Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập HK1 Vật Lý 11

Được đăng lên bởi Tịnh Tâm
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1138 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2011 – 2012
MÔN VẬT LÍ 11CB

A. Tóm tắt lí thuyết:
| q1q2 |
. với k = 9.109 Nm2/C2; q1 và q2 có đơn vị (C: cu-lông); r (m); F(N)
r 2
 Khi đặt các điện tích trong một điện môi đồng tính thì lực tương tác giữa chúng sẽ yếu đi  lần so với khi
đặt nó trong chân không.  gọi là hằng số điện môi của môi trường (  1).
 Với chân không e= 1
II. Điện trường
1. Điện trường: Điện trường là một dạng vật chất (môi trường) bao quanh các điện tích và gắn liền với điện
tích. Điện trường tác dụng lực điện lên điện tích khác đặt trong nó.
F
2. Cường dộ điện trường E =
Đơn vị cường độ điện trường là N/C hoặc người ta thường dùng là V/m.
q
I. Định luật Cu-lông. F = k



3. Véc tơ cường độ điện trường

F
E
q




Véc tơ cường độ điện trường E gây bởi một điện tích điểm có :
Điểm đặt tại điểm ta xét.
Phương trùng với đường thẳng nối điện tích điểm với điểm ta





xét.

Chiều hướng ra xa điện tích nếu là điện tích dương, hướng về
phía điện tích nếu là điện tích âm.

|Q|
er 2
ur ur
4. Nguyên lí chồng chất điện trường: Các điện trường E1 , E 2 … đồng thời tác dụng lực điện lên điện tích q
u
r
ur ur ur
một cách độc lập với nhau và điện tích q chịu tác dụng của điện trường tổng hợp E : E = E1 + E 2 + ...


Độ lớn : E = k

III.Công của lực điện


1. Đặc điểm của lực điện tác dụng lên một điện tích đặt trong điện trường đều F = q E Độ lớn: F = q E
r
ur
r
ur

Lực F là lực không đổi và có đặc điểm: F ­ ­ E nếu q > 0; F ­ ¯ E nếu q < 0
2. Công của lực điện trong điện trường đều: AMN = qEd

Với d là hình chiếu đường đi MN trên một đường sức điện (lấy chiều dương là chiều đường sức, d có giá
trị đại số)
3. Thế năng của một điện tích trong điện trường
 Khái niệm về thế năng của một điện tích trong điện trường:
Thế năng của điện tích đặt tại một điểm trong điện trường đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường
khi đặt điện tích tại điểm đó.
 Sự phụ thuộc của thế năng WM vào điện tích q
o Thế năng của một điện tích điểm q đặt tại điểm M trong điện trường : WM = AM = qVM
o Thế năng này tỉ lệ thuận với q (trong công thức trên VM là hệ số tỉ lệ)
 Công của lực điện và độ giảm thế năng của điện tích trong điện trường: AMN = WM - WN
Khi một điện tích q di chuyển từ điểm M đến điểm N trong một điện trường thì công mà lực điện trường tác
dụng lên điện tích đó sinh ra sẽ bằng độ giảm thế năng của điện tích q trong điện trường
IV.ĐIỆN THẾ. HIỆU ĐIỆN THẾ
1. Khái niệm điện thế Điện thế tại một điểm M trong điện trường là đại lượng đặc trưng cho...
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2011 – 2012
MÔN VẬT LÍ 11CB
A. Tóm tắt lí thuyết:
I. Định luật Cu-lông. F = k
2
21
||
r
qq
. với k = 9.10
9
Nm
2
/C
2
; q
1
và q
2
có đơn vị (C: cu-lông); r (m); F(N)
Khi đặt các điện tích trong một điện môi đồng tính thì lực tương tác giữa chúng sẽ yếu đi lần so với khi
đặt nó trong chân không. gọi là hằng số điện môi của môi trường ( 1).
Với chân không
1e=
II. Điện trường
1. Điện trường: Điện trường một dạng vật chất (môi trường) bao quanh các điện tích gắn liền với điện
tích. Điện trường tác dụng lực điện lên điện tích khác đặt trong nó.
2. Cường dộ điện trường E =
q
F
Đơn vị cường độ điện trường là N/C hoặc người ta thường dùng là V/m.
3. Véc tơ cường độ điện trường
q
F
E
Véc tơ cường độ điện trường
E
gây bởi một điện tích điểm có :
Điểm đặt tại điểm ta xét.
Phương trùng với đường thẳng nối điện tích điểm với điểm ta
xét.
Chiều hướng ra xa điện tích nếu điện tích dương, hướng về
phía điện tích nếu là điện tích âm.
Độ lớn : E = k
2
| Q |
re
4. Nguyên chồng chất điện trường: Các điện trường
1 2
E ,E
ur ur
đồng thời tác dụng lực điện lên điện tích q
một cách độc lập với nhau và điện tích q chịu tác dụng của điện trường tổng hợp
E
ur
:
1 2
E E E ...= + +
ur ur ur
III.Công của lực điện
1. Đặc điểm của lực điện tác dụng lên một điện tích đặt trong điện trường đều
= q
E
Độ lớn:
F q E=
Lực
là lực không đổi và có đặc điểm:
F E
r ur
nếu q > 0;
F E ¯
r ur
nếu q < 0
2. Công của lực điện trong điện trường đều: A
MN
= qEd
Với d là hình chiếu đường đi MN trên một đường sức điện (lấy chiều dương là chiều đường sức, d có giá
trị đại số)
3. Thế năng của một điện tích trong điện trường
Khái niệm về thế năng của một điện tích trong điện trường:
Thế năng của điện tích đặt tại một điểm trong điện trường đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường
khi đặt điện tích tại điểm đó.
Sự phụ thuộc của thế năng W
M
vào điện tích q
o Thế năng của một điện tích điểm q đặt tại điểm M trong điện trường : W
M
= A
M
= qV
M
o Thế năng này tỉ lệ thuận với q (trong công thức trên V
M
là hệ số tỉ lệ)
Công của lực điện và độ giảm thế năng của điện tích trong điện trường: A
MN
= W
M
- W
N
Khi một điện tích q di chuyển từ điểm M đến điểm N trong một điện trường thì công lực điện trường tác
dụng lên điện tích đó sinh ra sẽ bằng độ giảm thế năng của điện tích q trong điện trường
IV.ĐIỆN THẾ. HIỆU ĐIỆN THẾ
1. Khái niệm điện thế Điện thế tại một điểm M trong điện trường đại lượng đặc trưng cho điện trường về
phương diện tạo ra thế năng khi đặt tại đó một điện tích q. Nó được xác định bằng thương số của công của lực
điện tác dụng lên điện tích q khi q di chuyển từ M ra xa vô cực và độ lớn của q
Trang 1
Ôn tập HK1 Vật Lý 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập HK1 Vật Lý 11 - Người đăng: Tịnh Tâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Ôn tập HK1 Vật Lý 11 9 10 139