Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập thi giữa học kỳ môn Vật Lý A1

Được đăng lên bởi Too Nga
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 152 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÔN TẬP THI GIỮA HỌC KỲ 2009-10
Môn học: Vật lý A1
Các câu hỏi dưới đây được tích hợp từ nhiều nguồn. Nhiều câu chưa được kiểm tra nên có thể có
những câu chưa chính xác. SV chỉ nên tham khảo để biết dạng và kiểm tra kiến thức đã học.
Chúc các em ôn tập tốt, nắm vững kiến thức để có thể làm bài thi tốt. HQLinh.
Font chữ: VNI-Times (Code VNI), Times New Roman (Code UNICODE)
Caâu 1: Choïn phaùt bieåu ÑUÙNG:
A. Vectô vaän toác laø ñaïo haøm cuûa quaõng ñöôøng maø chaát ñieåm ñi ñöôïc.
B. Vectô gia toác bieåu thò söï thay ñoåi nhanh chaäm cuûa chuyeån ñoäng.
C. Vectô gia toác coù giaù trò baèng ñaïo haøm cuûa ñoä lôùn vaän toác nhaân vôùi vectô ñôn vò tieáp tuyeán vôùi quyõ ñaïo.
D. Vectô gia toác tieáp tuyeán coù phöông tieáp tuyeán vôùi quyõ ñaïo vaø chieàu phuï thuoäc vaøo söï thay ñoåi ñoä lôùn
vaän toác.
Caâu 2: Trong thang maùy chuyeån ñoäng ñi leân chaäm daàn ñeàu trong troïng tröôøng, troïng löôïng cuûa vaät seõ:
A. Giaûm ñi.
B. Taêng leân. C. Khoâng ñoåi.
D. Khoâng keát luaän ñöôïc.
Caâu 3: Coâng cuûa löïc theá:


A. Luoân luoân baèng khoâng vì löïc F thaúng goùc vôùi veùctô ñoä dòch chuyeån ds .
B. Doïc theo moät quyõ ñaïo kín luoân luoân baèng khoâng
C. Phuï thuoäc vaøo quyõ ñaïo cuõng nhö ñieåm ñaàu vaø ñieåm cuoái cuûa noù.
D. Laø ñaïi löôïng khoâng ñoåi vì löïc theá khoâng phuï thuoäc vaøo quyõ ñaïo.
Caâu 4: Goïi g0 laø gia toác troïng tröôøng treân maët ñaát, R laø baùn kính traùi ñaát. Vaäy gia toác troïng tröôøng ôû ñoä cao
h (h<<R) seõ ñöôïc tính baèng bieåu thöùc:
A. g = g0
B. g = g0(1–h/R)
C. g = g0(1–2h/R)
D. g = g0R/(R+h)
Caâu 5: Moät ngöôøi ngoài treân toa xe chuyeån ñoäng thaúng ñeàu veà phía tröôùc treân ñöôøng ngang , thaáy vaät rôi töø
traàn toa xe theo phöông thaúng ñöùng. Cuøng luùc ñoù, ngöôøi ñöùng treân maët ñaát seõ thaáy vaät rôi :
ATheo ñöôøng Parabol veà phía tröôùc
BTheo ñöôøng thaúng xieân veà phía sau
CTheo ñöôøng Parabol veà phía sau
DTheo ñöôøng thaúng ñöùng
Caâu 6: ÔÛ ñaàu moät sôïi daây OA daøi l coù treo moät vaät naëng . Taïi ñieåm thaáp nhaát A phaûi truyeàn cho vaät moät
vaän toác nhoû nhaát ñeå vaät coù theå quay troøn trong maët phaúng thaúng ñöùng . Vaän toác ñoù laø :
A. 5 g l
B. g l C. 2 g l
D. 2 5 g l
Caâu 7: Neáu ñoäng löôïng ñöôïc baûo toaøn trong va chaïm baát kyø thì ñoäng naêng:
A. Cuõng ñöôïc baûo toaøn
B. Baûo toaøn trong tröôøng löïc theá
C. Baûo toaøn trong tröôøng hôïp khoâng coù löïc phi theá
D. Baûo toaøn trong va chaïm ñaøn hoài
Caâu 8: Ñoä lôùn vaän toác ban ñaàu cuûa moät vaät bò neùm leân tö...
ÔN TẬP THI GIỮA HỌC KỲ 2009-10
Môn học: Vật lý A1
Các câu hỏi dưới đây được tích hợp từ nhiều nguồn. Nhiều câu chưa được kiểm tra nên có thể có
những câu chưa chính xác. SV chỉ nên tham khảo để biết dạng và kiểm tra kiến thức đã học.
