Ktl-icon-tai-lieu

Ôn thi đại học : Hình vẽ trong đề thi hóa học

Được đăng lên bởi hchongtc2
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 854 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên đề: hình vẽ trong đề thi hóa học
Câu1:

GV: Cù Thị Thúy Hồng

Cho những nguyên tử của các nguyên tố sau:

1

2

3

4

Những nguyên tử nào sau đây là đồng vị của nhau ?
A. 1 và 2

B. 2 và 3

C. 1, 2 và 3

D. Cả 1, 2, 3, 4

Câu2:

Nguyên tử nào trong hình vẽ dưới đây có số e lớp ngoài cùng là 5?

1

2

3

A. 1 và 2

B.1 và 3

C. 3 và 4

D.1 và 4

Câu3:

4

Trong các AO sau, AO nào là AOs ?
z

z

z

z

y

x

x

x

y

1

y

y

2

3

4

A. Chỉ có 1

B. Chỉ có 2

C. Chỉ có 3

D. Chỉ có 4

Câu4:

x

Trong các AO sau, Ao nào là AOpx ?
z

z

z

z

y

y

1

x

x

x

y

y

2

3

A. Chỉ có 1

B. Chỉ có 2

C. Chỉ có 3

D. Chỉ có 4

Câu5:

x

4

Nguyên tử nào trong hình vẽ dưới đây có số e lớp ngoài là 8
1

Chuyên đề: hình vẽ trong đề thi hóa học

1

GV: Cù Thị Thúy Hồng

2

3

A. 1 và 2

B.Chỉ có 3

C. 3 và 4

D.Chỉ có 2

Câu6:

Hình vẽ nào sau đây vi phạm nguyên lý Pauli khi điền electron vào AO?

↑↓

↑

a

↑↓↑

b

c

A. a
Câu7:

↑↑
d

B. b

C. a và b

D.c và d

Hình vẽ nào sau đây mô tả đúng nguyên lý Pauli khi điền electron vào AO?

↑↓

↑

a

↑↓↑

↑↑

c

d

b
A. a

Câu8:

4

B. b

C. a và b

D.c và d

Cho các cấu hình sau của N (Z = 7).Hình vẽ nào sau đây đúng với quy tắc Hund?

A.

↑↓

↑↓

↑

↓

B.

↑↓

↑↓

↑↑

↑

↑↓

↑↓

↑

↑

↑↓

↑↓

↑↓

↑

↑

↑

C.
D.

Câu9:

Cấu hình của nguyên tử sau biểu diễn bằng ô lượng tử. Thông tin nào không đúng khi nói về cấu

hình đã cho?
↑↓

↑↓

1s2

2s2

↑

↑

↑

2p3
2

Chuyên đề: hình vẽ trong đề thi hóa học
A.Nguyên tử có 7 electron

GV: Cù Thị Thúy Hồng
B.Lớp ngoài cùng có 3 electron

C.Nguyên tử có 3 electron độc thân

D.Nguyên tử có 2 lớp electron

Câu10: Cho cấu hình của nguyên tố X sau, cho biết kết luận nào đúng?
↑↓

↑↓

1s2

2s2

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

2p6

3s2

A. X ở ô số 12, chu kỳ 3, nhóm IIIA trong bảng tuần hoàn.
B. X ở ô số 12, chu kỳ 3, IIIB trong bảng tuần hoàn.
C. X ở ô số 12, chu kỳ 2, IIA trong bảng tuần hoàn.
D. X ở ô số 12, chu kỳ 3, IIA trong bảng tuần hoàn.
Câu11: Cho các cấu hình lớp ngoài cùng của S (z=16) như sau, cấu hình nào là cấu hình ở trạng thái cơ
bản ?
A.
B.

↑↓

↑↓

↑

↑

↑↓

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑↓

↑↓

↑↓

C.
D

↑

Câu12: Cho biết cấu hình nào là cấu hình đúng của Al(Z =13) ở trạng thái cơ bản?
A
B.
C.
D.

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑

↑

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

Câu13: Cấu hình nào sau đây vi phạm quy tắc Hund?
A.

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑

B.

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑

↑

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↓

C.
D.

3

↑

Chuyên đề: hình vẽ trong đề th...
Chuyên đề: hình vẽ trong đề thi hóa học GV: Cù Thị Thúy Hồng
Câu1: Cho những nguyên tử của các nguyên tố sau:
1 2 3 4
Những nguyên tử nào sau đây là đồng vị của nhau ?
A. 1 và 2 B. 2 và 3
C. 1, 2 và 3 D. Cả 1, 2, 3, 4
Câu2: Nguyên tử nào trong hình vẽ dưới đây có số e lớp ngoài cùng là 5?
1 2 3 4
A. 1 và 2 B.1 và 3
C. 3 và 4 D.1 và 4
Câu3: Trong các AO sau, AO nào là AOs ?
z
x
y
z
x
y
y
z
x
x
y
z
1 2 3 4
A. Chỉ có 1 B. Chỉ có 2
C. Chỉ có 3 D. Chỉ có 4
Câu4: Trong các AO sau, Ao nào là AOp
x
?
z
x
y
z
x
y
y
z
x
x
y
z
1 2 3 4
A. Chỉ có 1 B. Chỉ có 2
C. Chỉ có 3 D. Chỉ có 4
Câu5: Nguyên tử nào trong hình vẽ dưới đây có số e lớp ngoài là 8
1
Ôn thi đại học : Hình vẽ trong đề thi hóa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn thi đại học : Hình vẽ trong đề thi hóa học - Người đăng: hchongtc2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Ôn thi đại học : Hình vẽ trong đề thi hóa học 9 10 520