Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập học kì 1 Toán 8

Được đăng lên bởi tcqte35
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 568 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I
Môn Toán 8 – Năm học 2012-2013
A. LÝ THUYẾT:
I. Đại số:
1) Nhân đơn thức với đa thức: A.(B + C) = AB + AC
2) Nhân đa thức vơi đa thức: (A +B).(C + D) = AC + AD + BC + BD
3) Bảy hằng đẳng thức đáng nhớ
(A+B)2 = A2 + 2A + B2
(A –B)2 = A2 – 2A + B2
A2 – B2 = (A +B)(A -B)
(A +B)3 = A3+3A2 B+3AB2+B3
(A -B)3 = A3 –3A2B+3AB2 –B3
A3 + B3 = (A +B)(A2 -AB +B2)
A3 – B3 = (A –B)(A2+AB+B2)
4) Các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử:
- Đặt nhân tử chung
- Dùng hằng đẳng thức
- Nhóm hạng tử
5) Nêu quy tắc chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức.
6) Nêu tính chất cơ bản của phân thức, quy tắc đổi dấu, quy tắc rút gọn phân thức, quy đồng mâu thức
chung.
7) Nêu các quy tắc: Cộng, trừ, nhân, chia các phân thức đại số.
II. Hình học:
1) Nêu định nghĩa tứ giác, tứ giác lồi, định lí tổng các góc của tứ giác.
2) Nêu định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết : hình thang, hình thang cân, hình bình hành, hình
chữ nhật, hình thoi, hình vuông.
3) Nêu các định lí về đường trung bình của tam giác của hình thang.
4) Nêu định nghĩa hai điểm đối xứng, hai hình đối xứng qua một điểm, qua một đường thẳng. Định
nghĩa hình có trục đối xứng, hình có tâm đối xứng.
5) Nêu tính chất của các điểm cách đều một đường thẳng cho trưóc.
6) Định nghĩa đa giác đều, đa giác lồi. Viết công thức tính diện tích của: hình chữ nhật, hình vuông,
tam giác, hình thang, hình bình hành, hình thoi.
7) Hoàn thành sơ đồ dấu hiệu nhận biết các tứ giác đặc biệt dưới đây

Trang 1

Dấu hiệu nhận biết:
Bốn góc vuông

Hình
thang
cân

Tứ
giác

Hình
thang

Bốn cạnh bằng nhau

Hình
thang vuông

Hình
bình
hành

Hình
thoi

Hình
chữ nhật

Hình
vuông

Trang 2

B. BÀI TẬP
I.ĐẠI SỐ:
Bài 1: Thực hiện phép tính
1
2
1) - x2y( 2x3 - xy2 -1);
2
5
2
5) (5xy + 9xy – x2y2):(-2xy);
7) (x4 + 2x3+x – 25):(x2 +5);
x9
3
 2
10) 2
;
x  9 x  3x
x2  4 x  4 4  2 x
13)
;
: 2
x 2  3x
x 9

2) (x-2)( x2 +2x+4);

3) (x-3y)(3y+x);

4) 18x2y2z : 6xyz

6) (2x3+5x2 – 2x+3):(2x2 - x +1);
4
2
5x  6
4 x  7 3x  6



8)
9)
2 ;
x2 x2 4 x
2x  2 2x  2
1
2  6x
 2
11)
;
2
x  3x 9 x  1
x  1 x  18 x  2
14)
+
;
x 5 5 x
x5

x2
x 2  36
12)
;
.
4 x  24 x 2  4 x  4
x2 1 : x 1
15) 2
x  4x  4 2  x

Bài 2: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử.
1) 5x2 – 10xy+ 5y2 ;
2) x2 -4x+4 – y2;
3) 2x2 +3x – 5;
4) 5x2 – 4x + 10xy – 8y;
5) 2x2 + 5x + 3;
6) x2 – y2 – 2x + 2y
2
2
2
7) x – 25 + y +2xy;
8) x – x – 12;
9) x2(x – 1) + 16(1 – x)
Bài 3: Tìm x biết:
1) x3 – 5x = 0 ;
2) 7x(x – 1) = x – 1;
3) (3x2...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I
Môn Toán 8 – Năm học 2012-2013
A. LÝ THUYẾT:
I. Đại số:
1) Nhân đơn thức với đa thức: A.(B + C) = AB + AC
2) Nhân đa thức vơi đa thức: (A +B).(C + D) = AC + AD + BC + BD
3) Bảy hằng đẳng thức đáng nhớ
(A+B)
2
= A
2
+ 2A + B
2
(A –B)
2
= A
2
– 2A + B
2
A
2
– B
2
= (A +B)(A -B)
(A +B)
3
= A
3
+3A
2
B+3AB
2
+B3
(A -B)
3
= A
3
–3A
2
B+3AB
2
–B
3
A
3
+ B
3
= (A +B)(A
2
-AB +B
2
)
A
3
– B
3
= (A –B)(A
2
+AB+B
2
)
4) Các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử:
- Đặt nhân tử chung
- Dùng hằng đẳng thức
- Nhóm hạng tử
5) Nêu quy tắc chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức.
6) Nêu tính chất cơ bản của phân thức, quy tắc đổi dấu, quy tắc rút gọn phân thức, quy đồng mâu thức
chung.
7) Nêu các quy tắc: Cộng, trừ, nhân, chia các phân thức đại số.
II. Hình học:
1) Nêu định nghĩa tứ giác, tứ giác lồi, định lí tổng các góc của tứ giác.
2) Nêu định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết : hình thang, hình thang cân, hình bình hành, hình
chữ nhật, hình thoi, hình vuông.
3) Nêu các định lí về đường trung bình của tam giác của hình thang.
4) Nêu định nghĩa hai điểm đối xứng, hai hình đối xứng qua một điểm, qua một đường thẳng. Định
nghĩa hình có trục đối xứng, hình có tâm đối xứng.
5) Nêu tính chất của các điểm cách đều một đường thẳng cho trưóc.
6) Định nghĩa đa giác đều, đa giác lồi. Viết công thức tính diện tích của: hình chữ nhật, hình vuông,
tam giác, hình thang, hình bình hành, hình thoi.
7) Hoàn thành sơ đồ dấu hiệu nhận biết các tứ giác đặc biệt dưới đây
Trang 1
Ôn tập học kì 1 Toán 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập học kì 1 Toán 8 - Người đăng: tcqte35
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Ôn tập học kì 1 Toán 8 9 10 332