Ktl-icon-tai-lieu

ôn tập học kì I lớp 10

Được đăng lên bởi trinhhien1234
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 338 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TiÕt 35: ¤n tËp häc kú I
A. Môc tiªu bµi d¹y:
1. KiÕn thøc : Häc sinh cÇn n¾m v÷ng
Cñng cè hÖ thèng ho¸ l¹i kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ: Nguyªn tö, b¶ng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè ho¸ häc, ph¶n øng oxi ho¸
khö
2. KÜ n¨ng
RÌn luyÖn kÝ n¨ng vËn dông kiÕn thøc vÒ cÊu t¹o nguyªn tö, b¶ng tuÇn hoµn vµ ®Þnh luËt tuÇn hoµn, ph¶n øng oxi
ho¸ khö ®Ó gi¶i bµi tËp cã liªn quan.
B. ChuÈn bÞ
Gi¸o viªn: ChuÈn bÞ b¶ng phô ®Ó ho¹t ®éng nhãm nhá
Häc sinh: ¤n tËp c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n cña ch¬ng tríc vµ gi¶i c¸c bµi tËp trong s¸ch gi¸o khoa
C. Ph¬ng ph¸p
Ph¬ng ph¸p ®µm tho¹i gîi më, nghiªn cøu, nªu vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò vµ hîp t¸c nhãm nhá
D. TIEÁN TRÌNH BAØI DAÏY
1. æn ®Þnh líp(2 ph) :
2. Kiểm tra bài cũ ( trong giê):
3. Bài mới
Hoaït ñoäng 1: Cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn, liên kết hóa học
+ Muïc tieâu :

RÌn luyÖn kÝ n¨ng vËn dông kiÕn thøc vÒ cÊu t¹o nguyªn tö, b¶ng tuÇn hoµn vµ ®Þnh luËt tuÇn hoµn,

+ Thôøi gian : 15’

KÝ hiÖu ngtö
1
1

Bài 1: §iÒn vµo kho¶ng trèng trong b¶ng díi ®©y:

§iÖn tÝch h¹t
nh©n

Sè ®v ®iÖn tÝch h¹t nh©n

Sè khèi

Sè p

H
92+
6

Nguyª
n tè

CÊu h×nh e
nguyªn tö

Sè líp e

Sè e líp
ngoµi cïng

Chu
kú

Nhãm

Sè n

Sè e

30
143

26
29

Lo¹i nguyªn
tè (s,p…)

TÝnh chÊt (klo¹i,
pkim…)

Z = 35
2s22p1
3p2
GV:y/c hs thực hiện
HS: 4 HS lªn b¶ng thùc hiÖn bµi 1(1-4). HS díi líp lµm bt vµo vë
HS + GV nx söa sai (nÕu cã)
Ho¹t ®éng cña thÇy- trß
Néi dung
Bµi 2 : BiÕt nguyªn tè K cã sè thø tù lµ 19 thuéc chu kú 4,
nhãm IA. H·y cho biÕt c¸c th«ng tin vÒ cÊu t¹o nguyªn tö
K. ViÕt PTPU minh häa cho TCHH cña K?
Gi¶i :
Yªu cÇu häc sinh nh¾c l¹i các loại liên kết


hóa học
Sè thø tù 19
Sè hiÖu nguyªn tö 19 (Z = 19)
cã 19 p
HS: 4 HS lªn b¶ng thùc hiÖn bµi . HS díi vµ 19 e
líp lµm bt vµo vë

HS + GV nx söa sai (nÕu cã)
Chu kú 4
Nguyªn tö cña nguyªn tè K cã 4 líp e

Nhãm IA
Nguyªn tö cña nguyªn tè K cã 1 e ë líp ngoµi

cïng
tÝnh kim lo¹i
CÊu h×nh e cña nguyªn tö K: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1
Bµi 3 :
HS: 2HS lªn b¶ng thùc hiÖn bµi . HS díi Cho c¸c ntè sau ®©y: 11A , 13B , 8D, 9E. H·y cho biÕt hai ntè sau ®©y nÕu

líp lµm bt vµo vë
HS + GV nx söa sai (nÕu cã)

cho kÕt hîp víi nhau sÏ cã c«ng thøc nh thÕ nµo vµ t¹o thµnh theo d¹ng
liªn kÕt nµo:
a) A + D b) A + E. c) B + D

Bµi 3 : ViÕt c«ng thøc electron, c«ng thøc cÊu t¹o vµ x¸c ®Þnh hãa trÞ
cña c¸c nguyên tố trong các chÊt sau: Cl2, F2, N2, H2O, H2S, NH3, CH4,
CO2, SiF4, NF3, C2H2, C2H4, C2H6.

