Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập thi TDPT

Được đăng lên bởi anhdao251093-gmail-com
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1068 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Híng dÉn tù häc m«n Tr¾c ®Þa c¬ së vµ Tr¾c ®Þa má
Ch¬ng 1- Nh÷ng kh¸i niÖm c¬ së
1.1- C¸c hÖ to¹ ®é thêng dïng trong tr¾c ®Þa:
1. HÖ to¹ ®é ®Þa lý: + kh¸i niÖm kinh, vÜ tuyÕn; gèc to¹ ®é ®Þa lý ϕ
0
, λ
0
+ §é kinh- ϕ, 0
0
ϕ 180
0
§«ng (hoÆc T©y);
+ §é vÜ- λ, 0
0
λ 90
0
B¾c (hoÆc Nam).
2. HÖ to¹ ®é ph¼ng Gauss- Kruger (x, y):
- Chia mói, ph¬ng ph¸p chiÕu
- ®Æc ®iÓm mói chiÕu
- ChuyÓn ®æi trôc
3. HÖ ®é cao:+ MÆt thuû chuÈn gèc
+ §é cao tuyÖt ®èi- H
+ §é cao t¬ng ®èi- h
1.2- Kh¸i niÖm vÒ b¶n ®å, mÆt c¾t, tû lÖ b¶n ®å
1.3- BiÓu diÔn ®Þa h×nh b»ng ph¬ng ph¸p ®êng ®ång møc:
+ §Þnh nghÜa ®êng ®ång møc
+ C¸c tÝnh chÊt cña ®êng ®ång møc
1.4- §Þnh híng ®êng th¼ng
1- Gãc ph¬ng vÞ - α 0
0
α 360
0
2- Gãc hai ph¬ng - R 0
0
R 90
0
Ch¬ng 2- Sai sè trong ®o ®¹c tr¾c ®Þa
2.1. Kh¸i niÖm vÒ sai sè
+ §Þnh nghÜa: lµ ®é lÖch gi÷a kÕt qu¶ ®o ®îc víi gi¸ trÞ ®Ých thùc cña
®¹i lîng ®o, = L
i
- X
0
+ Nguyªn nh©n g©y ra sai sè: do con ngêi, do thiÕt bÞ ®o vµ do ¶nh h-
ëng cña m«i trêng.
+ Ph©n lo¹i c¸c nguån sai sè: sai sè th«, sai sè hÖ thèng, sai sè ngÉu
nhiªn.
+ §Æc ®iÓm cña c¸c lo¹i sai sè
2.2. C¸c ®Æc tÝnh c¬ b¶n cña sai sè ngÉu nhiªn
+
i
ε
+ P(-
i
) = P(+
i
)
+
i
0 P(+) 1
+
0lim
1
=
n
n
i
i
n
2.3. C¸c tiªu chuÈn ®Ó ®¸nh gi¸ ®é chÝnh x¸c kÕt qu¶ ®o
+ Sai sè trung b×nh céng θ,
n
i
n
i
=
=1
θ
1
Ôn tập thi TDPT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập thi TDPT - Người đăng: anhdao251093-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Ôn tập thi TDPT 9 10 684