Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập môn Sinh học lớp 12

Được đăng lên bởi Nguyen Nhu Huy
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 640 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Biên soạn: Phùng Thị Vượng – THPT Ngô Quyền

Ôn tập sinh 12
Câu 1:Một quần thể SV ngẫu phối đang chịu tác động của chọn lọc tự nhiên có cấu trúc di truyền ở các thế hệ như sau:
P: 0,50AA + 0,30Aa + 0,20aa = 1.
F1: 0,45AA + 0,25Aa + 0,30aa = 1.
F2: 0,40AA + 0,20Aa + 0,40aa = 1.
F3: 0,30AA + 0,15Aa + 0,55aa = 1.
F4: 0,15AA + 0,10Aa + 0,75aa = 1.
Nhận xét nào sau đây là đúng về tác động của chọn lọc tự nhiên đối với quần thể này?
A. Các cá thể mang kiểu hình trội đang bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ dần.
B. Chọn lọc tự nhiên đang loại bỏ những kiểu gen dị hợp và đồng hợp lặn.
C. Các cá thể mang kiểu hình lặn đang bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ dần.
Câu 2: Một đoạn AND mạch kép có chiều dài 5100A 0, khi tự nhân đôi 1 lần, môi trường nội bào cần cung cấp:
A. 3000Nu
B. 2000Nu
C. 15000Nu
D. 2550nu
Câu 3: Ở đậu, gen A quy định hạt trơn, a-hạt nhăn. B- có tua cuốn,b- không có tua cuốn. Các gen quy định các tính
trạng trên nắm trên cùng 1 cặp NST và liên kết hoàn toàn.Cho cây đậu hạt nhăn, không có tua cuốn thụ phấn với cây
hạt trợn có tua cuốn thu được tỷ lệ:
1 cây hạt trơn-không có tua cuốn: 1 cây hạt nhăn-có tua cuốn. Kiểu gen của cây hạt trơn-có tua cuốn như thế nào?
A. Ab//aB
B. AB//ab
C. AB//Ab
D. AB//aB
Câu 4: Trung bình mỗi quả đậu có khoảng 7 hạt. Nếu các cây có hạt trơn dị hợp tử tự thụ phấn thì tỷ lệ trong các quả
đậu có tất cả các hạt đều trơn bằng bao nhiêu?
A. 17,5%
B. 15,5%
C. 13,3%
D. 19,5%
Câu 5: Vật chất di truyền của virut là:
A. Phân tử axit nuclêic liên kết với protein
B.Phân tử axit nuclêic ở trạng thái trần
C. Sợi đơn ARN được bọc bởi protein
D. Phân tử AND được bọc bởi protein
Câu 6: Mất đoạn NST thường gây các hậu quả gì?
A. Gây chết hoặc làm giảm sức sống
B. Không ảnh hưởng gì đến đời sống sinh vật
C.Tăng cường sức đề kháng, chống chịu của cơ thể D.Một số tính trạng bị mất đi trên cơ thể
Câu 7: Biết bộ NST trong tế bào trứng của người là 23. Có bao nhiêu NST được dự đoán trong thể ba của người?
A. 45
B. 47
C. 48
D. 44
Câu 8: Khi nghiên cứu cấu trúc NST của 4 nòi ruồi giấm ở 4 khu vực địa lý khác nhau người ta thu được kết quả sau:
KV1:
ABCDEFGHIK
KV2:
ABDCGHFEIK
KV3:
ABFEDCGHIK
KV4:
ABDCEFHGIK
Trật tự phát sinh các khu vực ruồi đột biến trên là:
A. 1  3  2  4
B. 4  1  3  2