Hoaït ñoäng 2: ph¶n øng oxi ho¸ khö
+ Muïc tieâu : RÌn luyÖn kÝ n¨ng vËn dông kiÕn thøc vÒ ph¶n øng oxi ho¸ khö ®Ó gi¶i bµi tËp cã ...
TiÕt 3 5 : ¤n tËp häc kú I
A. Môc tiªu bµi d¹y:
1. KiÕn thøc : Häc sinh cÇn n¾m v÷ng
Cñng hÖ thèng ho¸ l¹i kiÕn thøc b¶n vÒ: Nguyªn tö, b¶ng tuÇn hoµn c¸c nguyªnho¸ häc, ph¶n øng oxi ho¸
khö
2. KÜ n¨ng
RÌn luyÖn n¨ng vËn dông kiÕn thøc cÊu t¹o nguyªn tö, b¶ng tuÇn hoµn ®Þnh luËt tuÇn hoµn, ph¶n øng oxi
ho¸ khö ®Ó gi¶i bµi tËp cã liªn quan.
B. ChuÈn bÞ
Gi¸o viªn: ChuÈn bÞ b¶ng phô ®Ó ho¹t ®éng nhãm nhá
Häc sinh: ¤n tËp c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n cña ch¬ng tríc vµ gi¶i c¸c bµi tËp trong s¸ch gi¸o khoa
C. Ph¬ng ph¸p
Ph¬ng ph¸p ®µm tho¹i gîi më, nghiªn cøu, nªu vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò vµ hîp t¸c nhãm nhá
D. TIEÁN TRÌNH BAØI DAÏY
1. æn ®Þnh líp(2 ph) :
2. Kiểm tra bài cũ ( trong giê):
3. Bài mới
Hoaït ñoäng 1: Cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn, liên kết hóa học
+ Muïc tieâu :
RÌn luyÖn kÝ n¨ng vËn dông kiÕn thøc vÒ cÊu t¹o nguyªn tö, b¶ng tuÇn hoµn vµ ®Þnh luËt tuÇn hoµn,
+ Thôøi gian : 15’
Bài 1: §iÒn vµo kho¶ng trèng trong b¶ng díi ®©y:
KÝ hiÖu ngtö §iÖn tÝch h¹t
nh©n
Sè ®v ®iÖn tÝch h¹t nh©n Sè khèi Sè p Sè n Sè e
H
30 26
92+ 143
6 29
Nguyª
n tè
CÊu h×nh e
nguyªn tö
Sè líp e Sè e líp
ngoµi cïng
Chu
Nhãm Lo¹i nguyªn
tè (s,p)
TÝnh chÊt (klo¹i,
pkim)
Z = 35
2s
2
2p
1
3p
2

HS: 4 HS lªn b¶ng thùc hiÖn bµi 1(1-4). HS díi líp lµm bt vµo vë
HS + GV nx söa sai (nÕu cã)
Ho¹t ®éng cña thÇy- trß Néi dung
Yªu cÇu häc sinh nh¾c l¹i 

HS: 4 HS lªn b¶ng thùc hiÖn bµi . HS díi
líp lµm bt vµo vë
HS + GV nx söa sai (nÕu cã)
HS: 2HS lªn b¶ng thùc hiÖn bµi . HS díi
Bµi 2 : BiÕt nguyªn K thø 19 thuéc chu 4,
nhãm IA. H·y cho biÕt c¸c th«ng tin cÊu t¹o nguyªn tö
K. ViÕt PTPU minh häa cho TCHH cña K?
Gi¶i :
thø 19
hiÖu nguyªn 19 (Z = 19)
19 p
vµ 19 e
Chu kú 4
Nguyªn tö cña nguyªn tè K cã 4 líp e
Nhãm IA
Nguyªn cña nguyªn K 1 e ë líp ngoµi
cïng
tÝnh kim lo¹i
CÊu h×nh e cña nguyªn tö K: 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
4s
1
Bµi 3 :
Cho c¸c ntè sau ®©y:
11
A ,
13
B ,
8
D,
9
E. H·y cho biÕt hai ntè sau ®©y nÕu
ôn tập học kì I lớp 10 - Trang 2
ôn tập học kì I lớp 10 - Người đăng: trinhhien1234
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ôn tập học kì I lớp 10 9 10 358