Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập môn Vật Lý lớp 9

Được đăng lên bởi tanvanquan-123
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 555 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ÔN TẬP VẬT LÝ 9
PHẦN LÝ THUYẾT
CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC
I- ĐỊNH LUẬT ÔM – ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN
1- Định luật Ôm: Cường độ dòng điện qua dây dẫn tỷ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây và tỷ
lệ nghịch với điện trở của dây
- Công thức:

I

U
R

Trong đó:

I:Cường độ dòng điện (A),

U Hiệu điện thế (V)
R Điện trở ()
- Ta có: 1A = 1000mA và 1mA = 10-3A
 Chú ý:
- Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai dầu dây dẫn là đường
thẳng đi qua gốc tọa độ (U = 0; I = 0)
- Với cùng một dây dẫn (cùng một điện trở) thì:

U1 R1

U2 R 2

2- Điện trở dây dẫn:
U
- Trị số R  I không đổi với một dây dẫn được gọi là điện trở của dây dẫn đó.
- Đơn vị: . 1M = 103k = 106
- Kí hiệu điện trở trong hình vẽ:
hoặc
(hay

)

 Chú ý:
- Điện trở của một dây dẫn là đại lượng đặc trưng cho tính cản trở dòng điện của dây dẫn đó.
- Điện trở của dây dẫn chỉ phụ thuộc vào bản thân dây dẫn.
II- ĐỊNH LUẬT ÔM CHO ĐOẠN MẠCH CÓ CÁC ĐIỆN TRỞ MẮC NỐI TIẾP
1/ Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc nối tiếp
- Cường độ dòng điện có giá trị như nhau tại mọi điểm:
I=I1=I2=…=In
- Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở thành phần:
U=U1+U2+…+Un
2/ Điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp
a- Điện trở tương đương (Rtđ) của một đoạn mạch là điện trở có thể thay thế cho các điện trở trong mạch,
sao cho giá trị của hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong mạch không thay đổi.
b- Điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp bằng tổng các điện trở hợp thành:
Rtđ=R1+R2+…+Rn
3/ Hệ quả:Trong đoạn mạch mắc nối tiếp (cùng I) hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tỷ lệ thuận với
điện trở điện trở đó
U1 R1

U2 R 2

III- ĐỊNH LUẬT ÔM CHO ĐOẠN MẠCH CÓ CÁC ĐIỆN TRỞ MẮC SONG SONG
1/ Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc song song
- Cường độ dòng điện trong mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện trong các mạch rẽ:
I=I1+I2+…+In
- Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch song song bằng hiệu điện thế hai đầu mỗi đoạn mạch rẽ.
1

ÔN TẬP VẬT LÝ 9
PHẦN LÝ THUYẾT
U=U1=U2=…=Un
2/ Điện trở tương đương của đoạn mạch song song
- Nghịch đảo điện trở tương đương của đoạn mạch song song bằng tổng các nghịch đảo điện trở các đoạn
mạch rẽ:
1
1
1
1
 
...
R td R1 R 2
Rn

3/ Hệ quả
- Mạch điện gồm hai điện trở mắc song thì:

R .R
R td  1 2
R1 R 2
I

R

- Cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở (cùng U) tỷ lệ nghịch với điện trở đó: I12  R12
IV- ĐIỆN TRỞ DÂY DẪN PHỤ THUỘC VÀO CÁC YẾU TỐ CỦA DÂY
Điện trở dây dẫ...
ÔN TẬP VẬT LÝ 9 PHẦN LÝ THUYẾT
CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC
I- ĐỊNH LUẬT ÔM – ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN
1- Định luật Ôm: Cường độ dòng điện qua dây dẫn tỷ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây và tỷ
lệ nghịch với điện trở của dây
- Công thức:
U
I
R
Trong đó: I:Cường độ dòng điện (A),
U Hiệu điện thế (V)
R Điện trở ()
- Ta có: 1A = 1000mA và 1mA = 10
-3
A
Chú ý:
- Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai dầu dây dẫn là đường
thẳng đi qua gốc tọa độ (U = 0; I = 0)
- Với cùng một dây dẫn (cùng một điện trở) thì:
U R
1 1
U R
2 2
2- Điện trở dây dẫn:
- Trị số
U
R
I
không đổi với một dây dẫn được gọi là điện trở của dây dẫn đó.
- Đơn vị: . 1M = 10
3
k = 10
6
- Kí hiệu điện trở trong hình vẽ: hoặc (hay )
Chú ý:
- Điện trở của một dây dẫn là đại lượng đặc trưng cho tính cản trở dòng điện của dây dẫn đó.
- Điện trở của dây dẫn chỉ phụ thuộc vào bản thân dây dẫn.
II- ĐỊNH LUẬT ÔM CHO ĐOẠN MẠCH CÓ CÁC ĐIỆN TRỞ MẮC NỐI TIẾP
1/ Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc nối tiếp
- Cường độ dòng điện có giá trị như nhau tại mọi điểm:
I=I
1
=I
2
=…=I
n
- Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở thành phần:
U=U
1
+U
2
+…+U
n
2/ Điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp
a- Điện trở tương đương (R
) của một đoạn mạch điện trở có thể thay thế cho các điện trở trong mạch,
sao cho giá trị của hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong mạch không thay đổi.
b- Điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp bằng tổng các điện trở hợp thành:
R
=R
1
+R
2
+…+Rn
3/ Hệ quả:Trong đoạn mạch mắc nối tiếp (cùng I) hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tỷ lệ thuận với
điện trở điện trở đó
U R
1 1
U R
2 2
III- ĐỊNH LUẬT ÔM CHO ĐOẠN MẠCH CÓ CÁC ĐIỆN TRỞ MẮC SONG SONG
1/ Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc song song
- Cường độ dòng điện trong mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện trong các mạch rẽ:
I=I
1
+I
2
+…+I
n
- Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch song song bằng hiệu điện thế hai đầu mỗi đoạn mạch rẽ.
1
Ôn tập môn Vật Lý lớp 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập môn Vật Lý lớp 9 - Người đăng: tanvanquan-123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Ôn tập môn Vật Lý lớp 9 9 10 0