C. 1 2 3 4
D. 4  3  1  2
Câu 9: Cho giao phấn giữa cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng được F1 hoa đỏ, cho F1 tự thụ phấn thì thu
được F2 là 3 hoa đỏ:1 hoa trắng. Cách lai nào sau đây không xác định được kiểu gen của cây hoa đỏ ở F2?
A. Lai phân tích cây ho...
Biên soạn: Phùng Thị Vượng – THPT Ngô Quyền
Ôn tập sinh 12
Câu 1:Một quần thể SV ngẫu phối đang chịu tác động của chọn lọc tự nhiên có cấu trúc di truyền ở các thế hệ như sau:
P: 0,50AA + 0,30Aa + 0,20aa = 1.
F1: 0,45AA + 0,25Aa + 0,30aa = 1.
F2: 0,40AA + 0,20Aa + 0,40aa = 1.
F3: 0,30AA + 0,15Aa + 0,55aa = 1.
F4: 0,15AA + 0,10Aa + 0,75aa = 1.
Nhận xét nào sau đây là đúng về tác động của chọn lọc tự nhiên đối với quần thể này?
A. Các cá thể mang kiểu hình trội đang bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ dần.
B. Chọn lọc tự nhiên đang loại bỏ những kiểu gen dị hợp và đồng hợp lặn.
C. Các cá thể mang kiểu hình lặn đang bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ dần.
Câu 2: Một đoạn AND mạch kép có chiều dài 5100A
0
, khi tự nhân đôi 1 lần, môi trường nội bào cần cung cấp:
A. 3000Nu B. 2000Nu C. 15000Nu D. 2550nu
Câu 3: đậu, gen A quy định hạt trơn, a-hạt nhăn. B- tua cuốn,b- không tua cuốn. Các gen quy định các tính
trạng trên nắm trên cùng 1 cặp NST liên kết hoàn toàn.Cho cây đậu hạt nhăn, không tua cuốn thụ phấn với cây
hạt trợn có tua cuốn thu được tỷ lệ:
1 cây hạt trơn-không có tua cuốn: 1 cây hạt nhăn-có tua cuốn. Kiểu gen của cây hạt trơn-có tua cuốn như thế nào?
A. Ab//aB B. AB//ab C. AB//Ab D. AB//aB
Câu 4: Trung bình mỗi quả đậu có khoảng 7 hạt. Nếu các cây hạt trơn dị hợp tử tự thụ phấn thì tỷ lệ trong các quả
đậu có tất cả các hạt đều trơn bằng bao nhiêu?
A. 17,5% B. 15,5% C. 13,3% D. 19,5%
Câu 5: Vật chất di truyền của virut là:
A. Phân tử axit nuclêic liên kết với protein B.Phân tử axit nuclêic ở trạng thái trần
C. Sợi đơn ARN được bọc bởi protein D. Phân tử AND được bọc bởi protein
Câu 6: Mất đoạn NST thường gây các hậu quả gì?
A. Gây chết hoặc làm giảm sức sống B. Không ảnh hưởng gì đến đời sống sinh vật
C.Tăng cường sức đề kháng, chống chịu của cơ thể D.Một số tính trạng bị mất đi trên cơ thể
Câu 7: Biết bộ NST trong tế bào trứng của người là 23. Có bao nhiêu NST được dự đoán trong thể ba của người?
A. 45 B. 47 C. 48 D. 44
Câu 8: Khi nghiên cứu cấu trúc NST của 4 nòi ruồi giấm ở 4 khu vực địa lý khác nhau người ta thu được kết quả sau:
KV1: ABCDEFGHIK
KV2: ABDCGHFEIK
KV3: ABFEDCGHIK
KV4: ABDCEFHGIK
Trật tự phát sinh các khu vực ruồi đột biến trên là:
A. 1
3
2
4 B. 4
1
3
2
C. 1
2
3
4 D. 4
3
1
2
Câu 9: Cho giao phấn giữa cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng được F1 hoa đỏ, cho F1 tự thụ phấn thì thu
được F2 là 3 hoa đỏ:1 hoa trắng. Cách lai nào sau đây không xác định được kiểu gen của cây hoa đỏ ở F2?
A. Lai phân tích cây hoa đỏ F2 B. Lai cây hoa đỏ F2 với cây F1
C. Cho cây hoa đỏ tự thụ phấn D. Lai cây hoa đỏ F2 với cây hoa đỏ ở P
Câu 10: Giải thích sao tần số hoán vị gen khôngợt quá 50% nhưng vị trí của gen trên bản đồ đều quá 50 đơn vị
bản đồ(50 cM)?
A. Do lúc xác định vị t các gen người ta sắp xếp tuần t t lệ hoán vị gen của các gen nằm trên từng đoạn NST
ngắn liền nhau, sau đó mới nối lại trên bản đồ toàn NST
B. Do cộng dồn tần số HVG C.Do trên NST chứa quá nhiều gen D. Do các gen nằm quá xa đầu mút NST
Câu 11: Khi lai giữa 2 thể cùng loài với nhau được F1 tỷ lệ 0,54 mắt đỏ-tròn: 0,21 mắt đỏ-dẹt: 0,21 mắt trắng-
tròn; 0,04 mắt trắng-dẹt. Biết rằng mỗi tính trạng trên do 1 gen quy định nằm trên 1 NST thường. Nếu HVG xảy ra
trong cả 2 quá trình phát sinh giao tử đực và cái thì tỷ lệ các loại giao tử của P là bao nhiêu?
A. 0,1 và 0,4 B. 0,15 và 0,35 C. 0,2 và 0,3 D. 0,24 và 0,26
Câu 12:Cho 2 dòng lúa thuần chủng thân cao-hạt bầu thân thấp-hạt dài thụ phấn với nhau được F1. Cho F1 tiếp tục
thụ phấn với nhau, ở F2 thu được 20000 cây, trong đó có 1250 cây thân thấp-hạt bầu. Cho biết nểu HVG xảy ra thì tần
số hoán vị dưới 50%.Tỷ lệ cây thân cao- hạt dài ở F2 là bao nhiêu?
A. 0,0625 B. 0,1875 C. 0,375 D. 0,5625
Câu 13: Ở một loài TV, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa
đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng. Hai cặp gen này nằm trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng số 1. Alen
1
Ôn tập môn Sinh học lớp 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập môn Sinh học lớp 12 - Người đăng: Nguyen Nhu Huy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Ôn tập môn Sinh học lớp 12 9 10 376