Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập hình học chương 1 lớp 11

Được đăng lên bởi dtthuylien
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 239 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ôn chương 1 – Hình 11 – Phép biến hình 
ÔN TẬP HÌNH CHƯƠNG 1 – LỚP 11 – PHÉP BIẾN HÌNH
Bài 1: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho vectơ v (-3 ; 2 ), điểm A( 2 ; 1 ) và đường thẳng d có
phương trình 2x – y – 3 = 0.
1/ Tìm ảnh của điểm A qua phép tịnh tiến theo vectơ v .
2/ Tìm phương trình của đường thẳng d’ là ảnh của đường thẳng d qua phép tịnh tiến theo vectơ
v.
Bài 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn tâm I(2;-1) bán kính R=2.
1/ Viết phương trình đường tròn (I,2).
2/ Viết phương trình đường tròn ảnh của đường tròn (I,2) qua phép đối xứng trục Ox.
3/ Viết phương trình ảnh của đường tròn (I,2) qua phép đồng dạng có được từ việc thực hiện liên
tiếp phép vị tự tâm O tỉ số 3 và phép đối xứng qua trục Oy.
Bài 3: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho vectơ v (-2 ; 1 ), điểm A(1 ; -2 ) và
đường thẳng d
có phương trình 2x – y – 4 = 0.
1/ Tìm ảnh của điểm A qua phép tịnh tiến theo vectơ v .
2/ Tìm phương trình của đường thẳng d’ là ảnh của đường thẳng d qua phép tịnh tiến theo
vectơ v .
Bài 4: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn tâm I(1;-1) bán kính R=2.
1/ Viết phương trình đường tròn (I,2).
2/ Viết phương trình ảnh của đường tròn (I,2) qua phép đối xứng trục Oy.
3/ Viết phương trình ảnh của đường tròn (I,2) qua phép đồng dạng có được từ việc thực hiện liên
tiếp phép vị tự tâm O tỉ số 2 và phép đối xứng qua trục Ox.
Bài 5: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A (3; -1) và đường thẳng d có phương trình:
x + 2y – 1 = 0. Tìm ảnh của A và d qua:
1/ Phép đối xứng qua trục Ox
2/ Phép tịnh tiến theo véc tơ

v (2;1)

Bài 6: Trong mặt phẳng tọa độ cho đường tròn (I,2) Trong đó I(1;-1)
1/ Viết phương trình đường tròn (I,2).
2/ Viết phương trình đường tròn là ảnh của đường tròn (I,2) qua việc thực hiện liên tiếp phép đối
xứng tâm O và phép vị tự tâm O tỉ số 3.
Bài 7: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A (3; -1) và đường thẳng d có phương trình:
x + 2y – 1 = 0. Tìm ảnh của A và d qua:
1/ Phép đối xứng qua trục Oy.
2/ Phép vị tự tâm O tỉ số k=-2.
Bài 8: Trong mặt phẳng tọa độ cho đường tròn (I,3) Trong đó I(-2;3)
1/ Viết phương trình đường tròn (I,3).
2/ Viết phương trình đường tròn là ảnh của đường tròn (I,3) qua việc thực hiện liên tiếp phép đối
xứng tâm O và phép tịnh tiến theo véc tơv (-3,2)

Phan Ngọc Thạnh 0914.234.978 & (059)3.828264

1

Ôn chương 1 – Hình 11 – Phép biến hình 
Bài 9:Trong hệ tọa độ vuông góc Oxy, tìm tọa độ của M’ là ảnh của M(2;3) trong phép tịnh tiến
→

T→ với u =(−1;5)
u

Bài 10:Trong hệ tọa độ vuông góc Ox...
Ôn chương 1 – Hình 11 – Phép biến hình
Phan Ngc Thnh 0914.234.978 & (059)3.828264
1
ÔN TP HÌNH CHƯƠNG 1 – LP 11 – PHÉP BIN HÌNH
Bài 1: Trong mt phng ta độ Oxy cho vectơ
v
(-3 ; 2 ), đim A( 2 ; 1 ) và đường thng d có
phương trình 2x – y – 3 = 0.
1/ Tìm nh ca đim A qua phép tnh tiến theo vectơ
v
.
2/ Tìm phương trình ca đường thng d’ là nh ca đường thng d qua phép tnh tiến theo vectơ
v
.
Bài 2: Trong mt phng ta độ Oxy cho đường tròn tâm I(2;-1) bán kính R=2.
1/ Viết phương trình đường tròn (I,2).
2/ Viết phương trình đường tròn nh ca đường tròn (I,2) qua phép đối xng trc Ox.
3/ Viết phương trình nh ca đường tròn (I,2) qua phép đồng dng có được t vic thc hin liên
tiếp phép v t tâm O t s 3 và phép đối xng qua trc Oy.
Bài 3: Trong mt phng ta độ Oxy cho vectơ
v
(-2 ; 1 ), đim A(1 ; -2 ) và đường thng d
có phương trình 2x – y – 4 = 0.
1/ Tìm nh ca đim A qua phép tnh tiến theo vectơ
v
.
2/ Tìm phương trình ca đường thng d’ là nh ca đường thng d qua phép tnh tiến theo
vectơ
v
.
Bài 4: Trong mt phng ta độ Oxy cho đường tròn tâm I(1;-1) bán kính R=2.
1/ Viết phương trình đường tròn (I,2).
2/ Viết phương trình nh ca đường tròn (I,2) qua phép đối xng trc Oy.
3/ Viết phương trình nh ca đường tròn (I,2) qua phép đồng dng có được t vic thc hin liên
tiếp phép v t tâm O t s 2 và phép đối xng qua trc Ox.
Bài 5: Trong mt phng ta độ Oxy, cho A (3; -1) và đường thng d có phương trình:
x + 2y – 1 = 0. Tìm nh ca A và d qua:
1/ Phép đối xng qua trc Ox
2/ Phép tnh tiến theo véc tơ
v
(2;1)
Bài 6: Trong mt phng ta độ cho đường tròn (I,2) Trong đó I(1;-1)
1/ Viết phương trình đường tròn (I,2).
2/ Viết phương trình đường tròn là nh ca đường tròn (I,2) qua vic thc hin liên tiếp phép đối
xng tâm O và phép v t tâm O t s 3.
Bài 7: Trong mt phng ta độ Oxy, cho A (3; -1) và đường thng d có phương trình:
x + 2y – 1 = 0. Tìm nh ca A và d qua:
1/ Phép đối xng qua trc Oy.
2/ Phép v t tâm O t s k=-2.
Bài 8: Trong mt phng ta độ cho đường tròn (I,3) Trong đó I(-2;3)
1/ Viết phương trình đường tròn (I,3).
2/ Viết phương trình đường tròn là nh ca đường tròn (I,3) qua vic thc hin liên tiếp phép đối
xng tâm O và phép tnh tiến theo véc tơ
v
(-3,2)
www.MATHVN.com
www.MATHVN.com
Ôn tập hình học chương 1 lớp 11 - Người đăng: dtthuylien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Ôn tập hình học chương 1 lớp 11 9 10 517