Ktl-icon-tai-lieu

Ôn thi cao học: Vi tích phân

Được đăng lên bởi cuong11103
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 182 lần   |   Lượt tải: 0 lần
x   y
x  y  0


 y  0
 
 x  2; y   2
 y   2
x   2; y  2

 y  2


VI TÍCH PHAÂN A2
CHÖÔNG 1: CÖÏC TRÒ HAØM SOÁ

Haøm soá coù 3 ñieåm döøng 0(0,0); M1( 2 , 2 ); M2( 

A. Caùc böôùc giaûi baøi toaùn ñi tìm cöïc trò cuûa haøm soá
Cho haøm soá f(x,y) xaùc ñònh treân mieàn D:

''
xx

''
xy

2

Tính A = f =12x – 4; B = f =4; C = f

 f x'  0
B1: Giaûi heä  '
ñeå ñi tìm ñieåm döøng cuûa haøm soá
 f y  0
B2: Xeùt daáu cuûa bieå u thöùc  =B2-AC taïi töøng ñieåm döøng trong
''
''
''
ñoù: A = f xx ; B = f xy ; C = f yy
- Neáu  <0, A >0 haøm soá ñaït cöïc tieåu
- Neáu  <0, A <0 haøm soá ñaït cöïc ñaïi
- Neáu  >0 haøm soá khoân g coù cöïc trò
- Neáu  =0 chöa khaúng ñònh lieàn ñöôïc

''
yy

=12y – 4

b. Taïi ñieåm 0(0,0) ta coù  =B2-AC =0 ta chöa theå khaúng
ñònh ngay ñöôïc
Xeùt f(0,k)-f(0,0) =k4 – 2k2 = k2(k2-2) thay ñoåi daáu khi k thay ñoåi
neân haøm soá khoâng ñaït cöïc trò taïi 0(0,0)
-

Taïi ñieåm M1(

2 , 2 ); M2(  2 , 2 ) ñeàu coù  =-

384<0 vaø A=20>0 neân haøm soá ñaït cöïc tieåu taïi M1, M1
fCT=f(M1)=f(M2)=-8
Baøi 2 : Tìm GTLN, GTNN cuûa haøm soá sau:
 ( x2  y 2 )

f(x,y) = e
(2x2+3y2)
2 2
trong mieàn D={(x,y): x +y  1}
Giaûi:

B. Caùc böôùc giaûi baøi toaùn ñi tìm GTLN, GTNN cuûa haøm soá
Cho haøm soá f(x,y) xaùc ñònh treân mieàn D:

 f x'  0
B1: Giaûi heä  '
ñeå ñi tìm ñieåm döøng cuûa haøm soá naèm
 f y  0

2

2

 xe  ( x  y ) (2  2 x 2  3 y 2 )  0
 f x'  0
Giaûi heä  '

2
2
 f y  0
 ye  ( x  y ) (3  2 x 2  3 y 2 )  0

trong mieàn D
B2: Tìm caùc ñieåm döøng cuûa haøm soá treân bieân D
B3: Tính giaù trò taïi caùc ñieåm döøng vöøa tìm ñöôïc ôû B1, B2. So
saùn h vaø keát luaän

 x(2  2 x 2  3 y 2 )  0


 y (3  2 x 2  3 y 2 )  0

C. Caùc böôùc giaûi baøi toaùn tìm cöïc trò coù ñieàu kieän
Cho haøm soá f(x,y) trong ñoù x,y bò raøng buoäc bôûi g(x,y)=0
B1: Ñaët F(x,y,  )=f(x,y) +  g(x,y)

x  y  0
 x  0; y  1

 x  1; y  0

Haøm soá coù 1 ñieåm döøng naèm trong mieàn D
laø 0(0,0)
 f(0)=0
- Tính caùc giaù trò cuû a haøm soá treân bieân
D
Ta coù x2+y2=1  y2= x2 – 1 vôùi x  [-1,1]
thay vaøo haøm soá ta coù

 Fx'  0
 '
Giaûi heä  F y  0
ñeå tìm caùc ñieåm döøng cuûa haøm soá

 g ( x, y )  0

- Neáu dF(M,  )<0 haøm soá ñaït cöïc ñaïi
- Neáu dF(M,  )>0 haøm soá ñaït cöïc tieåu
- Neáu dF(M,  )=0 chöa theå khaúng ñònh

3  x2
vôùi x  [-1,1]
e
2
3
nhaän thaáy
vôùi x  [-1,1]
 g(x) 
e
e
g(x)= 2  x=0  y=  1; g(x)= 3  x=  1  y=0