Chúc các em ôn tập tốt, nắm vững kiến thức để có thể làm bài thi tốt. HQLinh.
Font chữ: VNI-Times (Code VNI), Times New Roman (Code UNICODE)
Caâu 1: Choïn phaùt bieåu ÑUÙNG:
A. Vectô vaän toác laø ñaïo haøm cuûa quaõng ñöôøng maø chaát ñieåm ñi ñöôïc.
B. Vectô gia toác bieåu thò söï thay ñoåi nhanh chaäm cuûa chuyeån ñoäng.
C. Vectô gia toác coù giaù trò baèng ñaïo haøm cuûa ñoä lôùn vaän toác nhaân vôùi vectô ñôn vò tieáp tuyeán vôùi quyõ ñaïo.
D. Vectô gia toác tieáp tuyeán coù phöông tieáp tuyeán vôùi qu ñaïo vaø chieàu ph thuoäc vaøo söï thay ñoåi ñ ùn
vaän toác.
Caâu 2: Trong thang maùy chuyeån ñoäng ñi leân chaäm daàn ñeàu trong troïng tröôøng, troïng löôïng cuûa vaät seõ:
A. Giaûm ñi. B. Taêng leân. C. Khoâng ñoåi.
D. Khoâng keát luaän ñöôïc.
Caâu 3: Coâng cuûa löïc theá:
A. Luoân luoân baèng khoâng vì löïc
F
thaúng goùc vôùi veùctô ñoä dòch chuyeån
sd
.
B. Doïc theo moät quyõ ñaïo kín luoân luoân baèng khoâng
C. Phuï thuoäc vaøo quyõ ñaïo cuõng nhö ñieåm ñaàu vaø ñieåm cuoái cuûa noù.
D. Laø ñaïi löôïng khoâng ñoåi vì löïc theá khoâng phuï thuoäc vaøo quyõ ñaïo.
Caâu 4: Goïi g
0
laø gia toác troïng tröôøng treân maët ñaát, R laø baùn kính traùi ñaát. Vaäy gia toác troïng tröôøng ôû ñoä cao
h (h<<R) seõ ñöôïc tính baèng bieåu thöùc:
A. g = g
0
B. g = g
0
(1–h/R)
C. g = g
0
(1–2h/R) D. g = g
0
R/(R+h)
Caâu 5: Moät ngöôøi ngoài treân toa xe chuyeån ñoäng thaúng ñeàu veà phía tröôùc treân ñöôøng ngang , thaáy vaät i töø
traàn toa xe theo phöông thaúng ñöùng. Cuøng luùc ñoù, ngöôøi ñöùng treân maët ñaát seõ thaáy vaät rôi :
A - Theo ñöôøng Parabol veà phía tröôùc
B - Theo ñöôøng thaúng xieân veà phía sau
C - Theo ñöôøng Parabol veà phía sau
D - Theo ñöôøng thaúng ñöùng
Caâu 6: ÔÛ ñaàu moät sôïi daây OA daøi l coù treo moät vaät naëng . Taïi ñieåm thaáp nhaát A phaûi truyeàn cho vaät moät
vaän toác nhoû nhaát ñeå vaät coù theå quay troøn trong maët phaúng thaúng ñöùng . Vaän toác ñoù laø :
A.
l g 5
B.
l g
C. 2
l g
D. 2
l g 5
Caâu 7: Neáu ñoäng löôïng ñöôïc baûo toaøn trong va chaïm baát kyø thì ñoäng naêng:
A. Cuõng ñöôïc baûo toaøn
B. Baûo toaøn trong tröôøng löïc theá
C. Baûo toaøn trong tröôøng hôïp khoâng coù löïc phi theá
D. Baûo toaøn trong va chaïm ñaøn hoài
Caâu 8: Ñoä lôùn vaän toác ban ñaàu cuûa moät vaät bò neùm leân töø maët ñaát trong troïng tröôøng coù giaù trò gaáp ñoâi ñoä
lôùn vaän toác taïi ñoä cao cöïc ñaïi. Xaùc ñònh goùc neùm hôïp bôûi höôùng vaän toác ban ñaàu vaø maët ñaát naèm ngang.
A. 30
0
B. 60
0
C. 45
0
D. 50
0
Ôn tập thi giữa học kỳ môn Vật Lý A1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập thi giữa học kỳ môn Vật Lý A1 - Người đăng: Too Nga
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Ôn tập thi giữa học kỳ môn Vật Lý A1 9 10 987