Ktl-icon-tai-lieu

Ôn thi cao học: Giải tích hàm

Được đăng lên bởi cuong11103
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 408 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bieân soaïn: Nguyeãn Chí Phöông

D. Baøi taäp maãu

GIAÛI TÍCH HAØM
CHÖÔNG 1: KHOAÛNG CAÙCH
A. Khoâng gian Metric
Cho taäp hôïp X. Xeùt aùnh xaï d: X x X  R laø metric treân X neáu
thoûa caù c tính chaát sau:
1. d(x,y)  0 ,  x, y  X
2. d(x,y) = 0  x = y
3. d(x,y) = d(y,x) ,  x, y  X
4. d(x,y)  d(x,z) + d(z,y) ,  x, y,z  X
Boä (X,d) ñöôïc goïi laø khoâng gian metric
B. Khoâng gian ñònh chuaån
Cho taäp hôïp X. Xeùt aùnh xaï ||.||: X x X  R laø ñònh chuaån treân X
neáu thoûa caù c tính chaát sau:
1. ||x||  0 ,  x  X
2. ||x|| = 0  x = 0
3. ||  x|| = |  | ||x|| ,    K,  x  X
4. ||x+y||  ||x|| + ||y||
Boä (X,||.||) ñöôïc goïi laø khoâng gian ñònh chuaån
* Moät soá khoâng gian thoâng duïng
1. Khoâng gian Rn:  x=(x1,x2,…,xn ) y=(y1,y2,…,yn)
n

d ( x, y ) 

n

 ( xi  yi ) 2 ; ||x|| =
i 1

x

2
i

i 1

2. Khoâng gian C[ a ,b ] ={x(t): x lieân tuïc treân [a,b]
d(x,y) = max {x(t) - y(t)} ; ||x|| = max {x(t)}
t[ a ,b ]

t[ a ,b ]

b

P

3. Khoâng gian L = { f  C[ a ,b ] :

 | f | ds <+  }
a

1

b

|| f || = ( | f | ds ) P


a

C. Caän döôùi ñuùng (inf), caän treân ñuùng (sub)
1. Caän döôùi ñuùng: Cho taäp X khi ñoù a goïi laø caän döôùi cuû a X
neáu a  x ,  x  X
Hôn nöõa a  inf X = min {x: x  X} : caän döôùi ñuùng cuûa X
2. Caän treân ñuùng: Cho taäp X khi ñoù b goïi laø caän treân cuûa X
neáu x  b ,  x  X
Hôn nöõa supX = max {x: x  X}  b : caän treân ñuùng cuûa X
3. Khoaûng caùch lieân quan tôùi taäp hôïp
a. d(x,A) = inf d(x,y)

Baøi 1 : CMR: | d(u,v) - d(x,y) |  d(u,x) + (v,y),  x, y,u,v  X
Giaûi:
Söû duïng BÑT: d(u,v)  d(u,x) + d(x,y) + d(y,v)
 d(u,v) - d(x,y)  d(u,x) + d(y,v)
Baøi 2 : CMR: | d(x,A) - d(y,A) |  d(x,y) ,  x, y  A
Giaûi:
d(x,A) = inf d(x,u)  d(x,u)  d(x,y) + d(y,u)
uA

 d(x,A)  d(x,y) + inf d(y,u) = d(x,y) + d(y,A)
uA

 d(x,A) - d(y,A)  d(x,y)
Baøi 3 : CMR: Neáu A  B  
thì diam(A  B)  diam A + diam B
Giaûi:
Xeùt vôùi  x, y  A  B
TH1: x,y  A thì d(x,y)  diamA
 sup d(x,y)  diamA
x , y A

 diam(A  B)  diamA
 diam(A  B)  diamA +diamB
TH2: x,y  B : töông töï
TH3: x  A, y  B. Khi ñoù  z  A  B thoûa:
d(x,y)  d(x,z)+d(z,y)
 d(x,y)  sup d(x,z) + sup d(z,y) = diamA + diamB
x , z A