D. Baøi taäp m...
VI TÍCH PHAÂN A2
CHÖÔNG 1: CÖÏC TRÒ HAØM SOÁ
A. Caùc böôùc giaûi baøi toaùn ñi tìm cöïc trò cuûa haøm soá
Cho haøm soá f(x,y) xaùc ñònh treân mieàn D:
B1: Giaûi heä
0
0
'
'
y
x
f
f
ñeå ñi tìm ñieåm döøng cuûa haøm soá
B2: Xeùt daáu cuûa bieåu thöùc
=B
2
-AC taïi töøng ñieåm döøng trong
ñoù: A =
''
xx
f
; B =
''
xy
f
; C =
''
yy
f
- Neáu
<0, A >0 haøm soá ñaït cöïc tieåu
- Neáu
<0, A <0 haøm soá ñaït cöïc ñaïi
- Neáu
>0 haøm soá khoâng coù cöïc t
- Neáu
=0 chöa khaúng ñònh lieàn ñöôïc
B. Caùc böôùc giaûi baøi toaùn ñi tìm GTLN, GTNN cuûa haøm s
Cho haøm soá f(x,y) xaùc ñònh treân mieàn D:
B1: Giaûi heä
0
0
'
'
y
x
f
f
ñeå ñi tìm ñieåm döøng cuûa haøm soá naèm
trong mieàn D
B2: Tìm caùc ñieåm döøng cuûa haøm soá treân bieân D
B3: Tính giaù trò taïi caùc ñieåm döøng vöøa tìm ñöôïc ôû B1, B2. So
saùnh vaø keát luaän
C. Caùc böôùc giaûi baøi toaùn tìm cöïc trò coù ñieàu kieän
Cho haøm soá f(x,y) trong ñoù x,y bò raøng buoäc bôûi g(x,y)=0
B1: Ñaët F(x,y,
)=f(x,y) +
g(x,y)
Giaûi heä
0),(
0
0
'
'
yxg
F
F
y
x
ñeå tìm caùc ñieåm döøng cuûa haøm soá
B2: ÖÙng vôùi töøng ñieåm döøng M. Xeùt daáu cuûa cuûa bieåu thöùc:
dF(M,
)=
2''
),( dxMF
xx
+
dxdyMF
xy
),(
''
+
2''
),( dyMF
yy
- Neáu dF(M,
)<0 haøm soá ñaït ïc ñaïi
- Neáu dF(M,
)>0 haøm soá ñaït ïc tieåu
- Neáu dF(M,
)=0 chöa theå khaúng ñònh
D. Baøi taäp maãu
Baøi 1: Tìm cöïc trò cuûa haøm soá sau:
f(x,y) = x
4
+y
4
- 2(x-y)
2
Giaûi:
Giaûi heä
0
0
'
'
y
x
f
f
0)(44
0)(44
3
3
yxy
yxx
2
2
0
y
y
y
yx
2;2
2;2
0
yx
yx
yx
Haøm soá coù 3 ñieåm döøng 0(0,0); M
1
(
2,2
); M
2
(
2,2
)
Tính A =
''
xx
f =12x
2
– 4; B =
''
xy
f =4; C =
''
yy
f =12y
2
– 4
b. Taïi ñieåm 0(0,0) ta c
=B
2
-AC =0 ta chöa theå khaúng
ñònh ngay ñöôïc
Xeùt f(0,k)-f(0,0) =k
4
– 2k
2
= k
2
(k
2
-2) thay ñoåi daáu khi k thay ñoåi
neân haøm soá khoâng ñaït cöïc trò taïi 0(0,0)
- Taïi ñieåm M
1
(
2,2
); M
2
(
2,2
) ñeàu c
=-
384<0 vaø A=20>0 neân haøm soá ñaït cöïc tieåu taïi M
1
, M
1
f
CT
=f(M
1
)=f(M
2
)=-8
Baøi 2: Tìm GTLN, GTNN cuûa haøm soá sau:
f(x,y) =
)(
22
yx
e
(2x
2
+3y
2
)
trong mieàn D={(x,y): x
2
+y
2
1}
Giaûi:
Giaûi heä
0
0
'
'
y
x
f
f
0)323(
0)322(
22)(
22)(
22
22
yxye
yxxe
yx
yx
0)323(
0)322(
22
22
yxy
yxx
0;1
1;0
0
yx
yx
yx
Haøm soá coù 1 ñieåm döøng naèm trong mieàn D
laø 0(0,0)
f(0)=0
- Tính caùc giaù trò cuûa haøm soá treân bieân
D
Ta coù x
2
+y
2
=1
y
2
= x
2
– 1 vôùi x
[-1,1]
thay vaøo haøm soá ta coù
f(x,y)=g(x)=
e
x
2
3
vôùi x
[-1,1]
nhaän thaáy
e
2
g(x)
e
3
vôùi x
[-1,1]
g(x)=
e
2
x=0
y=
1; g(x)=
e
3
x=
1
y=0
So saùnh taát caû caùc giaù trò ta coù:
GTLN Maxf =
e
2
taïi (0,1); (0,-1)
GTNN Minf =
e
3
taïi (1,0); (-1,0)
Baøi 3: Tìm cöïc trò cuûa haøm soá f(x,y) =x+y
ùi ñieàu kieän
1
11
yx
3
Ôn thi cao học: Vi tích phân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn thi cao học: Vi tích phân - Người đăng: cuong11103
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Ôn thi cao học: Vi tích phân 9 10 818