Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập: Sự điện li – axit – bazơ - pH

Được đăng lên bởi Vũ Bảo
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1157 lần   |   Lượt tải: 0 lần
0905998665
Ôn tập: Sự điện li – axit – bazơ - pH


Bài 3. Một dung dịch chứa a mol Na+, b mol Ca2+, c mol HCO 3 và d mol Cl- .
Lập biểu thức liên hệ giữa a, b, c, d và công thức tổng khối lượng muối trong dung dịch.
Bài 4. Một dung dịch có chứa 2 loại cation Fe2+ (0,1 mol) và Al3+(0,2 mol) cùng 2 loại anion là Cl-(x mol) và SO 24  (y
mol). Tính x, y . Biết rằng khi cô cạn dung dịch và làm khan thu được 46,9 gam chất rắn.
Bài 8. Tính thể tích dung dịch H2SO4 0,5M cần dùng để trung hoà hết 200 ml dung dịch X chứa Ba(OH)2 0,5M và
NaOH 1M. (Coi Ba(OH)2 điện li hoàn toàn cả hai nấc).
Bài 9. Cho 400 ml dung dịch A gồm HCl 0,05M và H2SO4 0,025M tác dụng với 0,6 lít dd KOH 0,05M thu được dung
dịch B. Xác định pH của dd B.
(ĐS: pH = 2).
Bài 10. Cho 40 ml dung dịch H2SO4 0,375M vào 160 ml dung dịch chứa đồng thời NaOH 0,16M và KOH 0,04M thu
được dd X.
a) Tính pH của dung dịch X. (Coi H2SO4 phân li hoàn toàn ở 2 nấc).
(ĐS: pH = 12)
b) Nếu cô cạn dd X thì thu được bao nhiêu gam chất rắn khan.
Bài 11. Trộn 100 ml dd X gồm NaOH 0,04M và KOH 0,06M với 200 ml dd Y chứa H 2SO4 0,05M và HCl 0,1M thu
được dd Z. Xác định pH của dd Z.
a) Để trung hòa hết dd Z cần dùng hết bao nhiêu ml dd X chứa NaOH 0,1M và Ba(OH) 2 0,2M.
Bài 12. Cho 400 ml dd A chứa H2SO4 0,05M và HNO3 0,1M tác dụng với 600 ml dd B gồm NaOH 0,1M và KOH
0,05M thu được dd Z.
a) Xác định pH của dd Z.
b) Để trung hòa hết dd Z ở trên thì cần dùng hết bao nhiêu ml dd H2SO4 2M.
Bài 13. Trộn 250 ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,08 mol/l và H2SO4 0,01 mol/l với 250 ml dung dịch Ba(OH)2 có nồng độ
x mol/l thu được m gam kết tủa và 500 ml dung dịch có pH = 12. Hãy tính m và x. Coi Ba(OH) 2 điện li hoàn toàn cả
hai nấc.
Bài 14. Trộn 300 ml dung dịch có chứa NaOH 0,1mol/l và Ba(OH) 2 0,025 mol/l với 200 ml dung dịch H2SO4 nồng độ
x mol/l, thu được m gam kết tủa và 500 ml dung dịch có pH = 2. Hãy tính m và x. Coi Ba(OH) 2 và H2SO4 phân li hoàn
toàn ở 2 nấc.
Bài 15. X là dung dịch H2SO4 0,02M, Y là dung dịch NaOH 0,035M. Hỏi phải trộn 2 dung dịch này theo tỉ lệ nào về
thể tích để được dd Z có pH = 2.
(ĐS: VX : VY = 3 : 2)
Bài 16. Cho V1 lít dd HCl có pH = 5 vào V2 lít dd KOH có pH =9, xác định tỉ lệ V1 : V2 để thu được dd có pH = 8.
(ĐS: V1 : V2 = 9 : 11)
Bài 63. Trộn 3 dung dịch H2SO4 0,1M ; HNO3 0,2M ; HCl 0,3M với thể tích bằng nhau thu được dung dịch A . Lấy
300 ml dung dịch A tác dụng với dung dịch B gồm NaOH 0,2M và Ba(OH) 2 0,1M . Tính thể tích dung dịch B cần dùng
để sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch có pH = ...
0905998665
Ôn tập: Sự điện li – axit – bazơ - pH
Bài 3. Một dung dịch chứa a mol Na
+
, b mol Ca
2+
, c mol HCO
3
và d mol Cl
-
.
Lập biểu thức liên hệ giữa a, b, c, d và công thức tổng khối lượng muối trong dung dịch.
Bài 4. Một dung dịch có chứa 2 loại cation Fe
2+
(0,1 mol) và Al
3+
(0,2 mol) cùng 2 loại anion là Cl
-
(x mol) và SO
2
4
(y
mol). Tính x, y . Biết rằng khi cô cạn dung dịch và làm khan thu được 46,9 gam chất rắn.
Bài 8. Tính thể tích dung dịch H
2
SO
4
0,5M cần dùng để trung hoà hết 200 ml dung dịch X chứa Ba(OH)
2
0,5M và
NaOH 1M. (Coi Ba(OH)
2
điện li hoàn toàn cả hai nấc).
