Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập Toán Bất đẳng thức - Bất phương trình

Được đăng lên bởi Dưa Muối
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 320 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tuần: 26
Tiết: 48
CHƯƠNG IV:

Ngày soạn: 05/03/2015
Ngày dạy: 07/03/2015

BẤT ĐẲNG THỨC – BẤT PHƯƠNG TRÌNH

ÔN TẬP CHƯƠNG IV
I. Mục tiêu:
1. Về kiến thức:
- Nhận biết được một số dạng cơ bản của bất phương trình chứa căn, bất phương trình
chứa dấu giá trị tuyệt đối.
- Vận dụng được phương pháp giải để giải bất phương tình chứa căn, bất phương trình
chứa dấu giá trị tuyệt đối.
- Liên hệ giữa định lí dấu tam thức bậc hai, phương pháp giải bất phương tình bậc hai
một ẩn để giải bất phương trình chứa căn, bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối.
2. Về kĩ năng:
- Biết cách giải bất phương trình chứa căn, bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối.
3. Về thái độ:
- Tích cực, chủ động, tự giác trong học tập.
II. Chuẩn bị:
GV: SGK, giáo án, phấn màu.
HS: Ôn lại các kiến thức của chương.
III. Tiến trình dạy học:
1.Ổn định lớp: (1 phút)
2.Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra trong quá trình dạy học.
3.Bài mới:
Hoạt động 1: Bất phương trình chứa căn
Hoạt động của
Hoạt động của học sinh
giáo viên
- GV: Chúng ta đã biết
- Chú ý lắng nghe, ghi chép bài
phương pháp giải bpt bậc đầy đủ.
2, bpt tích, thương. Hôm
nay, chúng ta tiếp tục làm
quen với 2 dạng bất
phương trình mới là bpt
chứa căn và bpt chứa dấu
GTTĐ.
- Đưa định nghĩa bpt chứa
căn
- Vậy để giải bất phương
trình chứa căn ta phải làm
như thế nào?
- Ta xét dạng thứ nhất:

Nội dung ghi bảng
I.Lý thuyết
1. Bất phương trình chứa căn
a/ Dạng: √ A <B ( hoặc

√ A >B hoặc √ A ≤ B hoặc
√ A ≥ B ). Trong đó, A,B là
những biểu thức của cùng biến x.
2
VD1: √ x +2 x+3<2 (1)
b/ Phương pháp giải:
1.

√ A <B 

{

A≥0
B>0
A ≤ B2

√ A <B

√ A ≤ B thì lấy B ≥ 0

(Nếu
)

VD2: Xét VD1:
x 2 +2 x+3 ≥ 0
3>0
(1) 
2
x +2 x +3<4


- Ta xét dạng thứ 2:
√ A >B
- Có mấy trường hợp có
thế xảy ra với B? Có thể
bình phương hai vế ngay
như dạng 1 không?
-Nếu B<0 thì điều gì xảy
ra?

-HS: Có 2 TH là B< 0 và
B≥0

{
{

x∈R
x∈R
x 2 +2 x−1<0

 −1−√ 2< x <−1+ √ 2
KL: Vậy….
2. √ A >B (*)

- Thì bpt luôn đúng vì căn bậc
hai luôn không âm.
- Bình phương 2 vế như dạng 1

TH1: (*)

TH2: (*) 

- TH còn lại theo em sẽ
làm như thế nào?

( Nếu

{AB<≥ 00

{

A≥0
B≥0
A >B 2

√ A ≥ B thì lấy B ≤ 0 )

VD3: Giải bpt:
√ x2 +2 x+3> 2 x−1 (2)
TH1: (2) 



-HS1:

-GV yêu cầu cả lớp làm
bài và mời 2 HS lên bảng.

(1)

{

2 x 2−3 x +2≥ 0
x−2 ≥0
2
2 x −3 x+ 2≤ ( x−2 )2

{

x ∈R
1
x<
2

TH2: (2) 



{

{

x 2 +2 x+3 ≥ 0
2 x−1<0
x<



{

1
2

x 2+ 2 x +3 ≥0
2 x−1≥ 0
2
2
x +2 x+3> ( 2 x−1 )

x∈ R
1
x≥
2
2
3 x −6 x−2<0



{

x∈R
x≥2
2
x + x−2 ≤ 0

{

x ≥2
 −2 ≤ x ≤1  ...
Tuần: 26 Ngày soạn: 05/03/2015
Tiết: 48 Ngày dạy: 07/03/2015
CHƯƠNG IV: BẤT ĐẲNG THỨC – BẤT PHƯƠNG TRÌNH
ÔN TẬP CHƯƠNG IV
I. Mục tiêu:
1. Về kiến thức:
- Nhận biết được một số dạng bản của bất phương trình chứa căn, bất phương trình
chứa dấu giá trị tuyệt đối.
- Vận dụng được phương pháp giải để giải bất phương tình chứa căn, bất phương trình
chứa dấu giá trị tuyệt đối.
- Liên hệ giữa định dấu tam thức bậc hai, phương pháp giải bất phương nh bậc hai
một ẩn để giải bất phương trình chứa căn, bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối.
2. Về kĩ năng:
- Biết cách giải bất phương trình chứa căn, bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối.
3. Về thái độ:
- Tích cực, chủ động, tự giác trong học tập.
II. Chuẩn bị:
- GV: SGK, giáo án, phấn màu.
- HS: Ôn lại các kiến thức của chương.
III. Tiến trình dạy học:
1.Ổn định lớp: (1 phút)
2.Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra trong quá trình dạy học.
3.Bài mới:
Hoạt động 1: Bất phương trình chứa căn
Hoạt động của
giáo viên
Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng
- GV: Chúng ta đã biết
phương pháp giải bpt bậc
2, bpt tích, thương. Hôm
nay, chúng ta tiếp tục làm
quen với 2 dạng bất
phương trình mới là bpt
chứa căn và bpt chứa dấu
GTTĐ.
- Đưa định nghĩa bpt chứa
căn
- Vậy để giải bất phương
trình chứa căn ta phải làm
như thế nào?
- Ta xét dạng thứ nhất:
- Chú ý lắng nghe, ghi chép bài
đầy đủ.
I.Lý thuyết
1. Bất phương trình chứa căn
a/ Dạng:
A <B
( hoặc
A >B
hoặc
A B
hoặc
A B
). Trong đó, A,B là
những biểu thức của cùng biến x.
VD1:
x
2
+2 x+3<2
(1)
b/ Phương pháp giải:
1.
A <B
{
A 0
B>0
A B
2
Ôn tập Toán Bất đẳng thức - Bất phương trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập Toán Bất đẳng thức - Bất phương trình - Người đăng: Dưa Muối
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Ôn tập Toán Bất đẳng thức - Bất phương trình 9 10 296