ trõ trong ph¹m vi 1000
- ¤n tËp vÒ phÐp nh©n
- ¤n tËp vÒ phÐp chia
- ¤n tËp vÒ ®¹i lîng
- ¤n tËp vÒ h×nh häc
- ¤n tËp vÒ gi¶i to¸n cã lêi v¨n
- ¤n tËp tæng hîp
- KiÓm tra
2. Néi dung mçi tiÕt d¹y
TiÕt 1 : «n tËp vÒ sè tù nhiªn trong ph¹m vi 1000
1. Khoanh trßn vµo ch÷ ®Æt tríc kÕt qu¶ ®óng:
- Sè gåm 5 tr¨m 4 chôc vµ 7 ®¬n vÞ lµ : A. 750 B. 547 C. 457
- Sè gåm 5 ®¬n vÞ, 7 chôc 9 tr¨m lµ: A. 957 B. 759 C. 975
- Sè gåm 5 chôc 0 ®¬n vÞ 6 tr¨m lµ : A. 650 B. 560 C. 560
2. Sè lín nhÊt cã 2 ch÷ sè lµ: ......... Sè lín nhÊt cã 3 ch÷ sè lµ: .........
Sè bÐ nhÊt cã 2 ch÷ sè lµ: ......... Sè bÐ nhÊt cã 3 ch÷ sè lµ: .........
Sè ch½n lín nhÊt cã 2 ch÷ sè lµ: ............. Sè lÎ lín nhÊt cã 2 ch÷ sè lµ: .............
Sè ch½n lín nhÊt cã 3 ch÷ sè lµ: ............. Sè lÎ lín nhÊt cã 3 ch÷ sè lµ: .............
3. ViÕt c¸c sè thÝch h¬p vµo chç chÊm sau:
100, 200, .., ., 500,. ., .., ..,.900, 1000
4. ViÕt tÊt c¶ c¸c sè cã 3 ch÷ sè sao cho ch÷ sè hµng tr¨m lµ 9, ch÷ sè hµng ®¬n vÞ lµ 1
5. ViÕt c¸c sè cã 3 ch÷ sè sao cho ch÷ sè hµng tr¨m lín h¬n 8, ch÷ sè hµng chôc bÐ h¬n 2,
ch÷ sè hµng ®¬n vÞ nhá h¬n 4
TiÕt 2 : «n tËp vÒ sè tù nhiªn trong ph¹m vi 1000
1. ViÕt c¸c sè sau thµnh tæng c¸c tr¨m, chôc ®¬n vÞ:
a. 852 = ........................... b. 208 = .............................. c. 670 = ............................
2. XÕp c¸c sè sau theo thø tù :
869, 679 , 896 , 986 , 689, 968
a. Tõ lín ®Õn bÐ : ............................................................................................................
b. Tõ bÐ ®Õn lín:..............................................................................................................
3. ViÕt c¸c sè cã 3 ch÷ sè sao cho ch÷ sè hµng tr¨m lín h¬n 8, ch÷ sè hµng chôc bÐ h¬n 2,
ch÷ sè hµng ®¬n vÞ nhá h¬n 4
4. y lµ sè cã mÊy ch÷ sè, biÕt:
a. y lµ sè liÒn tríc cña sè nhá nhÊt cã 3 ch÷ sè?
b. y lµ sè liÒn tríc cña sè bÐ nhÊt cã 4 ch÷ sè?
Ôn Tập hè lớp 2 lên lớp 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn Tập hè lớp 2 lên lớp 3 - Người đăng: dinhmyhanh136
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Ôn Tập hè lớp 2 lên lớp 3 9 10 122