Ktl-icon-tai-lieu

ÔN TẬP HÓA HỌC 12

Được đăng lên bởi phong-huynh-vu
Số trang: 115 trang   |   Lượt xem: 7194 lần   |   Lượt tải: 2 lần
I. KHÁI NIỆM, DANH PHÁP, ĐỒNG PHÂN:

Khái niệm

Công thức

Danh pháp

Đồng phân

ESTE
CHẤT BÉO
Khi thay nhóm –OH ở nhóm cacboxyl của axit Chất béo là trieste của glixerol với axit
cacboxylic bằng nhóm –OR thì được este
béo (triglixerit hay triaxylglixerol)
 Este đơn chức: RCOOR’
CH2 OOC R1
 Este no đơn chức: CnH2nO2 ( n  2 )
CH OOC R2
CH2 OOC R3
Tên gốc R’ (của ancol) + tên gốc axit RCOO (C17H35COO)3C3H5 : tristearin
(đuôi at)
Hoặc tristearoyl glixerol
(C17H35COO)3C3H5 : triolein
Ví dụ: CH3COOC2H5 : etylaxetat
Hoặc trioleoyl glixerol
Viết cấu tạo của các este sau:
Vinyl axetat:....................................................
Metyl axetat....................................................
Isoproyl fomat.................................................
Metyl acrylat....................................................
Etyl bezoat.........................................................
Pheyl propionat..................................................
C4H8O2 : có 4 đồng phân
C3H6O2 : có 2 đồng phân

II. TÍNH CHẤT VẬT LÝ:

Tính chất
vật lý

ESTE
CHẤT BÉO
 Là chất lỏng hoặc rắn ở nhiệt độ thường
 Là chất lỏng hoặc rắn ở nhiệt độ
 Hầu như không tan trong nước
thường
 Có nhiệt độ sôi và độ tan thấp là do không +Chất lỏng chứa gốc axit béo không no.
+Chất rắn chứa gốc axit béo no.
tạo được liên kết hiđro với nước và với nhau
 Hầu như không tan trong nước
 Nhiệt độ sôi: este < ancol < axit cacboxylic
 Tan nhiều trong dung môi hữu cơ
(có cùng khối lượng mol phân tử)
Isoamyl axetat: mùi chuối chín
Etyl butirat và etyl propionat: mùi dứa
Geranyl axetat: hoa hồng
Benzyl axetat: hoa nhài
 CH3[CH2 ]4CH  CHCH2CH  CHCH[CH 2]7COOH : Axit linoleic C17H31COOH
Tương tự: C17H33COOH (chỉ có 1 nối đôi C=C) gọi là axit oleic
C17H35COOH (axit béo no ) gọi là axit stearic





Mùi

Tên riêng
Một số
axit béo

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC:
ESTE
Phản
ứng
thủy
phân



axit ,t 0

RCOOH + R’OH
RCOOR’ + H2O
Một số phản ứng thủy phân đặc biệt:

RCOO  CH  CH 2  H2 O 

RCOOH  CH 3CHO

CHẤT BÉO
R1COOCH2
R2COOCH + 3H2O

+
t,0 H

R3COOCH2

Chất béo (triglixerit)

THPT LONG HIEP-GV HUYNH VU PHONG

R1COOH

CH2OH

R2COOH + CHOH
R3COOH

CH2OH

các axit

glixerol

Page | 1

Tài liệu ôn tập THI TN 2014-LỚP 12.1
RCOO  CR '  CH 2  H 2O 
RCOOH  CH 3COR

Phản
ứng xà
phòng
hóa
Cộng
hiđro

RCOOR ' NaOH

to

RCOONa

R 'OH

CH 3COOC 6H 5  NaOH

to

CH 3COONa  C6H 5ONa  H 2O
CH 2  CH  COOC 2H 5  H 2 
CH 3CH 2  COOC2 H 5

HCOOR'+2AgNO3  3NH 3  H 2O
Phản
ứng
đặc
bi...
I. KHÁI NIỆM, DANH PHÁP, ĐỒNG PHÂN:
ESTE CHẤT BÉO
Khái niệm
Khi thay nhóm –OH nhóm cacboxyl của axit
cacboxylic bằng nhóm –OR thì được este
Chất béo là trieste của glixerol với axit
béo (triglixerit hay triaxylglixerol)
Công thức
Este đơn chức: RCOOR’
Este no đơn chức: C
n
H
2n
O
2
(
n 2
)
CH
2
CH
CH
2
OOC
R
1
OOC
OOC
R
3
R
2
Danh pháp
Tên gốc R’ (của ancol) + tên gốc axit RCOO
(đuôi at)
Ví dụ:
3 2 5
CH COOC H
: etylaxetat
Viết cấu tạo của các este sau:
Vinyl axetat:....................................................
Metyl axetat....................................................
Isoproyl fomat.................................................
Metyl acrylat....................................................
Etyl bezoat.........................................................
Pheyl propionat..................................................
(C
17
H
35
COO)
3
C
3
H
5
: tristearin
Hoặc tristearoyl glixerol
(C
17
H
35
COO)
3
C
3
H
5
: triolein
Hoặc trioleoyl glixerol
Đồng phân
4 8 2
C H O
: có 4 đồng phân
3 6 2
C H O
: có 2 đồng phân
II. TÍNH CHẤT VẬT LÝ:
ESTE CHẤT BÉO
Tính chất
vật lý
Là chất lỏng hoặc rắn ở nhiệt độ thường
Hầu như không tan trong nước
nhiệt độ sôi độ tan thấp do không
tạo được liên kết hiđro với nước và với nhau
Nhiệt độ sôi: este < ancol < axit cacboxylic
(có cùng khối lượng mol phân tử)
Là chất lỏng hoặc rắn ở nhiệt độ
thường
+Chất lỏng chứa gốc axit béo không no.
+Chất rắn chứa gốc axit béo no.
Hầu như không tan trong nước
Tan nhiều trong dung môi hữu cơ
Mùi
Isoamyl axetat: mùi chuối chín
Etyl butirat và etyl propionat: mùi dứa
Geranyl axetat: hoa hồng
Benzyl axetat: hoa nhài
Tên riêng
Một số
axit béo
3 2 4 2 2 7
CH [CH ] CH CHCH CH CHCH[CH ] COOH
: Axit linoleic C
17
H
31
COOH
Tương tự: C
17
H
33
COOH (chỉ có 1 nối đôi C=C) gọi là axit oleic
C
17
H
35
COOH (axit béo no ) gọi là axit stearic
III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC:
ESTE CHẤT BÉO
Phản
ứng
thủy
phân
RCOOH + R’OH
0,taxit
RCOOR’ + H
2
O
Một số phản ứng thủy phân đặc biệt:
2 2
3
RCOO CH CH H O
RCOOH CH CHO
R
1
COOCH
2
R
2
COOCH
R
3
COOCH
2
3H
2
O
R
1
COOH
R
2
COOH
R
3
COOH
CH
2
OH
CHOH
CH
2
OH
+
t
0
,
H
+
+
Chất béo (triglixerit) các axit glixerol
THPT LONG HIEP-GV HUYNH VU PHONG Page | 1
ÔN TẬP HÓA HỌC 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ÔN TẬP HÓA HỌC 12 - Người đăng: phong-huynh-vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
115 Vietnamese
ÔN TẬP HÓA HỌC 12 9 10 318