Bài 9. Cho 400 ml dung dịch A gồm HCl 0,05M và H
2
SO
4
0,025M tác dụng với 0,6 lít dd KOH 0,05M thu được dung
dịch B. Xác định pH của dd B. (ĐS: pH = 2).
Bài 10. Cho 40 ml dung dịch H
2
SO
4
0,375M vào 160 ml dung dịch chứa đồng thời NaOH 0,16M và KOH 0,04M thu
được dd X.
a) Tính pH của dung dịch X. (Coi H
2
SO
4
phân li hoàn toàn ở 2 nấc). (ĐS: pH = 12)
b) Nếu cô cạn dd X thì thu được bao nhiêu gam chất rắn khan.
Bài 11. Trộn 100 ml dd X gồm NaOH 0,04M và KOH 0,06M với 200 ml dd Y chứa H
2
SO
4
0,05M và HCl 0,1M thu
được dd Z. Xác định pH của dd Z.
a) Để trung hòa hết dd Z cần dùng hết bao nhiêu ml dd X chứa NaOH 0,1M và Ba(OH)
2
0,2M.
Bài 12. Cho 400 ml dd A chứa H
2
SO
4
0,05M và HNO
3
0,1M tác dụng với 600 ml dd B gồm NaOH 0,1M và KOH
0,05M thu được dd Z.
a) Xác định pH của dd Z.
b) Để trung hòa hết dd Z ở trên thì cần dùng hết bao nhiêu ml dd H
2
SO
4
2M.
Bài 13. Trộn 250 ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,08 mol/l và H
2
SO
4
0,01 mol/l với 250 ml dung dịch Ba(OH)
2
có nồng độ
x mol/l thu được m gam kết tủa và 500 ml dung dịch có pH = 12. Hãy tính m và x. Coi Ba(OH)
2
điện li hoàn toàn cả
hai nấc.
Bài 14. Trộn 300 ml dung dịch có chứa NaOH 0,1mol/l và Ba(OH)
2
0,025 mol/l với 200 ml dung dịch H
2
SO
4
nồng độ
x mol/l, thu được m gam kết tủa và 500 ml dung dịch có pH = 2. Hãy tính m và x. Coi Ba(OH)
2
và H
2
SO
4
phân li hoàn
toàn ở 2 nấc.
Bài 15. X là dung dịch H
2
SO
4
0,02M, Y là dung dịch NaOH 0,035M. Hỏi phải trộn 2 dung dịch này theo tỉ lệ nào về
thể tích để được dd Z có pH = 2. (ĐS: V
X
: V
Y
= 3 : 2)
Bài 16. Cho V
1
lít dd HCl có pH = 5 vào V
2
lít dd KOH có pH =9, xác định tỉ lệ V
1
: V
2
để thu được dd có pH = 8.
(ĐS: V
1
: V
2
= 9 : 11)
Bài 63. Trộn 3 dung dịch H
2
SO
4
0,1M ; HNO
3
0,2M ; HCl 0,3M với thể tích bằng nhau thu được dung dịch A . Lấy
300 ml dung dịch A tác dụng với dung dịch B gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)
2
0,1M . Tính thể tích dung dịch B cần dùng
để sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch có pH = 1.
Bài 65.a) Tính thể tích dung dịch NaOH 0,01M cần để trung hoà 200 ml dung dịch H
2
SO
4
có pH = 3 . Coi H
2
SO
4
phân
li hoàn toàn ở 2 nấc.
Bài 66.a) Tính pH của dung dịch thu được khi hoà tan 0,4 gam NaOH vào 100 ml dung dịch Ba(OH)
2
0,05M. Coi
Ba(OH)
2
điện li hoàn toàn cả hai nấc.
b) Tính thể tích dung dịch HCl 0,1M cần để trung hoà 200 ml dung dịch Ba(OH)
2
có pH = 13. Coi Ba(OH)
2
điện
li hoàn toàn cả hai nấc.
Bài 67.a) Tính pH của dung dịch thu được khi cho một lít dung dịch H
2
SO
4
0,005M tác dụng với 4 lít dung dịch NaOH
0,005M.
Trộn 300 ml dung dịch HCl 0,05M với 200 ml dung dịch Ba(OH)
2
a mol/l được 500 ml dung dịch có pH = 12. Tính a .
Coi Ba(OH)
2
điện li hoàn toàn cả hai nấc.
Minh họa 1. Trộn 40 ml dung dịch H
2
SO
4
0,25M với 60 ml dung dịch NaOH 0,5M . Tính pH của dung dịch
thu được . Đ/S 13
Minh họa 2:(ĐHKB 09) Trộn 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm H
2
SO
4
0,05M và HCl 0,1M với 100 ml dung
dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)
2
0,1M , thu được dung dịch X . Dung dịch X có pH là :
A. 13 B. 1,2 C. 1 D. 12,8
Minh họa 3: (ĐHKA 08) Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01M với V ml dung dịch HCl 0,03M được 2V
ml dung dịch Y . Dung dịch Y có pH là :
A. 4 B. 3 C. 2 D. 1
Ôn tập: Sự điện li – axit – bazơ - pH - Trang 2
Ôn tập: Sự điện li – axit – bazơ - pH - Người đăng: Vũ Bảo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Ôn tập: Sự điện li – axit – bazơ - pH 9 10 922