Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập môn Tóan Hình học lớp 11

Được đăng lên bởi nhi72
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 370 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THPT Mỹ Hội
Đông- Chợ Mới- AG

P
Q
ÔN THI HKII

A

d  a; d  b 

a, b  ( P )   d  ( P )

a  b I

Lời giải của bạn
An đúng hay
sai? Tại sao?

D

B

GIẢI
C

CD  BC ( gt )
  CD  ( ABC )
CD

BC
(
gt
)
BC  ( ABC )   CD  ( ABC )

CD  AB( gt ) 

A

d

P

a
D

B

d  ( P)
  d a
a  ( P) 

GIẢI
C

CD  BC ( gt )
  CD  ( ABC )
CD  AB( gt ) 
mà AC  ( ABC ) nên CD  AC

A

α

Tại sao

( ACD )  ( ABC )

a



c

b

a  ( ) 
  ( )  (  )
a  ( ) 

D

B

GIẢI
C

CD  BC ( gt )
  CD  ( ABC )
CD  AB ( gt ) 
mà CD  ( ACD) nên ( ACD )  ( ABC )

A

d

AB=BC=CD=a
Tính góc tạo bởi
ADvới mặt (BCD)

a

P

D

B



GIẢI
C

(d , ( P )) (d , a )
Với a là hình chiếu vuông
góc của d trên (P)

AB  ( BCD )  AB  BD
^

( AD, ( BCD )) ( AD, DB)  ADB
AB
2
tan D 


DB
2

^

D 350



Treân giao tuyeán c cuûa () vaø
( ) töø ñieåm I baát kì döïng
trong ) ñöôøng thaúng a  c
vaø döïng trong ( ) ñöôøng

•

β

thaúng b  c

(( ), (  )) ((a, b))

A

P

A

a

H

P

AH  ( P)  d ( A, ( P))  AH

Khoảng cách từ 1 điểm đến mặt phẳng

B

b

b  ( P); a  ( P)

AB  a
  d (a, b)  AB

AB  b

Khoảng cách giữa 2 đường chéo nhau

S

Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình
vuông cạnh a ,SA  (ABCD); SA=a . 2
CMR
a/ (SAC)  (ABCD) ; (SAC)  (SBD).
b/ Tính góc (SB,(ABCD));(SC,(ABCD))
c/ Tính khoảng cách:
SB và CD;
SB và AD;
SC và BD

A

D

B

C

Các em thảo luận
nhóm và tự làm bài

...
Trường THPT Mỹ Hội
Đông- Chợ Mới- AG
ÔN THI HKII
Q
P
Ôn tập môn Tóan Hình học lớp 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập môn Tóan Hình học lớp 11 - Người đăng: nhi72
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Ôn tập môn Tóan Hình học lớp 11 9 10 692