z , yB

 sup d(x,y)  diamA + diamB
z , y A B

 diam(A  B)  diamA + diamB
Baøi 4 : (toång quaùt cuûa baøi 3) Cho taäp X vôùi A,B  X. CMR:
diam (A  B)  diamA + d(u,v) + diamB,  u  A,  v  B
Giaûi:
TH1, TH2: laøm töông töï
TH3: x  A, y  B. Khi ñoù:
d(x,y)  d(x,u) + d(u,v) + d...
Bieân soaïn:
Nguyeãn Chí Phöông
GIAÛI TÍCH HAØM
CHÖÔNG 1: KHOAÛNG CAÙCH
A. Khoâng gian Metric
Cho taäp hôïp X. Xeùt aùnh xaï d: X x X R laø metric treân X neáu
thoûa caùc tính chaát sau:
1. d(x,y)
0 ,
x, y
X
2. d(x,y) = 0
x = y
3. d(x,y) = d(y,x) ,
x, y
X
4. d(x,y)
d(x,z) + d(z,y) ,
x, y,z
X
Boä (X,d) ñöôïc goïi laø khoâng gian metric
B. Khoâng gian ñònh chuaån
Cho taäp hôïp X. Xeùt aùnh xaï ||.||: X x X R laø ñònh chuaån treân X
neáu thoûa caùc tính chaát sau:
1. ||x||
0 ,
x
X
2. ||x|| = 0
x = 0
3. ||
x|| = |
| ||x|| ,
K,
x
X
4. ||x+y||
||x|| + ||y||
Boä (X,||.||) ñöôïc goïi laø khoâng gian ñònh chuaån
* Moät soá khoâng gian thoâng duïng
1. Khoâng gian R
n
:
x=(x
1
,x
2
,…,x
n
) y=(y
1
,y
2
,…,y
n
)
n
i
ii
yxyxd
1
2
)(),(
; ||x|| =
n
i
i
x
1
2
2. Khoâng gian
],[ ba
C ={x(t): x lieân tuïc treân [a,b]
d(x,y) =
],[
max
bat
{x(t) - y(t)} ; ||x|| =
],[
max
bat
{x(t)}
3. Khoâng gian L
P
= { f
],[ ba
C
:
b
a
dsf ||
<+
}
|| f || = (
b
a
dsf ||
)
P
1
C. Caän döôùi ñuùng (inf), caän treân ñuùng (sub)
1. Caän döôùi ñuùng: Cho taäp X khi ñoù a goïi laø caän döôùi cuûa X
neáu a
x ,
x
X
Hôn nöõa a
inf X = min {x: x
X} : caän döôùi ñuùng cuûa X
2. Caän treân ñuùng: Cho taäp X khi ñoù b goïi laø caän treân cuûa X
neáu x
b ,
x
X
Hôn nöõa supX = max {x: x
X}
b : caän treân ñuùng cuûa X
3. Khoaûng caùch lieân quan tôùi taäp hôïp
a. d(x,A) =
Ay
inf
d(x,y)
b. d(A,B) =
ByAx ,
inf d(x,y)
c. diamA =
Ayx
sub
,
d(x,y)
D. Baøi taäp
maãu
Baøi 1: CMR: | d(u,v) - d(x,y) |
d(u,x) + (v,y),
x, y,u,v
X
Giaûi:
Söû duïng BÑT: d(u,v)
d(u,x) + d(x,y) + d(y,v)
d(u,v) - d(x,y)
d(u,x) + d(y,v)
Baøi 2: CMR: | d(x,A) - d(y,A) |
d(x,y) ,
x, y
A
Giaûi:
d(x,A) =
Au
inf d(x,u)
d(x,u)
d(x,y) + d(y,u)
d(x,A)
d(x,y) +
Au
inf d(y,u) = d(x,y) + d(y,A)
d(x,A) - d(y,A)
d(x,y)
Baøi 3: CMR: Neáu A
B
thì diam(A
B)
diam A + diam B
Giaûi:
Xeùt vôùi
x, y
A
B
TH1: x,y
A thì d(x,y)
diamA
Ayx ,
sup d(x,y)
diamA
diam(A
B)
diamA
diam(A
B)
diamA +diamB
TH2: x,y
B : töông töï
TH3: x
A, y
B. Khi ñoù
z
A
B thoûa:
d(x,y)
d(x,z)+d(z,y)
d(x,y)
Azx ,
sup
d(x,z) +
Byz ,
sup d(z,y) = diamA + diamB
BAyz ,
sup d(x,y)
diamA + diamB
diam(A
B)
diamA + diamB
Baøi 4: (toång quaùt cuûa baøi 3) Cho taäp X vôùi A,B
X. CMR:
diam (A
B)
diamA + d(u,v) + diamB,
u
A,
v
B
Giaûi:
TH1, TH2: laøm töông töï
TH3: x
A, y
B. Khi ñoù:
d(x,y)
d(x,u) + d(u,v) + d(v,y),
u
A,
v
B
d(x,y)
Aux ,
sup
d(x,u) + d(u,v) +
Byv ,
sup d(v,y)
d(x,y)
diamA + d(u,v) + diamB
BAyz ,
sup d(x,y)
diamA + d(u,v) + diamB
diam(A
B)
diamA + d(u,v) + diamB
3
Ôn thi cao học: Giải tích hàm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn thi cao học: Giải tích hàm - Người đăng: cuong11103
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Ôn thi cao học: Giải tích hàm 9 10 7