Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập tóm tắt chương trình thi ĐH môn Toán

Được đăng lên bởi thhuytien25
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 305 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ôn tập tóm tắt chương trình
thi đại học môn Toán

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

Lap mang FPT Ha Noi 0988188614
Yahoo: salepro_fpt
Website: lapmang-fpt-hanoi.divivu.com

PHAÀN MOÄT: OÂN TAÄP TOÙM TAÉT CHÖÔNG TRÌNH THI ÑAÏI HOÏC MOÂN TOAÙN

I- GIAÛI TÍCH TOÅ HÔÏP

1. Giai thöøa :

2.

3.

4.
5.
6.

7.

n! = 1.2...n
0! = 1
n! /(n – k)! = (n – k + 1).(n – k + 2) ... n
Nguyeân taéc coäng : Tröôøng hôïp 1 coù m caùch choïn, tröôøng hôïp 2 coù n caùch choïn;
moãi caùch choïn ñeàu thuoäc ñuùng moät tröôøng hôïp. Khi ñoù, toång soá caùch choïn laø :
m + n.
Nguyeân taéc nhaân : Hieän töôïng 1 coù m caùch choïn, moãi caùch choïn naøy laïi coù n
caùch choïn hieän töôïng 2. Khi ñoù, toång soá caùch choïn lieân tieáp hai hieän töôïng laø :
m x n.
Hoaùn vò : Coù n vaät khaùc nhau, xeáp vaøo n choã khaùc nhau. Soá caùch xeáp : Pn = n !.
n!
Toå hôïp : Coù n vaät khaùc nhau, choïn ra k vaät. Soá caùch choïn : C nk =
k!(n − k )!
Chænh hôïp : Coù n vaät khaùc nhau. Choïn ra k vaät, xeáp vaøo k choã khaùc nhau soá
n!
caùch : A nk =
, A nk = C nk .Pk
(n − k)!
Chænh hôïp = toå hôïp roài hoaùn vò
Tam giaùc Pascal :
C00
1
1
1
1
1

1
2
3
4

1
3
6

1
4

C10
C20
C30
C04

1

C11
C12
C13
C14

C22
C32
C24

C33
C34

C44

Tính chaát :
C 0n = C nn = 1, C nk = C nn− k
C nk −1 + C nk = C nk+1

8. Nhò thöùc Newton :
* (a + b)n = C 0n an b 0 + C1n an −1b1 + ... + C nn a0 b n

a = b = 1 : ... C0n + C1n + ... + Cnn = 2 n
Vôùi a, b ∈ {±1, ±2, ...}, ta chöùng minh ñöôïc nhieàu ñaúng thöùc chöùa :
C 0n , C1n ,..., C nn
* (a + x )n = C 0n an + C1n an −1x + ... + C nn x n
Ta chöùng minh ñöôïc nhieàu ñaúng thöùc chöùa C 0n , C1n ,..., C nn baèng caùch :
- Ñaïo haøm 1 laàn, 2 laàn, cho x = ±1, ±2, ... a = ±1, ±2, ...

TRANG 1

- Nhaân vôùi xk , ñaïo haøm 1 laàn, 2 laàn, cho x = ±1, ±2, ... , a = ±1, ±2, ...
- Cho a = ±1, ±2, ...,

±1

∫

hay

0

±2

β

0

α

∫ ... hay ∫

Chuù yù :
* (a + b)n : a, b chöùa x. Tìm soá haïng ñoäc laäp vôùi x : Ckn a n −k b k = Kx m
Giaûi pt : m = 0, ta ñöôïc k.
* (a + b)n : a, b chöùa caên . Tìm soá haïng höõu tyû.
k n −k
n

Ca

m
p

b = Kc d
k

r
q

⎧m / p ∈ Z
, tìm ñöôïc k
Giaûi heä pt : ⎨
⎩r / q ∈ Z
* Giaûi pt , bpt chöùa A nk , C nk ... : ñaët ñieàu kieän k, n ∈ N* ..., k ≤ n. Caàn bieát ñôn

*
*
*

*
*

giaûn caùc giai thöøa, qui ñoàng maãu soá, ñaët thöøa soá chung.
Caàn phaân bieät : qui taéc coäng vaø qui taéc nhaân; hoaùn vò (xeáp, khoâng boác), toå
hôïp (boác, khoâng xeáp), chænh hôïp (boác roài xeáp).
...
Ôn tập tóm tắt chương trình
thi đại hc môn Toán
Ôn tập tóm tắt chương trình thi ĐH môn Toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập tóm tắt chương trình thi ĐH môn Toán - Người đăng: thhuytien25
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Ôn tập tóm tắt chương trình thi ĐH môn Toán 9 10 672