Ktl-icon-tai-lieu

ôn thi đại học toán

Được đăng lên bởi thiet suna1
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 582 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUYÊN ĐỀ
PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG
A. LÝ THUYẾT
I. Tọa độ

r ur

1. Hệ trục toạ độ Oxy gồm ba trục Ox, Oy đôi một vuông góc với nhau với ba vectơ đơn vị i , j
uu
r

uuuuu
r

ur
u
r
uu
r
 a  a1 i  a2 j ;

u
r

uu
r

2. a  a1; a2 
M(x;y) OM  xi  y j
r
r
3. Tọa độ của vectơ: cho u ( x; y ), v( x '; y ')
r r
r r
a. u  v  x  x '; y  y '
b. u  v   x  x '; y  y '
r

u
rr

d. u.v  xx ' yy '

 

r



j 1 .

r

c. ku  (kx; ky )
r
2
2
f. u  x  y

r

e. u  v  xx ' yy '  0

ur r
u.v
r r
g. cos u , v  r r .

r

i

u.v

4. Tọa độ của điểm: cho A(xA;yA), B(xB;yB)
uuur

a. AB   xB  x A ; yB  y A 

b. AB 

 xB  x A  2   y B  y A  2

c. G là trọng tâm tam giác ABC ta có:

y  yB  yC
x A  xB  xC
; yG= A
3
3
x A  kxB
y A  ky B

; yM 
1 k
1 k

xG=

d. M chia AB theo tỉ số k: xM

x A  xB
y  yB
; yM  A
.
2
2

Đặc biệt: M là trung điểm của AB: xM 
II. Phương trình đường thẳng

r
1. Một đường thẳng  được xác định khi biết một điểm M(x0;y0) và một vectơ pháp tuyến n   A; B  hoặc
r
một vectơ chỉ phương a   a; b 
n

Phương trình tổng quát A  x  x0    y  y0   0  Ax  By  C  0 .
 x  x0  at
,  t  R .
 y  y0  bt

a

Phương trình tham số: 



Phương trình đường thẳng qua M có hệ số góc k: y  k  x  x0   y0 .
2. Khoảng cách từ một điểm M(xM;yM) đến một đường thẳng : Ax  By  C  0 là:
d  M ,  

AxM  ByM  C
A2  B 2

.



III. Phương trình đường tròn
1. Một đường tròn được xác định khi biết tâm I(a;b) và bán kính r.

r
M

Phương trình:

I

Dạng 1:  x  a    y  b   r 2 .
2

2

(C)

Dạng 2: x  y  2ax  2by  d  0 , điều kiện a 2  b 2  d  0 và r  a 2  b 2  d .
2

2

2. Điều kiện để đường thẳng : Ax  By  C  0 tiếp xúc với đường tròn (C) là:
Chuyên đề: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG

1

d  I,  

Aa  Ba  C
A2  B 2

r

IV. Ba đường conic
Elip
1. Phương trình chính tắc:

x2 y2

 1 , (a>b>0).
a 2 b2

2. Các yếu tố: c 2  a 2  b 2 , c>0.
Tiêu cự: F1F2=2c;

Độ dài trục lớn A1A2=2a

Độ dài trục bé B1B2=2b.

Hai tiêu điểm F1  c;0  , F2  c;0  .
Bốn đỉnh: đỉnh trên trục lớn A1  a;0  , A2  a;0  ,

y

B1

đỉnh trên trục bé B1  0; b  , B2  0; b  .
Bán kính qua tiêu điểm: MF1  r1  a  exM ; MF2  r2  a  exM

A

F2

F1

1

A

2

x

O

Tâm sai: e 

c
1
a

Đường chuẩn: x  

B2

M

a
e

Khoảng cách giữa hai đường chuẩn: d  2

a
.
e

3. Điều kiện để đường thẳng Ax+By+C=0 tiếp xúc với elip là: A2a2+B2b2=C2.
Hyperbol
x2 y 2
1. Phương trình chính tắ...
CHUYÊN ĐỀ
PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG
A. LÝ THUYẾT
I. Tọa độ
1. Hệ trục toạ độ Oxy gồm ba trục Ox, Oy đôi một vuông góc với nhau với ba vectơ đơn vị
,i j
r ur
1i j
r r
.
2.
1 2 1 2
;
a
a a a a i a j
uur ur ur uur
; M(x;y)
OM xi y j
uuuuur
ur uur
3. Tọa độ của vectơ: cho
( ; ), ( '; ')u x y v x y
r r
a.
'; 'u v x x y y
r r
b.
'; 'u v x x y y
r r
c.
( ; )ku kx ky
r
d.
e.
' ' 0u v xx yy
r r
f.
2 2
u x y
r
g.
cos ,
.
.
ur r
r r
r r
u v
u v
u v
.
4. Tọa độ của điểm: cho A(x
A
;y
A
), B(x
B
;y
B
)
a.
;
B A B A
AB x x y y
uuur
b.
2 2
B A B A
AB x x y y
c. G là trọng tâm tam giác ABC ta có:
x
G
=
3
A B C
x x x
; y
G
=
3
A B C
y y y
d. M chia AB theo tỉ số k:
;
1 1
A B A B
M M
x kx y ky
x y
k k
Đặc biệt: M là trung điểm của AB:
; .
2 2
A B A B
M M
x x y y
x y
II. Phương trình đường thẳng
1. Một đường thẳng được xác định khi biết một điểm M(x
0
;y
0
) một vectơ pháp tuyến
;n A B
r
hoặc
một vectơ chỉ phương
;a a b
r
Phương trình tổng quát
0 0
0 0A x x y y Ax By C
.
Phương trình tham số:
0
0
x x at
y y bt
,
t R
.
Phương trình đường thẳng qua M có hệ số góc k:
0 0
y k x x y
.
2. Khoảng cách từ một điểm M(x
M
;y
M
) đến một đường thẳng :
0Ax By C
là:
2 2
,
M M
Ax By C
d M
A B
.
III. Phương trình đường tròn
1. Một đường tròn được xác định khi biết tâm I(a;b) và bán kính r.
Phương trình:
Dạng 1:
2 2
2
x a y b r
.
Dạng 2:
2 2
2 2 0x y ax by d
, điều kiện
2 2
0a b d
2 2
r a b d
.
2. Điều kiện để đường thẳng :
0Ax By C
tiếp xúc với đường tròn (C) là:
Chuyên đề: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG
1
a
n
(C)
r
I
M
ôn thi đại học toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ôn thi đại học toán - Người đăng: thiet suna1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
ôn thi đại học toán 9 10 514