Ktl-icon-tai-lieu

ôn tập toán 4 học kì 1

Được đăng lên bởi Hamin.tlu@gmail.com
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 632 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Prepared by: Hà Min
Ôn tập toán kì 1
Bài 1 : Điền dấu ( < ; > ; = ) thích hợp vào chỗ chấm
23476 .......32467
34890 .........34890
5688 ..........45388
12083 ..........1208
9087............8907
93021...........9999
Bài 2 : Một nhà máy trong 4 ngày sản xuất được 680 ti vi. Hỏi trong 7 ngày nhà máy đó sản xuất được bao
nhiêu chiếc ti vi, biết số ti vi mỗi ngày sản xuất như nhau .
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Bài 3: Số ba mươi nghìn không trăm linh bảy viết là :
A. 300 007
B. 30 007
C. 3 007
Bài 4 : Số lớn nhất gồm 5 chữ số khác nhau là :
A. 99 999
B. 98756
C. 98765
Bài 5 : Viết các số sau :
a. Mười lăm nghìn
c. Bốn triệu

D . 30 070
D. 99 995

b. Bảy trăm năm mươi
d. Một nghìn bốn trăm linh năm

Bài 6 : trong các số sau 67382; 37682; 62837; 62783; 286730 thì số nào lớn nhất là :
A. 67382
B. 62837
C. 286730
D. 62783
Bài 7 : Số liền sau số 999 999 là :
A. 1 triệu
B. 10 triệu

C. 1 tỉ

D. 100 triệu

Bài 8 : Viết số gồm : 7 triệu, 7 trăm triệu, 7 nghìn, 7 đơn vị .............................................................
Bài 9: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
a. 675; 676; ..... ; ......;.......;........;681. b. 100;.......;.........;........; 108; 110.
Bài 10 : Viết số gồm :
a. 2 trăm nghìn, 5 trăm, 3 chục, 9 đơn vị .
b. 5 nghìn, 8 chục, 3 đơn vị .
c. 9 trăm nghìn, 4nghìn, 6 trăm 3 chục .
Bài 11 : Dãy số tự nhiên là :
A. 1,2,3,4,5,...
B. 0,1,2,3,4,5,......
C. 0,1,2,3,4,5.
D. 0,1,3,4,5,....
Bài 12 : Tìm x với : x là số tròn chục, 91> x > 68
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Bài 13: Viết số thích hợp vào chỗ chấm .
a. 50 dag = ........hg
4 kg 300g = ..........g
b. 4 tấn 3 kg = ........kg
5 tạ 7 kg = .........kg
c. 82 giây = .........phút ........giây
1005 g = ........kg .....g
Bài 14 : 152 phút = .......giờ ......phút . Số cần điền là :
A. 15 giờ 2 phút
B. 1 giờ 5...
Prepared by: Hà Min
Ôn tập toán kì 1
Bài 1 : Điền dấu ( < ; > ; = ) thích hợp vào chỗ chấm
23476 .......32467 34890 .........34890
5688 ..........45388 12083 ..........1208
9087............8907 93021...........9999
Bài 2 : Một nhà máy trong 4 ngày sản xuất được 680 ti vi. Hỏi trong 7 ngày nhà máy đó sản xuất được bao
nhiêu chiếc ti vi, biết số ti vi mỗi ngày sản xuất như nhau .
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Bài 3: Số ba mươi nghìn không trăm linh bảy viết là :
A. 300 007 B. 30 007 C. 3 007 D . 30 070
Bài 4 : Số lớn nhất gồm 5 chữ số khác nhau là :
A. 99 999 B. 98756 C. 98765 D. 99 995
Bài 5 : Viết các số sau :
a. Mười lăm nghìn b. Bảy trăm năm mươi
c. Bốn triệu d. Một nghìn bốn trăm linh năm
Bài 6 : trong các số sau 67382; 37682; 62837; 62783; 286730 thì số nào lớn nhất là :
A. 67382 B. 62837 C. 286730 D. 62783
Bài 7 : Số liền sau số 999 999 là :
A. 1 triệu B. 10 triệu C. 1 tỉ D. 100 triệu
Bài 8 : Viết số gồm : 7 triệu, 7 trăm triệu, 7 nghìn, 7 đơn vị .............................................................
Bài 9: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
a. 675; 676; ..... ; ......;.......;........;681. b. 100;.......;.........;........; 108; 110.
Bài 10 : Viết số gồm :
a. 2 trăm nghìn, 5 trăm, 3 chục, 9 đơn vị .
b. 5 nghìn, 8 chục, 3 đơn vị .
c. 9 trăm nghìn, 4nghìn, 6 trăm 3 chục .
Bài 11 : Dãy số tự nhiên là :
A. 1,2,3,4,5,...
B. 0,1,2,3,4,5,......
C. 0,1,2,3,4,5.
D. 0,1,3,4,5,....
Bài 12 : Tìm x với : x là số tròn chục, 91> x > 68
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Bài 13: Viết số thích hợp vào chỗ chấm .
a. 50 dag = ........hg 4 kg 300g = ..........g
b. 4 tấn 3 kg = ........kg 5 tạ 7 kg = .........kg
c. 82 giây = .........phút ........giây 1005 g = ........kg .....g
Bài 14 : 152 phút = .......giờ ......phút . Số cần điền là :
A. 15 giờ 2 phút B. 1 giờ 52 phút C. 2 giờ 32 phút D. 1 giờ 32 phút
ôn tập toán 4 học kì 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ôn tập toán 4 học kì 1 - Người đăng: Hamin.tlu@gmail.com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
ôn tập toán 4 học kì 1 9 10 927